Сентябрны 3-де Терезе элни «Ёзденланы Башы» сыртда Къурман байрамгъа аталыб чарсла болдула. Башхача айтсакъ, Терезе эл бла Первомайский элни арасында бардырылдыла ала. Ат чабдырыулагъа къараргъа деб, кёб адам келген эди. Аланы арасында башха элледен, районладан келген къонакъла да кёб эдиле. Эришиуле кёб заман аллыгъын ангылаб, алагъа къараргъа келген адамлагъа не таблыкъла да къуралгъан эдиле. Уллу, сабий да ач болмадыла. Ала алайына ауузланыб турдула.


Ат чабдырыуладан сора да спортчу джашла, бир-бирлери бла эришиб, таугъа чабыб чыкъдыла, джау джибге ёрледиле, гирь кёлтюрдюле. Биринчи орунланы алгъан спортчу джашлагъа саугъала да берилдиле.
Чынг алгъа тёрт джыл толгъан къарачай тукъумлу атла 1600 метр узакълыкъгъа чабдыла. Биринчи орунну кесини «Малыш» деген атын чабдырыб, Тамбийланы Таулан алды. Анга 20 минг сом берилди. Салпагъарланы Алишерни «Джангыз» деген атын Хапаланы Алий чабдырыб, экинчи орунну алды. Анга да 10 минг сом ачха берилди. Боташланы Муратны «Абутан» атын Байрамукъланы Мурат чабдырды. Ол ючюнчю орунну алыб, 5 минг сомгъа ие болду.
1600 метр узакълыкъгъа чабхан атла Гитче Къарачай районну эллерини администрацияларыны призлери ючюн чарсха баргъан эдиле.
Гитче Къарачай районну полициясыны тамадасыны саугъасы ючюн таза къанлы, эки джыл толгъан атла 1200 метр узакълыкъгъа чабхан эдиле. Къарабашланы Абрекни «Джери» деген аты бла Хапаланы Алий чабды. Ол башха атчыланы озуб, биринчи оруннга чыгъыб, 20 минг сом алды. Гутякулов Робертни «Прихоть» деген атын Гапполаны Рашид чабдыргъан эди да, экинчи оруннга чыкъды. Анга 10 минг сом берилди. Шаханланы Ибрагимни «Альнара» деген аты да къошулгъан эди чарсха. Аны Батдыланы Ислам чабдырыб, ючюнчю оруннга чыгъыб, 5 минг сомгъа ие болду.
«Къарачай – алан халкъ» джамагъат организацияны призи ючюн къарачай тукъумлу тёрт джыл толгъан атла 2400 метр узакълыкъгъа чабхан эдиле. Батчаланы Билялны «Байлыкъ» атын Пешков Анатолий чабдыргъан эди да, биринчи орунну алыб, 20 минг сомгъа ие болду. Экинчи орунгу Гочияланы Исламны «Буян» деген аты алды. Аны Къобанланы Рамазан чабдыргъан эди. Анга 10 минг сом берилди. Ючюнчю орунну Гочияланы Къурман алды. Ол кесини «Малыш» деген атын чабдыргъан эди: анга 5 минг сом берилди.
Гитче Къарачай районну администрациясыны башчысыны ёчюн алыр ючюн таза къанлы атла 2400 метр узакълыкъгъа  чабхан эдиле. Кипкеланы Арсенни «Царь Соломон» деген аты биринчи орунну алды. Ат Арсенни кесиники эди. Анга 20 минг сом берилди. Салпагъарланы Хасанбий кесини «Дарлинг» деген атын чабдырыб, экинчи оруннга чыкъды. Анга 10 минг сом берилди. Лафишев Муссаны «Остройника» деген атын Лафишев Рамазан чабдыргъан эди да, ол ючюнчю оруннга чыгъыб, 5 минг сом алды.
Гитче Къарачай районну муслиман общинасыны призи ючюн къарачай тукъумлу джоргъа атла 3200 метр узакълыкъгъа чабхан эдиле. Биринчи орунну Байрамкъулланы Шамил алды. Ол кесини «Гелик» джоргъасын чабдыргъан эди. Анга 20 минг сом берилди. Семенланы Рамазанны «Ваха» деген джоргъасын Семенланы Магомет чабдырыб, экинчи оруннга чыгъыб, 10 минг сомгъа ие болду. Болурланы Махмут кесини «Джигит» деген джоргъасын чабдыргъан эди да, ючюнчю орунну алды эмда 5 минг сомгъа ие болду.
Чотчаланы Азрет атчылыкъ санагъат бла кюрешген адамды. Аны тюрлю-тюрлю тукъумлу атлары кёбдюле. Ат чарсла болсала, аны атлары эришиулеге, кёрмючлеге къошулмай къалмайдыла. Аны призи  ючюн 4800 метр узакълыкъгъа джортуучу эмда джоргъа атла чабхан эдиле. Биринчи оруннга Калмыков Радмирни «Люгер» деген аты чыкъды. Аны Герентов Рустам чабдыргъан эди. Анга 20 минг сом берилди. Бирабасов Назимбий кесини «Марципан» атын чабдырыб, экинчи оруннга чыгъыб, 10 минг сом алды. Ючюнчю орунгу Салпагъарланы Наурузну «Аксаур» аты алды. Аны Борлакъланы Руслан чабдырды. Ол 5 минг сом алды.
Нарсанада джашагъан табышлыкъ ишле бла кюрешгенни призи ючюн джарты къанлы атла 2000 метр узакълыкъгъа чабхан эдиле да, биринчи орунну Батрукъланы Муратны «Зелигам» деген аты алды. Аны Эдиланы Абрек чабдырды. Анга 20 минг сом берилди. Алийланы Мусса кесини «Тринадцать» атын чабдырыб, экинчи оруннга чыкъды. Анга 10 минг сом берилди. Ючюнчю орунну Тулпарланы Магомет алды. Ол кесини «Акбар» деген атын чабдыргъан эди: ол 5 минг сомгъа ие болду.
Башында айтхан эдик, спортчу джашла таугъа чабыб чыгъыу бла, джау джибге ёрлеу бла, гирь кёлтюрюу бла эришген эдиле, деб. Терезечи джаш Токъланы Тимур таугъа чабыб чыгъыб, биринчи орунну алыб, аджир бла саугъаланды. Экинчи орунну Эбзеланы Къанамат, ючюнчю орунну да Тебуланы Замир алдыла. Экиси да Терезе элде джашайдыла. Хар бирине 10-шар минг сом берилди.
Джау джибге ёрлеуде биринчи орунну Къоджакъланы Ислам, экинчи орунну да Боташланы Мурат алдыла. Экиси да Первомайскийде джашайдыла. Хар бирине 5-шер минг сом берилди.
24 килограмм чекген гирни тебериб кёлтюрюуде биринчи орунну Созарукъланы Даут алды. Ол гирни 75 кере тебериб кёлтюрдю. Къарачай шахардан келген къонакъгъа 3 минг сом берилди. Экинчи эмда ючюнчю орунланы ючкекенчи джашла Джатдоланы Рустам бла Хубийланы Дахир алдыла. Рустам 2 минг сомгъа, Дахир да 1 минг сомгъа ие болдула.
Былайда сюдюлени юсюнден айтыргъа керек болур. Гитче Къарачай районда ат чарсла бардырылсала Токъланы Махмут, Семенланы Хамит, Орусланы Ахмат сюдюле болуучандыла. Не заманда да сюдюлюк ишлерин ажымсыз толтурадыла.
Спорт эришиулеге уа сюдюлюк Байрамукъланы Таулан бла Ёзденланы Расул этдиле.  Была да ишлерин ажымсыз баджардыла.
Къурман байрамгъа аталгъан ат чарсланы Гитче Къарачай районда атчылыкъ санагъат бла кюрешгенле эмда «Къарачай – алан халкъ» джамагъат организация къурагъан эдиле.


Къобанланы Махмут.

 
{jcomments}