Мындан алда КъЧР-ни МВД-да эресейчи полицияны 300-джыллыгъына аталгъан къууанч джыйылыу болгъан эди.
Аны ишине къошулгъанланы арасында Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини борчларын толтургъан Мурат Озов, министерствону аппаратыны, Ич ишлени министерствосуну район, шахар дараджалада джергили органларыны тамадалары, кюч структураланы келечилери, динчиле, джамагъат организацияланы башчылары бар эдиле.
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни атындан джыйылгъанланы профессионал байрамлары бла, эресейчи полициягъа 300 джыл толгъаны бла, Мурат Озов алгъышлагъанды.
  «Эресей Федерацияда законну, джорукъну сакълагъан къуллукъ узун джолну ётгенди. Аллай бир заманны ичинде тюрлю-тюрлю тюрлениуле болсала да, ол антына кертилей къалгъанды. Къарачай-Черкесияда Ич ишлени министерствосунда джюзле бла офицерле, тюз къуллукъчула, законну, адамланы кеслерини, хапчюклерини къоркъуусузлукъларын сакълай, халкъгъа, къралгъа керти къуллукъ этедиле.
Алагъа салыннган мийик борчланы - адамланы эркинликлерин, аланы тынчлыкъларын, рахатлыкъларын къоруулау борчланы - сый бла толтурадыла. Сиз болушлукъ кереклиге аны табдырыргъа хар заманда да хазырсыз.
Кеслерини сыйлы борчларын толтура ёлгенлени атларын биз унутурукъ тюлбюз. Законну сакълагъан аскерчини эм баш борчу Джуртуна, халкъына кертилей къалыуду, халал къуллукъ этиудю. Аманлыкъчылыкъ бла мийик профессионал дараджада кюреширге мадар берген ашхы адетлени оюлмазлыкъ тамалын салгъан ветеранлагъа артыкъ да уллу разылыгъымы билдиреме», - дегенди Мурат Озов.
Андан сора къуллукъларын сый бла толтургъанлары ючюн эмда эресейчи полицияны 300-джыллыкъ юбилейи бла байламлы Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни атындан Бюсюреу къагъытланы Мурат Озов полицияны полковниги Боташланы Ансаргъа, полицияны майору Аслан Джеогъа, полицияны майору Голаланы Артургъа бергенди. Полицияны талай къуллукъчусу КъЧР-ни Правительствосуну Хурмет грамоталары бла саугъаланнгандыла.
Ич ишлени Къарачай-Черкесияда министрини борчларын толтургъан Боташланы Ансар Эресей Федерацияны ич ишлерини министри, полицияны генералы Владимир Колокольцевни эмда Къарачай-Черкесияда ич ишлени министри, полицияны полковниги Игорь Трифоновну алгъышлауларын окъугъанды.
Къууанч джыйылыуда Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини), республикада Муслиманланы дин управлениесини, орус клисаны, Къарачай-Черкесияда Росгвардияны органларыны, ФСБ-ны, УФССП-ны, ФСИН-ни, ветеранланы советини, башха органланы келечилери да сёлешгендиле.
Андан сора джыйылгъан халкъ ОВД-ны борчларын толтура ёлген къуллукъчуларына этилген мемориалгъа гокка хансла салгъанды.
 
ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.
 
{jcomments}