Къарачай-Черкесия бла хоншу регионладан, озгъан солуу кюнледе Доммай посёлокда аякъ чанала бла учуб эришиулеге 200 джаш спортчу къошулгъанды.

«Эресейни аякъ чаналары» деген ачыкъ Бютеуэресей эришиулеге Къарачай-Черкесия биринчи кере къошулмайды. Республиканы  джаш спортчулары аллай эришиулеге джыл сайын да къошулуб, усталыкъларын, джигитликлерин танытханлай турадыла. Быйыл да аллай эришиулеге республика бла джууукъ регионладан 200 адам къошулгъанды. Ол хайыр келтирген джарыкъ къууанч  спортчулагъа, къарагъанлагъа да файдалы болгъанды», - дегенди КъЧР-ни Физкультура бла спорт министерствосуну физкультура бёлюмюню тамадасы Джатдоланы Рустам.

Ол айтхандан, спортчула 500 метр, 5 эмда 10 километр узакълыкъгъа бек къыйналмай баргъандыла. Ала джылларына кёре, тюрлю-тюрлю къар джоллада эришгендиле. Кючлерин, къарыуларын таныта, аламат спорт оюнла бардыргъандыла.

«Аллай эришиуле регионда спортну кенг джаяргъа мадар бере, адамланы эслерин кеслерине бурадыла. Бизни республиканы адамлары кёб тюрлю спорт эришиулеге тири къошулуб, алчы орунланы алгъанлай барадыла, - дегенди Джатдо улу.

(Бизни корр.).

 
{jcomments}