Къарачай халкъны сюргюнден джуртуна къайтханыны 60-джыллыгъына аталыб Пятигорскеде ат чабышыула болгъандыла. Къарачай-Черкесиядан жокей Гусейинланы Тимур анда баш ёчню алгъанды.
Бу уллу эришиулеге Шимал Кавказны регионларыны келечилери кеслерини атлары бла къошулгъандыла. Къарачай-Черкесияда туугъан тогъуз ючджыллыкъ таза къанлы ат да болгъанды аланы тизгинлеринде. 2000 метрге чарсха бардырыуда «Самурай Экинчи» деген аты бла сынамлы жокей, Тимур, алгъа чыгъыб, джердешлерин къууандыргъанды.


Бу ат чабышыула Дерби ёчню рамкасында бардырылгъандыла. Джашауларын ат бла байламлы этгенле бу ёчню магъанасын ангылайдыла – ол эм сыйлыгъа саналады.
- Къыбыла Россияда эм уллу ат чабышыулада бизни адамыбыз хорлагъаны бла ёхтемсинебиз. Бизни жокейлерибиз, атларыбыз да къуру да алчы болгъанлай турадыла, - дегенди КъЧР-ни ипподромуну директору Мамаланы Халис.
Ол айтханнга кёре, Къарачай-Черкесияда ат спортну юсю бла джетишимли болгъанла аз тюлдюле, нек десегиз, бизни республикада спортну бу тюрлюсюне уллу эс бёлюнеди.

 
{jcomments}