Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Ич ишлерини министерствосуну коллегиясыны залында брифинг болду.

Джангы джыл байрамланы кёзюуюнде джамагъатны арасында къоркъуусузлукъну сакълай закон, джорукъ къалай сакъланнганыны юсюнден Къарачай-Черкесияны Ич ишлерини министерствосуну полициясыны тамадасыны орунбасары, полицияны полковниги Шаев Ануар Рамазанович сёлешди.

«Республиканы джеринде джангы джылгъы байрам къууанчла, 2018-чи джыл эндреуюк (декабрь) айны 21-ден башланыб, болгъан шахарлада, элледе бардырылгъандыла. Бютеулей да 650 къууанч болгъанды. Алагъа 100 минг адам къошулгъанды. Байрам кюнлени заманында джамагъатны къоркъуусузлугъун ич ишлени органларыны 2000 къуллукъчусу сакълагъанды. Къалгъанла да, кече-кюн демей, тири кюрешгендиле.

Джангы джылны аллы бла бардырылгъан къууанчланы 550-си школлада, сабий садлада болгъандыла. Алагъа 67 минг адам къошулгъанды. 2019-чу джылны башил (январь) айыны 6-сы бла 7-де да талай иш бардырылгъанды. Алагъа 5 мингнге джууукъ адам къошулгъанды. Ол заманда да полицияны 200 къуллукъчусу хар затны кёз туурада тутханды.

Башында айтылгъан ишлени башларны аллы бла, полицияны къуллукъчулары адамла кёб болуучу джерлени къоркъуусузлукъларын техника мадарла бла, итле бла тинтиб чыгъыб, сакъларгъа алай алгъандыла. Андан сора да ич ишлени органларында тергеуде тургъан адамла тинтилгендиле. Аланы бир къауумун полицияны къуллукъчулары кеслерини контролларында тутхандыла.

Джангы джыл бла Рождество байрамлада республикагъа туристлени кёб келиучюлерин да эсге алыргъа керек болгъанды. Быйыл ол кюнледе бизге 160 минг адам келиб кетгенди.

Алай болса да, полицияны мадарлары бла кючюн кёб этиб, Архыз эмда Доммай курортлада, джоллада къоркъуусузлукъну да сакълаб, джамагъатны тынчлыгъы бузулмагъанды.

Полицияны, толтуруучу властланы органларыны, кеси оноулу джергили органланы биригиб кюрешгенлерини кючюнден, закон, джорукъ тутулуб, джамагъатны къоркъуусузлугъу сакъланыб, республиканы джеринде къоркъуулу болум болмагъанды», - деди Шаев Ануар.

2019-чу джыл башланнганлы бери республикада орун алгъан оператив болумну юсюнден Къарачай-Черкес Республиканы Ич ишлерини министерствосуну полициясыны тамадасыны орунбасары, полицияны подполковниги Эбзеланы Юрийни джашы Рустам хапар айтды.

«КъЧР-ни Ич ишлерини министерствосуну къуллукъчулары 2018-чи джылны эндреуюк (декабрь) айындан 2019-чу джылны башил (январь) айына дери башсыз тас болгъан 11 адамны къалайлада болгъанларын табхандыла. Аланы 4-сю джыллары джетмегенледиле, 3-сю нервалары ауруб, психикалары бузулгъанла болгъандыла. Федерал тинтиуде болгъан 6 аманлыкъчы, табылыб, тутулгъанды.

Аны тышында, башында айтылгъан заманны ичинде, наркотик бла байламлы мадарланы буруб кюрешген 12 аманлыкъ, эртдеден этилиб тургъан аманлыкъла да къошулуб, 39 кере хапчюк урланнган, 4 тоналгъан, 11 алдауукъчу, ёлтюрюрге излеген бир, законну бузуб, сауут-саба бла кюрешген эки аманлыкъ иш ачыкъланнганды.

Андан сора да полицияны къуллукъчулары, адамланы къыйнагъан, арт кёзюуде этилген бир къауум аманлыкъ ишни ачыкълаб, джамагъатны разы этгендиле.

Бусагъатда республикада оператив болумну законну, джорукъну сакълагъан органланы къуллукъчулары контролда тутадыла. Этилген аманлыкъ ишлени тинтиу къалай баргъанын республиканы Ич ишлерини министерствосуну пресс-къуллугъу кесини сайтында баямлагъанлай турады. Алай бла КъЧР-ни Ич ишлерини министерствосу кесини баджаргъан ишин, джумушун халкъгъа ачыкъ этгенлей турады», - деди Эбзеланы Рустам.

 

УЗЕИРЛАНЫ Хусей.

 

 
{jcomments}