Суу бёрекле


Суу бёрекле 400 грамм ундан, 1 гаккыдан, 100 миллилитр суудан, 400 грамм таза къой этден, 200 грамм сохандан этиледиле. Тузну, пурчну адам кеси сюйгенича къошады.
Сохан бла бирге тартылгъан къой этге туз, шибижи къошулады. Аны иги къатышдыргъандан сора къалынлыгъы 1,5-2 миллиметр  болгъан тылы джазылады. Аны стакан бла неда башха зат бла тёгерек-тёгерек кесиб, алагъа гитче къашыкъчыкъ бла биришер фарш салынады. Тылыны тёгереклерин бир-бирине джабышдырыб тузлуракъ сууда биширирге керекди.
Тепсиге сютбашы бла неда сары джау бла бериледи.
Бурун заманда къарачайлыла суу бёреклени уллула этиб, сууну тылпыуунда (парында) биширгендиле. Уллу къазаннга суу къуюб, ичине иш этиб этилген тёгерек чалдыш (решётка) агъачны салгъандыла. Суу къайнагъандан сора аны юсюне суу бёреклени тизиб, чоюнну башын джабыб, аны тылпыуунда биширгендиле.

Бишген къой эт


Бир адамгъа теджелген юлюш 225 грамм къой этден этиледи. Тузну, пурчну адам кеси сюйгенича къошады. Къой эт сууукъ суу бла джууулуб, ууакъ сюекледен, башха затладан ариуланыб, ууакъ этилиб, чоюннга салынады. Юсюне эт кёрюнмей къалгъынчыннга дери бир суу къуюлады. Отда 20 минут къайнагъандан сора, туз, дагъыда татымлы этерча башха затла къошуладыла. Къайнаб башлагъан сагъатда сууну башына чыкъгъан кёмюгюн ариуларгъа керекди. Эт сериуюн отда бишгенден сора тепсиге, тазаланнган сарысмакъны эзиб, туз къошуб, анга исси шорпаны къуюб, он минут тургъандан сора аны бла неда тюй баста бла бериледи.

 

Бишген джауорун


700 грамм къой этге 18 грамм сохан, 100 грамм тузлукъ къошулады.
Джауорун сууукъ суугъа салыныб, сериуюн отда къайнатылынады. Башындан кёмюгюн ала, ары-бери буруб бишириледи. Хазыр бола башлагъан сагъатда туз, сохан, лавр чапыракъ, пурч къошуладыла. Тепсиге джауорунну биргесине шорпа, тузлукъ салынадыла.
Ичине фарш салыннган гардош
 Ичине фарш салыннган гардош 400 грамм фаршдан, 600 грамм гардошдан, 280 миллилитр суудан, 120 грамм сары джаудан этиледи.
Уллу гардошла джонулуб, башлары, тюблери да кесилиб, ичлери чунгур этиледиле. Семиз къой этни ууакъ туураб, анга туз, сарысмакъ, къызыл шибижи къошулады. Ол фаршны къатышдырыб, гардошланы чунгурларын толтуруб, башлары кесилген кесеклери бла джабыладыла. Ол духовкада биширилиб, тепсиге тузлукъ бла бериледи.

 
{jcomments}