Къоркъмазланы Лариса, Боташланы Азаматны къызы, Сарытюз элде туугъанды, анда окъугъанды. Орта билим алгъандан сора, Къарачай-Черкес педагогика институтха окъургъа киреди да, аны 1976-чы джыл джетишимли тауусуб, чыгъады. Дипломун алгъанлай, келиб, кеси окъугъан школда урунуу джолун башлайды. 1979-чу джылда уа, Лариса, кесича устаз бла, Къоркъмазланы Борис бла джазыуун бир этеди. Алай бла анга Къызыл Къала элде ишлерге керек болады. Борис ол заманнга школ ишде керекли сынам алыб тургъан устаз, Ларисагъа кёл бериб, болушуб тургъанды.
Джангы къуралгъан устаз юйдеги бир-бирин ангылаб, школну шох юйюрлю коллективине къошулуб, бюсюреулю ишлеб башлайды. Юч сабийлери да болады. Юслеринде уллу адамлыкъ шартлары болгъан Борис бла Лариса сабийлерин да ариу халили этиб, иги билим бериб ёсдюредиле. Ала уллу болгъанларында аталарыны, аналарыны усталыкъларын сайлайдыла, анга кёре да тыйыншлы билим аладыла. Ючюсю да математикадан устазлыкъны тыйыншлы кёредиле. Алай а билимлерине кёре ишлегенле уллу къызлары Зухра бла джашлары Дахирдиле. Зухра ал кёзюуде ёсген элинде ишлеб турады 4-5 джыл заманны. Андан сора тышына чыгъады да, Джангы Джёгетей элде орта школда ишлерге кёчеди. Дахир сайлагъан ишине, кеси окъугъан школуна кертилей къалгъанды. Урунуу джолун элинде школда башлаб, бусагъатда да анда ишлеб турады. Экинчи къызлары Земфира уа, урунууда башха джолну сайлагъанды. Ол Россия Федерацияны Федерал почта къуллугъуну КъЧР-де бёлюмюню информация бла ачха бериуню хакъындан баш устасыды.
Быллай ашхы балала ёсдюрюб джамагъатха къошхан Борис бла Лариса элчилеринден, коллегаларындан, иш тамадаларындан сый, бюсюреу табыб, джетишимли ишлеб тургъандыла. Алай а, ай медет, хар кимни да ёмюрю тенг, узун болмайды. Борис 2004-чю джыл ноябрь айда ауушады (джандетли болсун). Лариса уа, бусагъатда да ишлейди сюйген ишинде. Иги ишлегени ючюн анга «Почётный работник общего образования Российской Федерации» деген сыйлы ат берилгенди. Аны бла къалмай, Лариса «Россия Федерацияны сыйлы устазы» деген медаль бла, Хурмет грамотала бла да саугъаланнганды.
- Мен оюм этгенден, - дейди Лариса Азаматовна, - устаз кесини билимин ёсдюрюр джанындан кюн сайын да кюрешиб турургъа керекди. Кеси терен билимли устаз сохталаны да билимли этерикди. Устазлыкъны сайлагъан адам сабийлени керти да сюйген, аланы излемлерин ангылай, джакълай билген, сыркыулукъларын да кече, тёзюмлюлюк, сабырлыкъ таныта ишлерге тырмашхан уста болургъа тыйыншлыды. Сабийни билим алыуу, аны ангысыны бегиую, джашауну кёре билиую школдан башланады. Алай эсе уа, аны къаллай адам болуб ёсеригинде устазны чексиз уллу къыйыны болгъаны хакъды. Ол бек къыйын, джууаблы да ишди. Кесими юсюмден айтсам а, устаз болгъаныма не аз да сокъуранмайма.
Ларисагъа октябрны 8-де 65 джыл толлукъду. Устаз болуб ишлегенине уа 40 джылдан атлайды. Сохталары сюйген, устазла бла элчиле сыйын кёрген, багъалатхан Лариса 4 туудукъчугъуна къууана, ишинде да бет джарыкълы болуб джашайды.
 
ШОГЪАЙЫБЛАНЫ Норий.
 
{jcomments}