Быйыл октябрны 6-дан 8-не дери кюнледе КъЧКъУ-ну физкультура, спорт бла туризм факультети къуралгъанлы 50 джыл толгъанын белгилеу болду.
Ол къууанчха университетни устазлары бла студентлеринден сора да, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутаты Акъбайланы Ренат, республиканы шахарлары бла районларындан, хоншу регионладан да къонакъла келиб къошулгъан эдиле. Аланы асламысы педагогика илмуланы докторлары бла кандидатлары, кёб джылланы узагъына махтаулу ишлеб тургъан, уллу иш сынамлы педагогла эдиле. Аладан сора да, ал джыллада бу факультетде окъуб кетген, спортда махтаулу болгъан адамла да - къралыбызны эмда дунияны талай кере чемпионлары, спортчула эмда махтаулу тренерле - келген эдиле.
     Факультетни 50-джыллыгъына аталгъан къууанч джыйылыу университетни акт залында болду. Университетни ректору Ёзденланы Аубекирни джашы Таусолтан къууанчны ачыб, алайгъа джыйылгъан джамагъатны алгъышлады. Сора, сёзню факультетни деканына, Джаубаланы Ахметни джашы Юрусланнга, берди.


     Ол кесини докладында факультетни къуралгъанындан бери ётген 50 джылны ичинде болгъан джетишимлени, джангылыкъланы, анда ишлеген алчы адамланы юслеринден толу хапар айтды. Факультетни ачханланы ичинде Байрамкъулланы Хамитни, Мамижев Владимирни, Ёзденланы Ахматны, Бархозланы Шамилни, Саркисова Неллини, Бочков Сергейни, Павличенко Юрийни атларын айтыргъа тыйыншлы болгъанын чертиб сёлешди, уллу бюсюреу да этди.
    Юруслан андан ары сёзюнде айтханнга кёре, 2001-чи джыл университетни ол факультетинде «Социал-культура сервис бла туризм» деген усталыкъ берген джангы бёлюм ачылгъанды.
     Джауба улудан сора КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутаты, Парламентни регламентни, мандатланы эмда СМИ-ни юслеринден комитетини председатели Акъбайланы Ренат алгъыш сёзюн айта: «Кертиди, мен бу факультетде окъумагъанма, алай а джюрегим, иннетим аны бла бирге болуб тургъанды. Мындан ары заманда бусагъатдан эсе да уллу джетишимле теджейме бу факультетни устазларына», - деб къошду. Ызы бла да, факультетни доцентине, Енокаева Сабирагъа, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Президиумуну Хурмет грамотасын берди. Аны ызындан КъЧР-ни физкультура бла спортну эмда туризмни хакъындан министри Ёзденланы Рашидге сёз берилди. Ол да факультетни юбилей байрамы бла алгъышлай, КъЧР-ни Физкультура бла спортну, туризмни министерствосуну эмда КъЧР-ни Билим бла илму министерствосуну атларындан 4 адамгъа Хурмет грамотала берди. Университетни Филология институтуну директору Лепшокъланы Хасан бла Культураны, маданиятны хакъындан институтуну директору Огузов Виталий да университетни институтлары бла факультетлерини атларындан бу факультетни 50-джыллыкъ байрамы бла  алгъышладыла эмда саугъала бердиле. Ол кюн алгъыш сёзюн айтханланы ичинде Зеленчук муниципал районну администрациясыны башчысыны биринчи заместители Чотчаланы Анатолий да бар эди. Къууанч джыйылыуда факультетни биринчи бошагъанланы атларындан  Хисамдинов Вячеслав, биринчи устазланы атларындан да Байрамукъланы Хасан бюсюреу эмда алгъыш сёзлерин айтдыла.
     50 джылны ичинде факультетде кёб ашхы тюрлениуле болгъандыла. Кёб адам да чыныгъыб тыйыншлы билим алыб чыкъгъанды. Артда уа, бир къаууму уллу спортну юсю бла джетишимли, махтаулу болгъанды. Сёз ючюн, эркин тутушдан дунияны 2 кере чемпиону А.Атавов, къол тутушдан дунияны 3 кере чемпиону Сарыланы Р.,  Олимпия оюнланы спорт гимнастикадан чемпиону Василенко Д. эмда Пекинде 2008-чи джыл болгъан Олимпия оюнлада ёчлю оруннга чыкъгъан Башкаланы А., факультетни махтауудула. Башхалары да шахарлада, районлада, республикан аралыкъда спорт клубла бла секциялада тренерле болуб ишлейдиле.
     Факультетни студентлерини арт кёзюуде уллу джетишимлерини ичинде уа, Къазан шахарда болгъан Бютеудуния Универсиадада факультетни студентлерини эки алтын, бир джез медалгъа ие болалгъанларын айтыргъа тыйыншлыды. Университетни да, окъугъан факультетлерини да атларын махтау бла айтдырыб, сыйларын кёлтюрюб къайтхан Лепшокъланы А., Токъланы А. эмда Хапаланы А. болгъандыла. Ала миллет тутушдан (борьба на поясах) кеслерини ауурлукъларында биринчи орунланы алгъандыла. Незговорова Ксения уа, эркин тутушдан дунияны чемпиону болуб къайтханды.
Бу факультетде саулай да 22 адам бардырады устазлыкъ ишни. Аланы 3-сю педагогика илмуланы докторларыдыла, 10-су да педагогика илмуланы кандидатларыдыла, 7-си уа тамада устазладыла, 1-лен да ассистентди.
Къууанч джыйылыу  университетни «Шохлукъ» ансамблини концерт программасына къарау бла бошалды.
Экинчи кюн, байрамны программасына кёре университетни илму къуллукъчулары, устазларыны бир къаууму бла къонакъла Доммайда, кюндюз 11 сагъатдан ингирге дери заманда, илму-сынау конференция бардырдыла, кёб затны сюздюле, кёб соруулагъа джууаб изледиле.   Ючюнчю кюн а, къонакъланы экскурсиягъа элтиб, Доммайны сейирлик табигъаты бла, анда джамагъатны джашау болуму бла шагъырей этдиле.
 

                                                

 
{jcomments}