Къарачай-Черкес Республикада Росгвардия къуллукъну абычары Джангы Джёгетей элде профессор Сюйюнчланы Ханапийни, атын джюрютген орта школда патриотизмни юсюнден юретиу-ангылатыу дерс бергенди.

Спецназ къуллукъчу сохталагъа кесини ишини къалгъан ишледен башхалыгъыны юсюнден, къуллугъун толтура джигитлик этиб джан берген подполковник Андрей Ленёвну аты Росгвардияны республикан органыны къурамына ёмюрлюкге джазылгъаныны юслеринден да хапар айтды.

   Андрей Ленёв 2011-чи джыл эндреуюк (декабрь) айны 19-да Ючкекен элни чегинде ёлгенди. Ол кюн спецназны штабына федерал дараджада излене тургъан юч аманлыкъчыны элде юйлени бирини бир фатарында тургъан хапарлары келгенди. Спецназны къуллукъчулары алайгъа баргъанлай, атышыу башланады да, аманлыкъчыланы экиси алайда огъуна джан бередиле. Ючюнчю аманлыкъчы уа, къымсыз болуб къалады ол юйню ичинде. Аны ёлгени бла сау къалгъанын билир ючюн тахсалыкъ этерге керек болгъанды. Ол ишни баджарыуну бойнуна Андрей алгъанды. Алай бла Андрей, кеси разылыгъы бла тахсалыкъ этерге излеген талай джашны  биргелерине атланады. Отрядында джыл джарым заманны ишлеген бир джаш адамдан джангыз бир атламгъа алгъа бара тургъанлай, ол бандит сауутундан от ачыб къояды. Юч метр узакълыкъдан атылгъан окъланы бири Ленёвну каскасын тешиб ётеди да, ёлтюрюб къояды.

   «Кесин патриотха санагъан хар бир адам да къралын къорууларгъа хазыр болургъа керекди. Окъуугъа кёб заманыгъызны беригиз, саулукълу болуб ёсюгюз - ол затла сизни джашауугъузда баш нюзюрюгюз болургъа керекдиле», - деди росгвардиячы сабийле бла ушагъыны аягъында.

   Алайда СОБР-ны абычары бла школну директоруну сабийлени ариу халиге юретиу джанындан заместители Ёзденланы Асият, мындан ары заманда росгвардиячыла бла биргелей иш бардырыуну планын сюздюле. Асият росгвардиячыгъа сабийлеге алай къайгъырыб эс бёлгени эмда джигитликни юсюнден сейир, тюшюндюрген хапарла айтханы ючюн бюсюреу эте, разылыгъын билдирди, аны къоркъуулу, къыйын ишинде уллу джетишимле теджеди.

Росгвардияны КъЧР-де управлениесини пресс-къуллугъу.     

 
{jcomments}