Россияны баш окъуу заведениелерини студент бирлешликлеринден 100-ден аслам адам къошулгъанды «Махар-2017» деген экологиягъа аталгъан джаш тёлю форумгъа. Ол форум августну 22-ден 28-не дери кюнледе болгъанды.
Джыл сайын аныча форумла бардырыу джаш адамлада адет болуб бошагъанды. Быйыл а ол ашхы иш Россияда экология болумну, Къарачай-Черкес Республикада да саулукъ сакълау халны игилендириуге аталыб У.Дж. Алий улуну атын джюрютген КъЧКъУ-ну студент бирлешликлерини интеграция айныууну программасыны ичинде баргъанды.


Форумну бардырыргъа РФ-ны Табигъат ресурсла бла экологияны юслеринден министерствосуну, «Росстуденчество» деген россиячы студентлени аралыгъыны, КъЧР-ни Туризмни, курортла бла джаш тёлю политиканы хакъындан министерствосуну, КъЧР-ни Суу ресурсла бла табигъат халны юслеринден управлениесини, КъЧР-де Россияны Табигъат болумгъа надзорлукъ этген («Росприроднадзор») къуллукъну управлениесини эмда  «Creativ Yeti» деген творчество бирлешликни келечилери партнёрла болуб къошулгъандыла. Ол ишле РФ-ны Билим бериу бла илмуну министерствосуну джакълыгъы бла болгъандыла.
Форум бардырылгъан 6 кюнню ичинде анга келгенле экологияны юсюнден кёб лекциягъа тынгылагъандыла, таулагъа ёрлеу ишле этгендиле. Форумну къаллай халда ётерини мардасын эсеблеген баш эксперт Онищенко Вячеслав – «Русское географическое общество» ВОО-ну регионда бёлюмюню тамадасы, география илмуланы доктору - КъЧР-де экология проблемаланы юслеринден талай лекция окъуду джыйылгъанлагъа.
Форумну заманында алайгъа келгенле КъЧР-ни туризмни, курортла бла джаш тёлю политиканы министри Эрикгенланы Анзор бла, КъЧР-ни физкультура бла спортуну министри Ёзденланы Рашид бла, Алий улуну атын джюрютген КъЧКъУ-ну ректору Ёзденланы Таусолтан бла, Уралда Федерал университетни студентлерини союзуну председатели Къагъыйланы Аслан бла эмда «Русское географическое общество» ВОО-ну КъЧР-де «Росприроднадзор» къуллукъну, КъЧР-ни Суу ресурсла бла табигъат халны юслеринден управлениесини келечилери бла тюбешдиле. Форумда бир-бирин ангыламакълыкъ халда ушакъ болду. Сёз регионда экология болумну, джер-джерде атылыб тургъан керексиз, хылымылы затланы джыйыб, джерни тазалауну эмда ол затланы къурутууну юслеринден барды. Республиканы Башчысыны джаш тёлю политиканы хакъындан кенгешчиси Ёзденланы Алибек да, джыйылгъанлагъа «Решено. Онлайн» деген проектни баямлаб, ол иш республиканы адамларыны тарыгъыуларын, тилеклерин ангыларгъа эмда дженгилде аланы оноуларын этерге, деб къуралгъанын айтыб ангылатды. «Эльбрусоид» фондну республикада (Карачаевскеде) филиалыны директору Хасанланы Ханафий да форумчулагъа «СтопХлам» деген проект къуралгъанлы ётген талай джылны узагъына ол проект республиканы ашхы адамларыны тириликлери бла тохтаусуз хайырландырылыб тургъаныны юсюнден хапар айтды.
КъЧР-де Саулукъ сакълауну джылын бардырыуну джакълар муратда форумчулагъа деб футболдан, волейболдан, фехтованиеден турнирле болдула. Къара атыудан «Эдельвейс» клубну келечилери да садакъдан атыуну юсюнден мастер-класс бардырдыла.
Форумгъа къошулгъанла, Учкулан ёзенни Махаргъа, Гондарай чучхургъа дери баргъан джолларында джерде атылыб тургъан багушну тазалаб, 2 тоннагъа джууукъ юй багушну джыйыб келтирдиле лагерге. Алайдан да экология тазалыкъ ючюн кюрешген «Гринмар» компания къоратды аны.
Алай бла бошалды «Махар-2017» деген форум. Анда хар ашхы адам тёгерегине тири адамладан бёлекле джыйыб болушдура, къралны экология халын  сакъларгъа, айнытыргъа кереклиси къаты айтылды.


Токъланы Фатима.

 
{jcomments}