КъЧР-де Росгвардияны управлениесини ОМОН къуллукъчусу Малсюйгенланы Рамазан, дзюдодан, «бел тутушдан» эмда самбодан Эресейни спортуну устасыды. Дзюдо тутушдан «Гран-при Тунис 2018» деген халкъла арасы турнирде кюмюш медалны алгъанды.

Аууз-герги (октябрь) айны 12-де уа, дзюдодан Эресейни чемпионатында экинчи оруннга чыкъгъанды. Аны экинчи кюнюнде Ставрополгъа келиб, Универсиаданы отуну эстафетасын бардырыугъа къошулгъан эди. Ставрополчу спортчула бла бирге кесини къарыуун сынагъанды. Ол Ставрополь шахарны Ленин атлы орамы бла 200 метрни къолунда факели бла чабханлай баргъанды. «Аллай уллу ишде Росгвардияны атындан оюнлагъа къошулуу меннге уллу сыйды, - дейди Рамазан хапар айта, - бир кере быллай эстафетагъа къошулгъан да этген эдим. Ол заманда мен Сочиде Къышхы Олимпиаданы отун элтген эдим.

Бюгюн а мен XХIХ-чу Къышхы Универсиадагъа къатышханча болгъанма. Чыракъны алыб чабыб баргъанымы меннге магъанасы бек уллуду». Бюгюн факеллени элтгенле саулай да 4831 метр узакълыкъгъа чабыб баргъандыла. Студент оюнланы эстафетасыны этапы Ленинни майданында бошалды. Алайда спотчула «шахарны табагъында» от джандырдыла, уста тепсеучюле бла джырчы коллективле да кеслерини программаларын кёргюздюле.

Бютеу ишни заманында джамагъат джорукъну Росгвардиячыла бла башха къуллукъланы адамлары сакълагъанлай турдула. XХIХ-чу Бютеудуния Къышхы Универсиада 2019-чу джыл алтотур (март) айны 2-ден 12-не дери Красноярскеде боллукъду.

КъЧР-де Росгвардияны управлениесини пресс-къуллугъу.

 

 
{jcomments}