Мындан алда КъЧР-ни Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны хакъындан министерствосуну болушлугъу бла «Всероссийская лига дебатов» деген проектни регионал дараджада турнири ётдю. Аны къурагъанла Джаш тёлюню ишлерини юсюнден федерал агентство бла «Российское общество политологов» деген Бютеуэресей джамагъат бирлешлик болгъандыла.

Тюбешиуде алгъындан белгиленнген юч ишге баш магъана берилгенди: «Внешняя политика России: современные реалии и тенденции развития», «Активные вопросы внутренной политики России», «Технологический прорыв. Пространственное развитие России».

Турнирде джаш адамла кёбчюлюкню аллына чыгъыб уста сёлеширге, кеслерини оюмларын кескин ангылатыргъа, джашауда бола тургъан затлагъа тинтиу халда къараргъа, информация дуниягъа терк джайылгъан кёзюуде алджамагъанларын танытыргъа керек эдиле.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны табигъат байлыгъыны министри Дмитрий Кобылкин бла тюбешгенди.

Мындан алгъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Москвада Эресей Федерацияны Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бла тюбешгенди.

«Игиге  хош болмагъаннга, болмаз джол огъур,
Джашауунда джарсыу анга аслам джолугъур», – деучен эди къарт атам. Аман заманлагъа кёре джашауубуз иги бола баргъанлыкъгъа, джюрегибиз хош болуб къалалмай, андан да игисин излеб барабыз. Адамланы кёбюсюню ич дунияларыны ишленнгени алай бола болур. Игиликни излеген игиди, алай а бирде бютюн кемсиз болуб, игиликни кимледен эсе да даулагъаныбыз тюз болмаз. «Дауларгъа эркинлигим бармыды, джокъмуду? Кесим а кимме? Болумум неге джетеди, неге джетмейди?» – деген соруулагъа уа бир-бирледе чыртда сагъыш этмейбиз. Бир къауумла кеслерини  гитче арбазчыкъларына тизгин салалмагъанлайларына, къралгъа, къралдан озуб, Уллу Аллахха да оноу этерге кюрешедиле. Сёзлерине киши эс бёлмесе уа, аман айтыб, кёллерин къандырыргъа дыгалас этедиле. 
 
Мартны 18-де сайлаулагъа барайыкъ,
Кърал джорукъну джакъларгъа сен да, мен да джарайыкъ.
Чёб атайыкъ учунуб келлик заман ючюн биз,
Рахат, мелхум джашарча туугъан сабийлерибиз,
Эриб кетмез ючюннге сюйген тау миллетибиз,
Джашнар ючюн ёмюрге Уллу Эресейибиз!
 
Кърал а бизникиди. Къралны, республиканы, районну, шахарны, элни башчылары не кёкден тюшгенле, не джерден чыкъгъанла тюлдюле. Ала да, аман, иги эселе да,  бизни ичибизден чыкъгъан, акъылларыны, болумларыны джетгенлерине кёре ишлеген, бизнича,  бирер инсандыла.


Толтурургъа керекли борчланы белгиледи
Мындан алгъаракъда Къарачай шахар округну депутатлары Диналаны Аликни джангыдан мэрге сайлагъан эдиле. Аны бла байламлы  талай кюнню мындан алгъа Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид шахарны джангы мэри, мэрияны джууаблы къуллукъчулары эмда шахаргъа къарагъан муниципал къуралышланы башчылары бла ишчи тюбешиу бардырды. Ол тюбешиуде КъЧР-ни Правительствосуну членлери да болдула. Ала анда къаралгъан ишлени сюзерге да тири къошулдула.
Джыйылыуну ача, Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид: «Багъалы коллегала, мен сизни шахар округну джангы башчысын джакъларгъа эмда аллыбызда кёзюуде баджарылыргъа керекли ишлени хар не джаны бла да сюзюб, аланы толтуруугъа тири къошулургъа чакъырама. Иш бир арадан барыр ючюн, кесигизни да республиканы Правительствосу бла эмда шахар округга кирген муниципал къуралышла бла къысха байламлылыкъда ишлеригигизни тилейме», - деди.
КъЧР-ни Башчысы, мэрияны мындан ары кёзюуде толтурургъа керекли борчларын белгилей, бюгюн ол эсин неден да алгъа шахарны джарашдырыугъа, аны адамларыны джашауларыны асыулулукъларын ёсдюрюуге, экономиканы хайыр берген секторун андан ары айнытыугъа  бёлюрге кереклисин айтды. Ала эм дженгил заманда толтурулургъа керекли борчла болгъанларын айырыб да чертди.
Темрезланы Рашид Диналаны Аликге шахар округну быйыл джылны къалгъан кесегинде андан ары ёсдюрюуню комплексли планын джарашдырыб берирге борч салгъанын да айтды. Республиканы Башчысы айтхандан, Къарачай шахарны ол стратегия магъаналы документде, бюгюннгю болуму бла кючюн эсге алыб, аны экономикасы бла социал джашаууну бир-бир санагъатларын артыкъ да уллу магъана бериб ёсдюрюуню джоллары бла мадарлары кёргюзюлюрге керекдиле. Темрезланы Рашид, шахар округга къарагъан Теберди эмда Доммай курортланы джарашдырыу да, башында айтылгъан ишлеге кирмей, кесича барыргъа керекди, деб чертди.