Ата джуртну къоруулагъан таулу джашларыбыз бютеу къралны махтауудула. Биз ала бла ёхтемленнгенлей турабыз. Къралны къалайында да аскер къуллукъларын бет джарыкълы бардыра, ала миллетибизге да уллу сый келтиредиле. Февралны 23-сю джууукълашса, ол адамларыбызны артыкъ да кёб сагъынабыз.
Ташкёпюрчю, махтаулу аскерчи-тенгизчи Алботланы Шамилни джашы Мурат аллай адамларыбызны бириди. 1966-чы джыл Бакуда Каспия Баш аскер-тенгиз училищени штурман факультетин тауусуб чыкъгъандан сора  Балтика, Къаратенгиз, Шимал флотлада аскер къуллугъун  бардыргъанды ол. Аллында суу тюбюнде джюзген кемени командирини тамада болушлукъчусу, артда кемени командири болгъанды. Кёб турмай, 1972-чи джылда Мурат Аскер-Тенгиз Флотну баш офицер окъууун тындырыб, андан сора юч джылдан Аскер-Тенгиз Флотну баш командующийини буйругъу бла Шимал флотда суу тюбюнде джюзген ракеталы атом къыйыкъны командирини тамада болушлукъчусу болуб джюзгенди. Ол экипажны къурамында Шимал полюсха эки кере экспедиция да этгенди. Алай бла, Албот улугъа 1980-чы джыл «капитан 1 ранга» деген аскер чын берилгенди. Къайда да, ол терен билими, фахмусу болгъан, аскер къарнашлыкъны къаты тутхан, антына кертилей къалгъан таулу джаш тамадаладан бюсюреу-сыпас табханлай тургъанды. Аны кёкюрегин кёб кърал саугъала джасагъанлары да анга шагъатлыкъ этеди.
1981-чи джыл Албот улу саулугъу амалтын, тенгизде джюзген аскерлени къурамындан чыгъарылыб, суу тюбюнде джюзген кемелени 3-чю флотилиясыны штабыны тамадасыны заместители къуллукъгъа кёчюрюлгенди. Бир кесекден аны Видяево деген джерде аскер бёлекни командири этгендиле.
1986-чы джыл къуллугъун Ленинград шахаргъа кёчюргендиле. Бёлек джылны анда Баш аскер-тенгиз училищеде ишлегенди. Ол вузда подводникле хазырлайдыла.
1989-чу джыл ол алай бла аскер къуллугъун тамамлагъанды.
Къралны керти адамы, ётгюр офицер-тенгизчи, миллетибизни махтаулу уланы бюгюн Санкт-Петербургда джашайды. Биз айтхан затладан сора да, Албот улу юлгюлю атады, сабийлерине, туудукъларына окъуу-билим бериб кюрешгенден сора да, аланы ашхы адамлыкъ шартлагъа, тау намысха юретгенди, ариу адетлерибизни сюйдюргенди.
Джашау джолунда анга къанат бериб тургъан а юй бийчеси Гочияланы Солтан-Хамитни къызы Люазады. Аскерчини джашауу тынч тюлдю, къайры буйрукъ болса, ары барыргъа керек болады. Аны толу ангылаб, баш иесине болушуб, ишине учундуруб турмакъ тиширыугъа къыйынды, уллу тёзюм, адамлыкъ керек болады. Люаза тамам аллай тиширыуду. Экиси да асыулу юйдеги ёсдюргендиле, туугъанлагъа, туудукълагъа да къууаныб джашайдыла бюгюнлюкде. Джашлары Игорь Россияны Ич ишлерини министерствосунда Санкт-Петербургдан Узакъ Востокга дери авиа, темир джол джумушла бла байламлы джууаблы къуллукъну баджарады, атасыча, россиячы абычарны сыйын мийикде тутады. Къызлары Люба да Санкт-Петербург шахарны сан-эпидемиология къуллугъунда баш уста болуб урунады. «Ата сыры – уланда, ана сыры – къызында» дегенлей, джашау джолларында аланы ызлары бла барадыла экиси да.
Ахырында, аскер къуллукъгъа сау ёмюрюн берген Алботланы Муратны, аны юйдегисин да мында, Къарачайда, аланы бютеу эт джууукъларыны атлары бла джылы алгъышлайма. Сабийлери, ата-ананы разылыкъларын таба, ала да ата-анадан къууана, саулукълу джашар кюнлери энтда кёб болсунла!
 
ШАХАНЛАНЫ Рабият.
Черкесск шахар.
 
{jcomments}