Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны джиперлери, Шимал Кавказ федерал округда бардырылгъан спортну трофиспринт тюрлюсюнде усталыкъ, джигитлик танытыб, беш орунда хорлаб, бир ёчлю оруннга ие болгъандыла. Ала алай бла команда зачётда биринчиге чыкъгъандыла.
«Мындан алда бизни командабыз, 7 экипаж болуб, Шимал Кавказ федерал округну кубогу ючюн бардырылгъан спортну трофиспринт тюрлюсюне къошулургъа джолгъа чыкъгъан эди. Ала спортну бу тюрлюсюнден озгъан джыл да ёчлю орунланы алгъан кючлюле эдиле. Бу джол да кючлерин, къарыуларын кёргюзюб, джетишимлеге ие болдула. Не къыйын болумда да усталыкъларын кёргюзюб, кёблени сейирсиндирдиле», - дегенди КъЧР-де «4х4 КъЧР» деген клубну келечиси Багъатырланы Роберт.
Ол айтыудан, джыйылгъан кёзюулеринде табигъат болум къолайсыз болгъанды. Джангур сау кюнню тохтаусуз джаууб тургъанды. Тайгъакъ, табсыз джоллагъа балчыкъ джайылыб, андан да къыйын боладыла. Бизникиле, аллай къыйын болумда да эс ташламай, кеслерини усталыкъларына, кючлерине базыб, иш этиб салыннган тыйгъычланы, табигъат къурагъанланы да джетишимли ётгендиле.
Ол эришиулеге 80 экипаж къошулгъанды. Ала Къабарты-Малкъардан, Дагъыстандан, Ставрополь крайдан, Чеченден, Шимал Тегейден, Къарачай-Черкесиядан, Армениядан баргъанла болгъандыла.
Этапны ахыр эсеблери кёргюзгенден, Къарачай-Черкесиядан баргъан экипажла 6 кёргюзюмде да алгъа чыкъгъандыла.
Алай бла, «Стандарт» деген категорияда Бытдаланы Расул бла штурман Байрамукъланы Мурат, «Нива-открытая» деген категорияда Апаланы Марат бла штурман Биджиланы Азамат хорлагъандыла. Экинчи орунну Чотчаланы Азрет-Алий бла штурман Чотчаланы Альберт алгъандыла.
«Туризм» деген категорияда Ёзденланы Сеит бла штурман Ёзденланы Марат, «Спорт» категорияда Борлакъланы Ахмат бла штурман Борлакъланы Самат хорлагъандыла. «Экстрим» категорияда Айбазланы Анзор бла штурман Хубийланы Расул биринчи орунну алгъандыла. Ала грамотала, кубокла, багъалы саугъала бла саугъаланнгандыла.
 
Узеирланы Хусеин.
 
{jcomments}