Джамагъатны джашауун иги этерге джораланыб къуралгъан Къарачай-Черкесияны къайсы бир санагъаты да  бюгюнлюкде тыйыншлы джетишимлеге джетиб ишлейди. КъЧР-ни Физкультура бла спорт министерствосу да адамланы саулукъларын иги этер джанындан, къолундан келгенни аямай кюрешеди. Бу санагъатны министри Ёзденланы Юсуфну джашы Рашидди.
«Арт джыллада 60 спорт объект ишлениб хайырланыугъа берилгенди. Аланы ичинде: 6 футбол тюз, 3 бассейн (2-си ачыкъ), саулукъ сакълагъан 10 комплекс, «Газпром-детям» деген программада республиканы районларында, сабийле не тюрлю оюнну да ойнарча 10 площадка, «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020-го года» деген федерал программаны тамалында кёб функциялы 6 спорт площадка (алада гандбол, волейбол, къол тоб, баскетбол башха спорт оюнла ойнаргъа болады) бардыла. Аланы асламысы элледедиле.
Спорт инфраструктураны юсюнден айтсам, бусагъатда Къарачай-Черкес Республикада «Нарт» деген республикан стадионну реконструкциясы бара турады. Хар заты битсе, бусагъат заманны излемине келишген ол стадион спорт эришиулени аралыгъы боллукъду.
Джёгетей Аягъы шахарда физкультура бла саулукъ сакълауну комплексини къурулушу джюрюш аллыкъды. Къумуш элде хар не тюрлю спорт оюнла бардырырча спорт площадка этилликди. Эрсакон элде футбол ойнагъан тюз джарашдырыллыкъды. Дагъыда Черкесск шахарда Буз къаланы къурулушу башланныкъды. Ол мекямны ичине 1000 адам сыйынныкъды. Бюгюнлюкде аны проект-смета документациясы хазыр бола турады. Аны ишленнгени бизни регионнга уллу хайыр келтирликди. Ол спортну джангы тюрлюлери болуруна болушурукъду. 
Физкультура бла спортну министерствосу озгъан джыл кёб иш этгенди. Сёз ючюн, Джаяу джюрюуню бютеудуния кюнюн белгилегенди. Ол ишге 1000 адамдан аслам къошулгъанды. Аны Россия Федерацияны Олимпия комитети иги баргъанын чертиб, башхалагъа юлгюге тутуб, келиб бизни министерствогъа хорламны кёчюучю кубогун бергенди.
Спорт командаларыбыз эришиулеге баргъанлай тургъандыла.
Ал джыллада школлада спортчула хазырламагъандыла, сабийле тюз физкультура бла кюрешгендиле. Бусагъатда  кърал стандартха кёре, спортчула хазырлайдыла. Алай былтырдан этиб  башлагъандыла.
Физкультура бла спорт министерствону календарь планына кийирилген ишлени бары да бардырыладыла.
Бюгюнлюкде 2016-чы джылдан 2020-чы джылгъа дери  алыннган «Доступная среда» деген кърал программаны джашаугъа кийире, физкультура бла спортну 8 объектине таб болум къуралгъанды. Мындан ары да ол иш тохтаб къалмай, бардырылыб турлукъду.
Спорт санагъатда этилген ишле, джетген джетишимибиз Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни терен къайгъырыуундандыла. Ол аллыбызда тири барады, биз да ызындан атлайбыз. «Не бла болушайым, кимге сёлешеийм?» - деб, бизге соргъанлай турады. Кеси спортчуду, тюрлю-тюрлю ринглеге эс бёледи. Футбол ойнаб тургъанды. Бусагъатда лыжа спортну устасыды. Эркин тутушну, дзюдону, башхаланы да кёз туурасында тутады. Сау болсун, спортчула, башхала да анга бек разыдыла», - дейди Ёзден улу.
Къарачай-Черкес Республикада Физкультура бла спортну министерствосуну иши таб къуралгъаны ачыкъ танылады. Ол башха регионланы кесичаларындан артха къалмай, алгъа тири атлайды.
 
ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.
 
{jcomments}