Махачкъалада Эресей Федерацияны Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комитетини кёзюулю джыйылыуу болгъанды. Аны ол Комитетни председатели, Эресейни ФСБ-ны директору Бортников Александр бардыргъанды.

Джыйылыуну ишине Эресей Федерацияны Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комитетини членлери, Темрезланы Рашидни да айтыб, РФ-ны бир къауум субъектинде Терроризмге къаршчы кюрешген комиссияланы, толтуруучу властны федерал органларыны башчылары, джорукъ сакълаучу органланы келечилери да къошулгъандыла.

Бортников Александр джыйылыуну ача билдиргенден, бир къауум джангы профилактика мадарла этилгенлерини кючлеринден Шимлk Кавказда террорист халили зулмулукълагъа къошулуб айланнганланы саны эки кереден асламгъа аз болгъанды. Тышындан адам, ачха табдырыуну джоллары кесилгендиле. Къоркъуусузлукъ бла джорукъ сакълаучу органла, биригиб ишлей, Чечен, Дагъыстан республикалада 6 террорист актны болдурмаз мадарла этгендиле, ичлеринде башчылары да болуб, 63 банда бла 142 зулмучуну тутхандыла, 50 боевикни ёлтюргендиле.

Алай а, дегенди Эресей Федерацияны Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комитетини председатели Бортников Александр, халкъла арасы террорист организацияла кеслерини зулму ишлерин башха джерледен Шимал Кавказгъа кёчюрюрге боллукъларыны къоркъууу къуруб бошамагъанды. Аны алайлыгъы терроризмни идеологиясын джаш тёлюге сингдирирге кюрешгенлеринде ачыкъ кёрюнюб турады.

Бортников Александр айтхандан, террористле Шимал Кавказда динлени бирбирлерине къаршчы этерге да кюрешедиле. Бандитле Грозный бла Кизлярда православ храмлагъа да ол муратларын толтурур ючюн чабыуул этгендиле.

Террорист къоркъуу болгъаны бла къалгъанын заманында билиб, анга къаршчы бардырылгъан профилактика ишни этимлилигин ёсдюрюр ючюн, дегенди Бортников Александр, регионда ол джаны бла болумну ачыкълагъан мониторинг къураргъа керекди. Аны бла да къалмай, хар джерде Терроризмге къаршчы кюрешген комиссияланы башчылары террорист зулмулукъну джолларын кесиу ишни энчи контролгъа алыргъа, муниципалитетлеге аны къурамлы бардыргъа тыйыншлы методика болушлукъ этиб турургъа борчлудула.

Джыйылыуда терроризмге къаршчы кюрешиуню тири эмда этимли бардырыуну башха ишлерине да къаралгъанды. Аланы юслеринден тыйыншлы оноула да этилгендиле.

 

 
{jcomments}