Мындан алда Уруп муниципал районну Преградна стансесинде эркин тутушдан Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни кубогу ючюн III-чю ачыкъ турнир болду.

Анга къралыбызны регионларындан 200 чакълы бир спортчу къошулгъан эди.
Темрезланы Рашидни атындан турнирге къошулгъанланы Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов алгъышлады.
«Мен бюгюн эркин тутушдан республиканы Башчысыны ёчю ючюн спорт эришиулеге къошулгъанланы таза джюрекден алгъышлайма. Былайда болгъанлагъа, бу ишни къурагъанлагъа, спортчулагъа Темрезланы Рашидни атындан салам береме. Спортчулагъа джангы джетишимле теджейме. Ала спортда мындан ары да джангы хорламлагъа джетиб, Европаны, дунияны чемпионлары болсунла», - деди Иванов Александр.
Ачыкъ турнирни ачылыууну къууанч джыйылыуунда Къарачай-Черкесияны физкультура бла спорт министри Ёзденланы Рашид, республиканы эл мюлк министри Боташланы Анзор, КъЧР-ни туризмни, курортланы эмда джаш тёлю политиканы юслеринден министри Эрикгенланы Анзор, «Карачаевочеркесавтодор» управлениени тамадасы Къайытланы Ахмат, Уруп районну тамадасы Боташланы Азрет-Алий, Уруп районну администрациясыны башчысы Алексей Шутов, эркин тутушдан Къарачай-Черкесияны белгили спортчулары, Эресейни махтаулу юретиучюлери дагъыда башхала бар эдиле.
Алгъышлау сёзден сора турнирге къошулгъанланы парады болду.
Эришиуге келгенлени арасында Москва областны, Краснодар крайны, Ставрополь крайны, Адыгея, Дагъыстан, Чечен, Къабарты-Малкъар республикаланы джыйым командалары бар эдиле. Турнирге Къарачай-Черкесияны шахарлары бла эллеринден келген энчи командала да къошулдула.
Эришиулеге, 2001-чи - 2003-чю джыллада туугъанла болуб, 12 ауурлукъда джыгъышхан 200 спортчу къошулду. Турнир башланнганында, спортчуланы хар бири кючюн-къарыуун аямай кюрешди. Ала амал-такъал эте, къаты сермешдиле.
Биринчи оруннга чыкъгъанла 15-шер минг сом, экинчи орунну алгъанла 10-шар минг сом, ючюнчю оруннга ие болгъанла 3-шер минг сом бла саугъаландыла.
Турнирни ахыр эсеблерини тамалында хорлагъан спортчуланы юретгенле да 10-шар минг сом алдыла.
Бютеу команда бла биринчи оруннга чыкъгъанлагъа 30-шар минг сом, экинчи орунну алгъанлагъа 20 минг сом, ючюнчю оруннга ие болгъанлагъа 10-шар минг сом берилди.
Эркин тутушдан юретиучю Хубийланы Ахмат айтхандан, къралыбызда бу турнир эм сыйлыланы бири болгъанды.
«Ишими юсю бла мен кёб джерде, кёб тюрлю эришиуледе болгъанма. Быллай, хар неси да таб къуралгъан, мийик дараджада бардырылгъан, кёб саугъалары болгъан турнир бир джерде да кёрмегенме. Этген иши, къыйыны, тырмашханы белгиленсе хар адам къууанады», - деди Хубий улу.
Бу турнир адамланы джюреклеринде кёбге сакъланырча ётгенди. Мында ачха саугъаладан сора да уллу хорламгъа ие болгъанлагъа джангы машинала берилдиле. Аланы бирин Уруп муниципал районну эркин тутушдан джыйым командасыны баш юретиучюсю алды. Экинчини эркин тутушдан Россияны чемпиону Долаланы Рустамны юретген Хубийланы Ахматха бердиле. Ючюнчю машинаны чемпионнга, Долаланы Рустамгъа, буюрдула.
 
ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.
 
{jcomments}