КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид мындан алда Псыж элде джангы Джарыкълыкъ юйню хайырланыугъа берилгени бла элчилени алгъышлагъанды. 

Аны къууанч халда ачхан сагъатда элчилени алларында сёлеше, бу ашхы иш элни, Абаза районну, бютеу Къарачай-Черкесияны да социал-экономика ёсюмюн танытхан бир атлам болгъанын чертгенди. Арт кёзюуде къуру Псыж элде талай ашхы тюрлениу болгъанды – эки джангы сабий сад, бир джарыкълыкъ-спорт комплекс ишленнгендиле, джолла джангыргъандыла. Башында сагъынылгъан 500-квадратметрлик джарыкъ мекям алгъыннгы эски клубну орнун алгъанды.
- Бу Джарыкълыкъ юйню къурулушуна къошулгъан адамланы барына да разылыгъымы билдирирге излейме – элге аламат саугъа этгендиле ала. Бу объект ётген джылны ичинде ишленнген эмда реконструкцияны кючю бла джангыртылгъан 12 культура объектни бириди. Быйыл республикада энтда 9 джангы Джарыкълыкъ юй ишленникди.

  Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Россия Федерацияны Президенти Путин Владимирни  Федерал Джыйылыугъа Чакъырыуун окъугъан джыйылыуда болуб, аны айтханына тынгылагъанды.

Ол, къралны башчысыны Чакъырыууну  юсюнден оюмун айта, «бу документ регионал дараджада ишде башчылыкъгъа тутаргъа тыйыншлы документди», дегенди.
Президентни Чакъырыуу, къысха болджаллы эмда узакъ болджаллы борчланы белгилеб, аланы толтурууну джолларын кёргюзгенин черте, Темрезланы Рашид: «Анда саулукъ сакълауну, билим бериуню, культураны, спортну, аны кибик башха санагъатлада, 2018-чи джылдан башлаб, узакъ болджалны ичинде баджарылыргъа керекли  ишлени тизимлери белгиленедиле. Аланы ичинде, айхай да, баш орунланы аналыкъ бла сабийликни къоруулау, адамланы джашауларын созуу ишле аладыла», - дегенди. Къарачай-Черкесияны Башчысы Россия Федерацияны Президентини аллыбыздагъы алты джылны къралны шахарлары бла эллерин джарашдырыуну джыллары этерге чакъыргъанына да учунмакълыкъ бла тюбегенин айтханды.

 Бютеуроссия Халкъ фронтну Къарачай-Черкесияда активистлери КъЧР-ни Сайлау комиссиясыны эмда СМИ-ни келечилери бла биргелей мындан алда информацион акция бардыргъандыла.
Кърал эмда муниципал джумушланы баджаргъан кёб функциялы аралыкъда этилген ол мероприятиени борчу мартны 18-де чёб атыуну магъанасын ангылатыу эди.
«Кърал президент сайлаулагъа хазырланыб кюрешеди.  Бу сайлауланы магъаналы энчиликлерини бири джашагъан джерим, регистрациям деб къарамай, ким да джюрюген, айланнган джеринде чёб атаргъа мадар табарыкъды. Ишексиз, сайлау процедураны адамгъа тынч этерикди ол. Мени, сёз ючюн, регистрациям Медногорскедеди, мартны 18-де уа Черкесскеде боллукъма. Алай эсе, ол кюн боллукъ джеримде чёб атаргъа мадар табар ючюн, мен бюгюн тилек къагъыт  джазгъанма», - деб хапар айтханды Халкъ фронтну активистлерини бири Елена Бердниченко.

Кёб болмай Къобан районну Кавказский посёлогунда джангы ишленнген Джарыкълыкъ юйню ачылыуу болду. Ол къууанчха Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да келген эди. 

- Бусагъатда Къарачай-Черкесияда джашагъан халкъланы миллет адетлери бла маданиятларын сакълау эмда айнытыу къралыбызны эм баш ишлерини бириди. Бизге аллай борчну В. В. Путин салгъанды. Мен а, багъалы джердешлерим, бу Джарыкълыкъ юй бизни халкъларыбызны культураларын, ашхы адетлерин сакъларыкъ, айнытырыкъ эмда терен фахмуларыбызны ёсдюрлюк аралыкъ болуб къалыр, деб ышанама.
Бу чурум бизге эки къат къууанчды. Нек дегенде, бу иш Ата джуртну Къоруулаучуну кюнюню аллы бла бола турады.

 Багъалы джердешле!
Барыгъызны да Къарачай-Черкесиябызны Конституциясыны кюню бла исси алгъышлайбыз!
1996-чы джыл марты 5-си, Россия Федерациягъа бёлюнмезлик кесеги болуб кирген Къарачай-Черкес Республиканы Баш Закону къабыл этилген кюн болуб, аны тарихине ёмюрлюкге джазылгъанды. 22 джыл болду ол документ Къарачай-Черкесияны закон-джорукъ джашауунда баш орунну алыб келгенли. Аны алайлыгъы документни терен оюм этилиб джарашдырылгъанына энтда бир кере шагъатлыкъ этеди, толтуруучу властны органлары бла депутат корпусну къысха байламлылыкъда этимли  ишлегенлерин кёргюзеди.