Къарачай халкъ узакъ ёмюрледен бери да кесини пелиуан кючлери болгъан адамлары, гёджеблери бла дуниягъа айтылыб келгенди. Аланы юслеринден халкъда кёб тюрлю хапар джюрюгенди, джырла этилгендиле – ала да аууз чыгъармачылыкъны юсю бла бир тёлюден бир тёлюге бериле келгендиле. Биз бюгюн хапарын айтыргъа излеген джаш адам да аллай адамланы бириди. Анга, бюгюннгю пелиуан, кючлю уланыбыз, дерге эркинлигибиз барды.

Ол Гаталаны Динисламды. Алийланы Умар атлы Къарачай-Черкес кърал университетни физкультура факультетини магистрантыды.

Динислам Къарачай шахарда туугъанды. Гитчелигинден огъуна борбайлы сабий болгъаны себебли, аны уллу кючю боллугъу билиниб тургъанды. Ол 10-чу классда окъугъан заманында спортну адамы боллугъун толу сезгенди, кеси да къол тутуш бла кюрешиб тебрегенди. Къысха заманны ичинде армспортдан танг джетишимле этиб, спортну устасына кандидат болгъанды.

Алай а джашау джолу анга башха спортну сайлатханды. Пелиуан кючю болгъан джашны Эресей Федерацияны ауур атлетикадан махтаулу тренери Алхазланы Алихан, Динисламны Аллах берген уллу кючю-къарыуу болгъанын кёрюб, спортну бу тюрлюсю бла кюреширге тыйыншлысын ангылатады.

Кеси акъылын джаратхан джаш болмай, уллуну сёзюне эс бёлген Гата улу, онглу тренерни айтханын джерге тюшюрмей, ауур атлетикагъа эс бёледи. Кёб да бармай, 2016-чы джыл Нальчик шахарда джатыб тургъанлай къолларында кесин кёлтюрюб-ийиб туруудан эмда штанга кёлтюрюуден Эресейни чемпионаты болады. Динислам, биринчи кере ол эришиулеге къошулуб, кесини ким болгъанын кёргюзеди. Джаш спортчу, бу чемпионатда алтын медалгъа ие болгъаны бла къалмай, спортну устасы да болады. Ол кёзюуде Динисламны ауурлугъу 55 килограмм болгъанды. Алай а ол 180 килограмм ауурлукъну дараджасында кёлтюргенди штанганы, джатыб тургъанлай къолларында кесин кёлтюрюб-ийиб тургъаны бла да 140 килограмм ауурлукъда спортчуну дараджасына чыкъгъанды.

Айхай да, Къарачай шахардан келген спортчугъа барысы да эс бурадыла. Андан сора ол, кесин аямай, кесине джарау этиб къарыуун, усталыгъын да ёсдюрюб кюрешеди.

Кёзюу келгенинде, Москвада пауэрлифтингден дунияны эм уллу чемпионатларыны бирине къошулады. Динислам тёрт алтын медалны алыб, пауэрлифтингден дунияны беш кере чемпиону болады. Сёз да джокъду, бюгюнлюкде Гата улу джер юсюнде эм къарыулу эркишилени бириди. Ол затха аны спорт джетишимлери шагъатлыкъ этедиле.

Айхай да, Гаталаны Динислам бла бюгюнлюкде Къарачай-Черкес Республика къой эсенг, саулай Эресей да ёхтемленирге боллукъду. Анга сынгар 22 джыл болгъанды. Ол кёзюуню ичине дуния чемпионатлагъа къошулуб, онбир медалгъа ие болгъанды.

Аланы бир медалы Дунияны кубогунданды, эки медалы Европаны кубогунданды, экиси да кесини ауурлугъунда абсолютный чемпион болгъаны ючюн берилгендиле.

Къарачай шахарны кесини джетишимлери бла джылтыратхан таулу уланны кёб ашхы мураты барды – аланы бири 2024-чю джыл бардырыллыкъ Олимпиада оюнлагъа къошулууду. «Ташны къысса, суу чыгъаргъан» деб быллай джашлагъа айтадыла. Спортну уллу, кенг джолунда таукел атлаб баргъан Динислам бизни энтда кёб кере къууандырлыгъына ишек да джокъду.

Джаш чемпион уланнга джашауда этген ашхы муратларынг толсунла, дейбиз.

 

 Рубриканы МАМЧУЛАНЫ Дина бардырады.

 
{jcomments}