Джылдан джылгъа кърал къуллукълада ишлеген тиширыулагъа аслам тюбеб барабыз. Аланы арасында джетишимле этиб, таб, уллу чынлагъа дери чыкъгъан, атларын бютеу къралгъа огъай эсенг андан тышында да айтдыргъан таулу тиширыуларыбыз да кёбдюле. Айхай да, биз да ала бла ёхтемленирге сюебиз, ёсюб келген тёлюлеге ашхы юлгю болгъанларына къууанабыз.

Алайды да, Боташланы Ильясны къызы Любовь Эресей Федерацияны Сюдю приставларыны федерал къуллугъуну КъЧР-де управлениесинде ишлегенли талай заман болады. Тышындан къарагъан адамгъа назик, субай санлы, таулу тиширыу эркиши баджарыр джумушланы толу баджараламыды экен деген сагъышла келирге боллукъдула. Алай болса да, ол джууаблы ишинде борчун тыйыншлы толтурады. Любаны биргесине ишлеген приставла анга сый бериб, махтау чакъырыб сёлешгенлери ол затлагъа шагъатлыкъ этедиле.

Люба Гитче Къарачай районда орта школну тауусхандан сора Къарачай-Черкес кърал технология институтха окъургъа кириб юрист усталыкъ алыб чыкъгъанды. 2006-чы джыл Сюдю приставланы федерал къуллугъуну бизни республикада управлениесине ишге киргенди. Джаш устаны алкъын бу къуллукъда уллу сынамы болмаса да, ишни эбине дженгил тюшерге аны билими болуму да джетишгенди. Ол бу санагъатны кеси бек сюйюб сайлагъаны себебли, ингирде, ишими заманы бошалды деб къоймай, кечге дери ишлесе да, ол анга ауур тиймегенди.

Алгъы бурун Люба сюдю приставланы тизиминде къуллукъ этгенди. Алай демеклик, банкга неда аны кибик тазир, алимент тёлерге унамай тургъан борчлу адамланы излеб, юйлерине барыб, ол джумушланы баджарыргъа джууаблы эди. Башында сагъынылгъаныча, джаш адамгъа, артыкъсыз да бек тиширыугъа, ол тукъум иш тынч болмагъаны хакъды. Алай болса да, Люба кеси айтхандан, борчу болгъан адам бла алгъы бурун джумушакъ тилде ариу сёлешгени аланы джюреклерине ачхыч табаргъа эмда ишин толу тындырыргъа себеблик эте эди.

- Сюдю пристав болуб ишлеген заманымда, кёб тюрлю халда ёте эди иш кюнюм. Алай дегеним, мен ишлеген бёлюмню тамадасы берген джумушланы айыбсыз тындырыр ючюн, борчлуланы джашагъан джерлерине барыб, ала бла ушакъ этиб, борчларын берирча оноугъа бойсундурургъа керек бола эдим. Баргъандан сора да, аланы не джаны бла да ангыларгъа кюреше эдим. Алай а «борчунг бар эсе, бер да къутул» деген нюзюрню сингдирирге кюреше эдим алагъа. Не джашырыу, борчлары болгъан адамланы къайсы бир къаууму да бизни хазна сюе болмаз, алай болса да, мен ангылагъандан, алгъы бурун, ол адамны борчу болгъанлыкъгъа, аны сыйын тюшюрмей, джумушакъ халда бардырыргъа керек бола эди ушакъны. Аны себебли, бизге, бу санагъатда ишлегенлеге, тёзюмлюлюк, сабырлыкъ эмда психологияны билиу бек керек болады. Шукур Аллахха, ишими бек сюйгеним ючюн болур, аллай кёзюуледе бир кере да хыны неда дауур, дау болгъан затлагъа тюбемей, ариу халда бардырылгъандыла тюбешиуле, - дейди Боташланы Люба.

Люба ишин толу бегитиб бошагъынчы юйюне кетерге ашыкъмай, алай кюрешеди. Аны хакъ кёлю бла бу ишге берилиб кюрешгенин управлениени тамадалары эслегенлей, бюсюреу этгенлей тургъандыла. Бирси къуллукъчулагъа да аны юлгю этер ючюн къалмайдыла. Алай бла Любаны 2010-чу джыл бёлюмню тамадасыны орунбасары къуллукъгъа салгъан эдиле.

Борчун заманында бермеген неда берирге унамагъан адамгъа сюд бегим чыгъаргъандан сора, андан ары аны джумушун баджарыргъа сюдю приставлагъа бериледи. Алай бла аллай адамла борчларыны чурумларына кёре талай тюрлю къауумгъа юлешинедиле. Алайды да, бюгюнлюкде управлениени бу бёлюмю ала бла байламлы ишлени аягъына дери джетдирирге, борчун тёлемез ючюн закондан къачыб айланнган адамланы табаргъа, борчун мюлкю бла неда бирси багъалы заты бла тёлетирге эмда сюдню бегимини чегинден чыгъыб, урланнган сабийлени табаргъа дагъыда ала кибик магъаналы ишлени баджарыргъа борчлуду.

Ол тукъум къыйын, джууаблы къуллукъда Боташланы Люба керек болса солуу кюнде да джанын-къанын аямай ишлейди.

Боташланы Любагъа бу управлениеде салыннган борчланы толу тындыргъаны ючюн эмда он джылдан асламны халал къуллукъ этгени ючюн талай Махтау къагъыт берилгенди. Андан сора да мындан алда Москва шахарда Сюдю приставланы федерал къуллугъуну ара аппаратындан Бюсюреу къагъыт алгъанды.

Люба Юстицияны 3-чю класслы кенгешчиси болгъаны бла да къалмай, керти ана, джарыкъ кёллю, намыслы таулу тиширыуду. Ол ата-бабасындан келген адетлени эмда ашхы шартланы сакълагъанлай, кесини тёгерегиндегилеге да джюрек джылыуун тёкгенлей джашайды.

Бюгюн сюдю приставланы санагъат байрамлары бла алгъышлай, Любагъа саулукъ-эсенлик, насыб теджейбиз. Мындан ары да кёб джылланы бу къуллукъда бюсюреу таба уллу джетишимле этерикди деб ышанабыз.

 

БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}