Къарачай-Черкес Республика къуралгъанлы быйыл 25 джыл толады. Ол ашхы юбилейни республиканы джамагъаты къууанч халда белгилерикди. Бизни джуртубуз сейирлик тауладан, чокъуракъ суулу ёзенледен, мийик гюллю ауушладан къуралгъанды. Аны табигъатыны ариулугъу, джашагъан халкъларыны ашхылыкълары, игиликлери, аланы адетлери, намыслары, мийик культуралары, урунууну сюйгенлери, къарнаш шохлукъгъа кертиликлери дуниягъа белгилидиле.
Бурунладан бери да халкъыбызны онглу адамлары, джулдузлача, джарыта, джылыта келгендиле.

Аллахха шукурла, аллай белгили джашларыбыз бусагъатда да кёбдюле. Аланы бириди Къарачай шахарда джашагъан Европаны чемпиону Чомаланы Мурат. Джигит джашыбыз республикабыз бла бир джылгъыды. Алай дегеним, быйыл анга да 25 джыл толады.
Мурат спорт бла гитче заманындан кюрешиб башлагъанды. Сегиз джылында огъуна нёгерчиклерин хорлаб, кючлю спортчу боллугъун билдиргенди. Спортну кёб тюрлюсю бла кюреше, гандболда тохтайды. Аны бла кече-кюн демей кюреше, джетишимлеге ие бола баргъанды. Ол 15 джыл толгъунчу Къарачай шахарны сабий спорт школуна джюрюгенди.  Аны анда Черкесланы А. бла Батчаланы Р. юретедиле.
Ол 2007-чи джыл Астрахань шахарда Россияны окъуучуларыны джай спартакиадасында хорлайды. Аны кючлю спортчу болурун билиб, ол джыл огъуна Ставрополь шахарда училищени олимпия резервине чакъырадыла. Классика эмда пляж гандбол бла кюрешиб башлайды. Бир джылдан, пляж гандболдан джаш адамланы арасында бардырылгъан Россияны чемпионатында  хорлаб, алтын медаль алады. Ол уллу джетишими, учунмакълыкъ бериб, Мурат, джангы эришиулеге хазырланыб башлайды.
Хорватияда пляж гандболдан бардырылгъан Европаны чемпионатында 2-чи орунну алады. Ол пляж гандболдан Россияны чемпионатында «Лучший джокер» деген атха ие болады. Спортну бу тюрлюсюнден Россияда кёб кере хорлагъанды.
Ставрополь шахарда училищеде окъугъан сагъатында ол Россияны эркиши джыйым командасында юрениб башлайды. 2016-чы джыл, Германияда бардырылгъан Европаны чемпионатына къошулуб, кюмюш медаль алады. Анга «Европаны чемпионатыны эм иги бомбардири» деген ат атайдыла. Аллай ашхы джетишим уллу къууанчды, сыйды, спортчуну статусуну уллу дараджасын  белгилейди. Алай бла къарачай джашны аты кенгнге белгили болады. Анга ол джыл «Россия Федерацияны спортуну устасы» деген сыйлы ат аталады. Июль айда Турцияда баргъан Сурдлимпия джайгъы оюнлагъа къошулады. Россияны джыйым командасыны башчысы болуб, ол уллу эришиуледе кюмюш медалгъа ие болады. Ол спорт оюнда къаршчы ойнагъанланы вороталарына тобну 42 кере кийиргенди. Къарачай халкъ кесини джигит, джигер джашлары бла ёхтемленеди, махтанады. Муратны ашхы аты таулада къууанч бла айтылады. Орта джылгъыла, къартла къууанадыла, джаш адамла анга ушаргъа кюрешедиле. Аны джарыкъ байрамы барыбызны да байрамыбызды.
Къарачай-Черкес автоном область 1991-чи джыл июлну 3-де РСФСР-ни къурамында Къарачай-Черкес Совет Социалист Республикагъа бурулады. 1992-чи джылны декабрында уа ол Къарачай-Черкес Республика болады. Андан бери 25 джыл озду. Республиканы джамагъаты быйыл аны байрам этиб белгилерикди. 
Республиканы тюрлю-тюрлю санагъатларында уллу джетишимлеге ие болгъан, 25 джыллары толгъан джаш адамла да белгилерикдиле республиканы  ол юбилейин. Республикада уа 25 джыл болгъан белгили спортчула, артистле, алимле башхала кёбдюле. Аланы хар бири КъЧР-ни ол юбилейине экономика, культура, илму, медицина, спорт джетишимине энчи юлюш къошуб тюбейди. Чомаланы Мурат да аланы бириди.


Лепшокъланы Хусеин.

 
{jcomments}