Джыйылыугъа КъЧР-ни Джамагъат палатасыны председатели Молдованова Вера, республиканы миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министрини заместители Хубийланы Ислам, окъуу бла илмуну министрини заместители Бекижева Фатима, республикада динлени келечилери, Афганчыланы союзуну КъЧР-де бёлюмюню эмда правлениесини членлери, Афганчы сакъатланы джамагъат бирлешлигини тамадасы Жданов Геннадий дагъыда бирси джамагъат бирлешликлени келечилери, окъуу учреждениелени сохталары бла студентлери, журналистле келген эдиле.

Джыйылыу республикан библиотеканы къуллукъчуларыны башламчылыкълары бла къуралгъаны себебли методика бёлюмюню къуллукъчусу Биджиланы Зухра джыйылгъанланы келген къонакъла бла шагъырей этиб, конференцияны баш муратын айтды. Ызы бла афганчыланы Эресей джамагъат бирлешлигини КъЧР-де бёлюмюню тамадасы Мамчуланы Исса-Алийге берилди сёз. Ол Афганистанда баргъан къазауатда он джылгъа джууукъ заманны ичинде бизни джердешлерибиз къаллай хыйсаблада уруш этгенлерини эмда къыйын кёзюуледе тирилик танытханларыны, къаллай отлу джолланы ётгенлерини юслеринден хапар айтды.

Бюгюннгю джаш тёлюню тюз иннетде, патриот сезимлени сингдире ёсдюрюр ючюн, «афганчыланы» кеслерини ауузларындан алагъа хапар айтылгъанлай турургъа кереклисин чертиб сёлешди Хубийланы Ислам. Берилген аскер буйрукъну толтурууда джигит къазауат этгенлени кёблерини атларын айтыб, алагъа сый берди.

Къуру докладла этгенча болмай, джыйылгъан миллетге афган къазауатда аскерчилени эсге тюшюре, документли фильм да кёргюздюле. Ветеран Мамчу улуну назмуларына этилген афган джырлагъа да тынгылатдыла.

Библиотеканы залы адамдан тыкъ-тыкълама эди. Ала, Афганистанда уруш эте джан берген 42 джердешибизге сый бере, бир такъыйкъаны шум болуб турдула.

Джыйылыуда Бекижева Фатима да сёлешди. «Мени элимден да бир джашны ёлюгю келген эди ол джыллада. Бюгюнча эсимдеди, саулай эл къыйналгъан эди анга. Анга джыламагъан, къыйналмагъан киши болмаз эди. Аллай ауур, къыйын кёзюу эди. Ол джашланы юслеринден хаман айтылыб турса да артыкъ боллукъ тюлдю», - деди ол, кёзлерине джыламукъла ура.

Молдованова Вера да афганчы джашлагъа сый, махтау бериб сёлешди.

Джыйылыуну аягъында сохтала бла студентле «афганчылагъа» соруула бердиле. Андан сора сабийле да Афганистанда ёлген аскерчилеге аталгъан назмуланы окъудула, къазауатны юсюнден джырла джырладыла. Былайгъа келгенле, библиотеканы къуллукъчуларына разылыкъларын билдириб, быллай магъаналы джыйылыуланы асламыракъ этселе деген оюмну айтдыла.

 

БОКАЙЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}