Къарачай-Черкесияны Къартлары бла сакъатларыны юйюнде  Къурман байрамны кюнюнде анда джашагъанлагъа  къууанч тепси къуралгъанды. 
КъЧР-ни Къартлары бла сакъатларыны юйюню-интернатыны директору Кейлина Светлана айтхандан, къартланы бу халда сыйлау къайсы динни юсю бла да этиледи. Бу байрамны этген заманда анга къошулгъанла къайсы динден болгъанларына эс бёлюнмейди.
Къурманны къууанчын этиу Интернат юйде джашагъанланы барын да бирикдирген байрам болуб ётгенди. Быллай тепсилени мындан ары да къурай барлыкъдыла.
Джууукъ заманда, дейди Кейлина Светлана, ислам дин бла христиан динни тутханлагъа деб дин джумушларын этерге эки бёлюм ачыллыкъды.


Бусагъатда Къартланы интернатында 67 адам джашайды. Аладан 40 адам кеси джумушларын кеслери этелмеген къартладыла. 15 адам да коляскала бла джюрюген сакъатладыла. Интернатда ишлегенле алагъа кёллерине джетерча къараргъа кюрешедиле. Ол себебден къартла интернатны къуллукъчуларына разыдыла.
Къурман байрамны кюню да аланы къууандыргъан, кёллерине джетген байрам болуб ётгенди.

 
{jcomments}