Къарачай халкъны Джуртуна къайтхан кюнюне аталыб Къарачай шахарда ат чабдырыу болду. Анда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид баш ёчню салгъан эди. 

Ол эришиулени Къарачай районну администрациясыны тамадасы Кушджетерланы Спартак бла Къарачай шахарны мэри Диналаны Алик биригиб бардыргъан эдиле. Ала джыл сайын да байрамланы тыйыншлысыча белгилеб, район бла шахарны джамагъатындан бюсюреу табханлай турадыла. Бу джол да алай болду. Шахарны шимал джанында, уллу тюзде, хар зат таб джарашыб, чаришле сейир халда ётдюле. Анда тиширыула, сабийле, къартла, джашла да кёб эдиле. Ала бир-бирлерин байрам бла алгъышлай, район бла шахарны тамадаларына джюрек разылыкъларын билдире эдиле.
Биринчи чариш Социалист Урунууну Джигити Шидакъланы Патияны сыйына аталгъан эди. Къарачай-Черкесияда туугъан, 2 джыл болгъан таза къанлы атла 2000 метр узакълыкъгъа чабышдыла. Биринчи орунну, Лайпанланы Шамилни атын чабдырыб, Каппушланы Мырзабек алды. Экинчи оруннга, Темрезланы Наурузну атын чабдырыб, Стас Николкин ие болду. Ючюнчю орунну, Лайпанланы Исхакъны атын чабдырыб, Батчаланы Роберт алды. Былайда 300 минг сом юлешинди.
Экинчи чариш Социалист Урунууну Джигити Гюрджюланы Нузуланы сыйына аталыб бардырылды. Юч джыл болгъан таза къанлы чабыучу атла 1400 метр узакълыкъгъа чабдыла. Биринчи оруннга, Айбазланы Даутну атын чабдырыб, Каппушланы Мырзабек чыкъды. Экинчи орунну, Байрамукъланы Орусбийни атын чабдырыб, Байрамукъланы Радмир алды. Ючюнчю ёчню, Боташланы Магометни атын чабдырыб, Кудинов Николай алды. Былайда 300 минг сом юлешинди.
Ючюнчю чаришни ёчюн КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид салгъан эди. Таза къанлы чабыучу атла 2400 метр узакълыкъгъа чабдыла. Биринчи оруннга, Лайпанланы Шамилни атын чабдырыб, Улыбаев Хамзат чыкъды. Экинчи орунну, Лайпанланы Ильясны атын чабдырыб, Каппушланы Мырзабек алды. Ючюнчю оруннга, Бисилланы Маратны атын чабдырыб, Аджиланы Алий чыкъды. Былайда 600 минг сом юлешинди.
Тёртюнчю чариш Социалист Урунууну Джигити Байрамукъланы Зухраны сыйына аталыб бардырылды. Таза къанлы чабыучу атла 1800 метр узакълыкъгъа чабдыла. Биринчи оруннга, Байрамукъланы Орусбийни атын чабдырыб, Каппушланы Мырзабек чыкъды. Экинчи орунну, Къаракетланы Русланны атын чабдырыб, Биджиланы Далим алды. Ючюнчю оруннга, кесини атын чабдырыб, Орлов Андрей ие болду. Былайда 300 минг сом юлешинди.
Бешинчи чариш Къарачай халкъны Джуртуна къайтханына 61 джыл толгъанына аталгъан эди. Таза къанлы чабыучу атла 7200 метр узакълыкъгъа чабдыла. Биринчи оруннга, Лайпанланы Шамилни атын чабдырыб, Биджиланы Далим ие болду. Экинчи орунну, кесини атын чабдырыб, Аджиланы Алий алды. Ючюнчю оруннга, кесини атын чабдырыб, Къобанланы Рамазан ие болду. Былайда 300 минг сом юлешинди.
Хар чаришни арасында белгили артистле, чыгъармачылыкъ коллективле тепсеб, джырлаб аламат концерт кёргюзюб турдула.
 
УЗЕИРЛАНЫ Хусеин.
 
{jcomments}