Къарачай-Черкесияны спортчулары-каратистлери Волгоградда бардырылгъан эришиуледе эки алтын эмда кюмюш медалгъа ие болгъандыла.

Бу эришиуле Къыбыла эмда Шимал Кавказ федерал округлада эм кючлюлени сайлаугъа аталгъандыла – киокусинкайдан джашла бла къызланы, кумитэ бла катадан эркишиле бла тиширыуланы араларында.

Кеслерини къарыуларын-кючлерин сынаргъа бери къралны къыбыла джанында орналгъан регионладан 250 спортчу келгенди.

- Бу эришиуледе Эресейни биринчилигине эм кючлю спортчуланы сайлау баргъаны себебли, анга кеслерине базгъанла къошулгъандыла. Къарачай-Черкесияны келечилери кёб спортчуну ичинде атларын сый бла айтдыргъандыла, - дегенди Черкесскени мэриясыны физкультура, спорт эмда джаш тёлю политика управлениесини тамадасыны орунбасары Елена Мурадова.

Джаш адамланы араларында Багъатырланы Расул, кеси тенглилени хорлаб, биринчи орунну алгъанды. Салпагъарланы Расул ол къауумну ичинде кюмюш медалгъа ие болгъанды.

Тиширыуланы ичлеринде «сермешиб», Марина Николаева алтын медаль бла саугъаланнганды.

- Эки алтын бла бир кюмюш медалны алгъан джердешлерибиз Эресейни биринчилигине хазырланадыла. Келир джылны алтотур (март) айында ала Къарачай-Черкесияны атын иги бла айтдырыб къайтырла, деб ышанабыз, - деб къошханды Елена Мурадова.

 
{jcomments}