Кёб болмай Эресейчи гвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини залында, джаш тёлюню аскер-патриот юретиу ишлени бардырыугъа къошхан энчи юлюшлери ючюн граждан джамагъатны институтларыны келечилерине Бюсюреу къагъытла бердиле.

Джыйылыуну ишине къошулгъанланы арасында кеси оноуун кеси этген джергили органны къурамына къарагъан къауумну тамадасы, полковник Марат Цуров, ветеранланы Бютеуэресей джамагъат организациясыны «Аскер къарнашлыкъ» деген  джергили бёлюмюню председатели Исхакъ Афаунов, «Афганистанда болгъанланы эресейчи союзуну ветеранлары» деген регионал оганизацияны председатели Мамчуланы Исса-Алий, Черкесск шахарны джаш тёлюсюню Аскер-патриот юретиу аралыгъыны методисти Эрикгенланы Ибрагим бар эдиле.

Тюбешиуню кёзюуюнде, джаш тёлюню арасында бардырылгъан аскер-патриот юретиу ишлени бусагъатдан да этимли къурауну юсюнден сёлешинди.

«Джаш тёлюню ариу халиге юретиуге, аланы джюреклерине Джуртха сюймекликни сингдириуге къошхан юлюшюгюз ючюн сизге разылыгъымы билдирирге излейме»,- деди Марат Цуров.

«Эресейчи гвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесине, джамагъат организацияла бла биригиб ишлерге къошхан юлюшю ючюн разылыгъымы билдирирге излейме», - деб, Исхакъ Афаунов да алагъа талай джылы сёз айтды. Ол андан сора Эресейчи гвардияны республикан управлениесини тамадасы Салпагъарланы Рашидни медаль бла саугъалады.

 
{jcomments}