Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Юйюнде премьер-министр Аслан Озов бардыргъан республиканы юч джанлы комиссиясыны кенгеши болгъанды. Ол иш социал-урунуу келишиуге аталгъан эди.

Кенгешге къошулгъанланы арасында эки джаныны координаторлары, комиссияны членлери , толтуруучу властланы органларыны тамадалары бар эдиле. Пенсион системаны параметрлерини тюрлениую бла байламлы эмда Къарачай-Черкес Республиканы предприятиелеринде уруннганла ишлей тургъанлай, алагъа хата джетгенден, Эресейни бойсунмагъан профсоюзларыны федерациясыны излемлери сюзюлдюле.

Биринчи соруугъа джууаб бере Къарачай-Черкес Республикан профсоюзланы союзуну председатели Айбазланы Раиса сёлешди. Ол айтхандан, законопроект профсоюзла да къошулуб, тюрлю-тюрлю кёбчюлюк болгъан джерледе кенг сюзюлгенди. Федерал закон бла кийирилген тюрлениуле аны социал джаны бла халкъгъа джараулу, магъаналы этгенди.

Экинчи соруугъа джууаб бере, Къарачай-Черкес Республикада Урунуу кърал инспекцияны тамадасыны борчларын толтургъан Байрамкъулланы Борис сёлешди. Ол республикада хата джетиуден (травматизм) болумну юсюнден айтды. Байрамукъ улу чертгенден, быйылны озгъан заманын, 2017-чи джыл бла тенглешдирсек, ишде хата джетиу аз болгъанды. Къарачай-Черкес Республиканы Урунууну кърал инспекциясы ишни юсю бла болгъан затланы барын да тинтгенди.
Комиссияны ишини ахырында башында сагъынылгъан сорууланы юсюнде мындан ары да тири ишлерге деб бегим алынды.

 
{jcomments}