Абыстол айны 1-де республиканы Юстиция министерствосуну залында Сюдю приставланы федерал къуллугъу къуралгъанлы 153 джыл толгъаны бла байламлы къууанч джыйылыу болду.

Сюдю приставланы байрамлары бла алгъышларгъа ала бла байламлылыкъ джюрютген ведомстволаны келечилери – КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутаты Акъбайланы Ренат, РФ-ны Минюстуну КъЧР-де управлениесини башчысы Алчакъланы Зухра, Управлениени аппаратыны бёлюмлерини тамадалары эмда бирси къуллукъчулары, джамагъат советини келечилери - келген эдиле.

Джыйылыуну Сюдю приставланы федерал къуллугъуну КъЧР-де управлениесини тамадасыны борчларын толтургъан Орусланы Рамазан ачды. Ол, байрамгъа келгенлеге хошкелди айтыб, биргесине ишлегенлени санагъат байрам бла алгъышлады.

- Сюдю приставны кюню бла ачыкъ джюрекден барыгъызны да алгъышлайма! Бир ёмюр бла джарымдан аслам заманны узагъына сюдю приставла адамланы конституцион эркинликлерин джакълаб келедиле.

Къуралгъанлы бери да Сюдю приставланы федерал къуллугъу кесини борчун сый бла толтурады. Сизни кючюгюз бла сюдюлени чыгъаргъан бегимлери заманында толтуруладыла. Мындан ары да джууаблы къуллугъугъузну мийик дараджада бардырырча кюн сайын ишигизде уллу тёзюм теджейме.

Саулукълу, насыблы, джетишимли болугъуз! – деди Орус улу.

Джыйылгъан къонакъла да аны джылы алгъышлаууна къошулуб, кеслерини ведомстволарындан этимли сюдю приставлагъа саугъала, Хурмет грамотала бердиле.

Юстицияны министерствосуну Хурмет грамотасы бла ФССП-ны бёлюмюню тамадасы Чочуланы Хамзат саугъаланды. Сюдю приставланы федерал къуллугъуну атындан Хурмет грамоталаны эмда Бюсюреу къагъытланы Боташланы Любагъа, Джанибекланы Арсеннге, Дауров Русланнга бердиле. Дагъыда, бу санагъатда ишлегенлени арасында мындан алда тёрт тюрлю конкурс баямланнган эди, анда хорлагъанланы да Бюсюреу белгиле бла эмда дипломла бла саугъаладыла.

КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну депутаты Акъбайланы Ренат Парламентни атындан Абрекланы Гилястаннга, Бархозланы Ильясха, Джанибекланы Ахматха, бютеулей да 8 къуллукъчугъа Бюсюреу къагъытла берди.

Къууанч джыйылыуда республиканы кёбчюлюк информацион къуллугъуну журналистлерине да эс бёлюндю. Мындан алда Сюдю приставланы федерал къуллугъуну ишини юсюнден журналистлеге тёрт тюрлю номинацияда Бютеуэресей конкурс баямланнган эди. Конкурсну биринчи этапында алчы болгъанланы бешисине дипломла берилдиле. Аланы ичинде басмада журналистлени арасында «Къарачай» газетни корреспонденти Батчаланы Фатиманы материалы эм игиге саналыб биринчи оруннга чыкъды.

Ол кюн алгъышлау сёзледен сора, Управлениени тизимине джангы къошулгъан сюдю приставла присяга алгъандыла. Джыйылыуну аягъында Алчакъланы Зухра сюдю приставланы санагъат байрамлары бла алгъышлаб, алагъа уллу джетишимле эмда законнга тюз къуллукъ этерлей тёзюм, насыб теджеди.

 

(БИЗНИ КОРР.).

 

 
{jcomments}