«Шимал Кавказны курортлары» деген акционер бирлешлик ачыкълагъаннга кёре, «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» курортланы майданларында уллу магъанасы болгъан спорт комплекс ачаргъа мадар барды. Ол спортчуланы тюрлю-тюрлю спортдан эришиулеге хазырларгъа болушлукъ этерикди. Бюгюнлюкде ол тукъум ишни къалай этиллигин хар не джаны бла Эресей Федерацияны Спортуну министерствосу толу тинтиб, къарай турады.

Мындан алда Ульяновск шахарда «Россия – спортивная держава» атлы Халкъла арасы 7-чи форум бардырылгъан эди да, анда «АРХЫЗДА» 
башында сагъынылгъан комплексни юсюнден «КСК» АО-ну баш директору Тимижев Хасан «Здоровый спорт – здоровый бизнес» атлы пленар джыйылыуда толу хапар айтханды.

Ол билдиргенден, регионда спортну айнытыр ючюн амалсыз къураргъа керекли мадарлагъа «КСК» компания уллу эс бёлгенди. Аны себебли, «Эльбрус» курортда тау лыжа спортдан къралны джыйым командалары хазырланырча джер джангыртылгъанды. «Архыз» курортда уа биатлон бла тау велосипед спортдан регионланы джыйым командалары эришиулеге хазырланадыла.

- Курортланы, бютеулей алыб къарагъанда, тамбласына экономика джаны бла магъанасы уллуду, иги танг айныргъа кючю барды. Бусагъатда къралыбызда джыйым командаларыбызда спортчула тышына кетиб, бирер къралда хазырланадыла эришиулеге. Алай болса да бюгюнлюкде Шимал Кавказны джеринде аллай площадкала ачаргъа мадар барды. Сёз ючюн, бизни тау джуртларыбыз башында сагъынылгъан спорт бла кюреширге тамам таб келишгени хакъды. Андан сора да, спортчуларыбызны тышына иймей кесибизни джерибизде хазырлагъаныбыз магъаналыды, хайырлыды. Ол себебден, джай кёзюуде спортчуларыбыз уллу эришиулеге да мында хазырланырча мадар этерге боллукъду, - деди Тимижев Хасан.

«КСК» АО ол уллу магъаналы ишни къолгъа алыб, Эресейни Спортуну министерствосу бла, Эресейни Финанс министерствосу бла бирге ишлерге хазыр болгъанын билдиргенди Тимижев Хасан.

БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}