Кёб болмай Москвада «Сокольники» деген конгресс-кёрмюч аралыкъда «Эквирос - 2018» деб халкъла арасы уллу кёрмюч болгъанды.

Ол кёрмючде атланы не джаны бла да онглулукъларын ачыкълагъандыла. Бу уллу эришиуде «абсолютный чемпион» деген атха къарачай къанлы, Буракъ атлы аджир, ие болуб, кубокну алгъанды.

Кёрмючде атла, атлыла, юретиучюле не джаны бла да кеслерини усталыкъларын кёргюзюрча тюрлю-тюрлю оюнла, эришиуле болгъандыла.

- Кёрмючню ат бла байламлы программасына кёре кёб тюрлю мастер-классла, экстремал драйвингден, троеборьеден, конкурдан, вестерн-дисциплиналадан шоу-программала бардырылгъандыла. «Эквирос» халкъла арасы конкурсну абсолют чемпиону болуб, къарачай тукъумлу ат – Буракъ – кубокга ие болгъанды, - деб хапар айтханды Къарачай-Черкес Республиканы Эл мюлк министерствосуну келечиси.

Буракъ бонитировкадан тыйыншлы ётгенди – анда алты тюрлю ышанны Юсю бла атлагъа багъа бериледи. Айтыргъа, атны тукъумуна, асыулулугъуна, чыдамлылыгъына, не тюрлю джаны бла да болумуна-хыйсабына къаралады. Аны кибик Буракъ, аллюрда ариу джюрюб, кесине эс бёлдюргенди.

Атны иеси Эзиланы Арысланалий анга тренерлик да этеди. Белгилисича, тюрлю-тюрлю тукъумлу атланы халилери да бир-бирлерине ушамайдыла. Къарачай къанлы атланы да барды энчи шартлары - ала иелерине кертилик танытадыла, ол себебден Буракъ иеси бла бирге ётгенди эришиу джолну.

- Ат бла адамны ортасында бир-бирине ышанмакълыкъ болургъа керекди. Экиси да къызбайлыкъны хорларгъа борчлудула, бу затда адам атха юлгю кёргюзюрге керекди. Ат, кесине къараб, анда таукелликни сезерге боллукъду. Атла адамладан сезимлидиле, аланы халилери, учунмакълыкълары, ангылары сейирсиндирирчадыла. Ол затланы эсге алыргъа керекди, алай болмаса, атынг сени бет джарыкълы этерик тюлдю, - дегенди Эзиланы Арысланалий.

Кёрмючню кёзюуюнде семинарла, лекцияла, конференцияла, «тёгерек столла» да бардырылгъандыла. Айхай да, ала атчылыкъ санагъат бла байламлы болгъандыла. Бютюн да «Ат ауруула: диагностика, профилактика, багъыу» деген халкълаарасы илму-практика конференциягъа уллу магъана бериб, адетдеча, хар ким билген сынамы бла алмашханды.

МАРАЛЛАНЫ Ина.

 

 
{jcomments}