233. Джуккаев Унух Тихонович (Хушдураевич), 1916 (1918) г.р., карачаевец, гв. лейтенант (капитан), в РККА с 1937-1940 и с 25.06.1941 г., призван Учкуланским РВК КАО, командир взвода 45 мм пушек 1083 Краснознамённого полка 312 Смоленской стрелковой дивизии, орден Красной Звезды (29.01.1945), орден Великой Отечественной войны I ст., умер в 1980 г., похоронен в с. Учкекен.
234. Джуккаев (Джукаев) Юсуп Магометович, 1909 г.р., карачаевец, лейтенант, призван Октябрьским РВК Алтайского края, г. Барнаул, заместитель по политчасти командира батареи 52 отдельного пулемётного артиллерийского батальона 415 Укрепленного района 1122 стрелкового полка, пропал без вести в 24.10.1944 г. (жена - Пакулина Надежда Андреевна, г. Барнаул).
235. Джуртубаев Магомет Геоевич (Георгиевич), 1920 г.р. с. Хасаут, карачаевец, лейтенант, в резерве политсостава при политоделе Туапсинского оборонительного участка, пропал без вести в марте 1943 г.
236. Динаев Билял Магомет-Алиевич, 1921 г.р., карачаевец, мл. лейтенант, пропал без вести 10.12.1942 г. в р-не с. Рамен Ростовской обл.
237. Динаев Борис Алиевич, 1916 г.р., а. Каменномост, карачаевец, гв. ст. лейтенант, в РККА с 1937 г., призван Карачаевским ОВК Ставропольского края, командир 2 стрелковой роты 2 мотострелкового батальона 3 гвардейской мотострелковой Ямпольской Краснознамённой ордена Суворова II ст. и ордена Кутузова II ст. бригады 4 гвардейского танкового Кантемировского Краснознамённого корпуса, орден Красной Звезды (19.05.1945 г.).

 Келген джолун унутхан халкъ келир заманда не этерин, къалай атларын, кимге сый беририн, кимден юлгю алырын, неден кесин сакъларгъа кереклисин да ангылаяллыкъ тюлдю.
Арт джыллада бизни халкъ кесини тарихге кирген белгили адамларын миллетге билдирир эмда аланы атларын ёлюмсюз этер джанындан кёб иш тындыргъанды. 2000-чи джыл ноябрны 11-де Ташкёпюр элде уллу джыйылыуда, Ташкёпюрден чыкъгъан, Къарачай шахарны тамалын салгъан миллетибизни онглу джашлары Гюрджюланы Алийни джашы Къурман бла Гюрюкланы Топараны джашы Алий-Солтаннга эсгертмеле салыуну юсюнден сёз баргъан эди. Энди, Аллах айтса, Гюрджю улугъа эсгертме салынды, ызы бла Гюрюк улугъа да салыныр, деген ышанмакълыкъ барды. Биз бюгюн аны юсюнден газет окъуучулагъа бёлек сёз айтыргъа тыйыншлыгъа санайбыз.
Лайпанланы Сегидул (джандетли болсун) 1968-чи джыл “Карачаевск” деб китаб чыгъаргъан эди. Ол китабны 15-чи бетинде Къарачай шахарны къурулушуна башчылыкъ эгерге Къарачай область исполкомну члени, техник Гюрюкланы Алий-Солтан теджелгенди, деб джазылады.
Анга салыннган борчну Гюрюк улу сый бла толтургъанына заман кеси шагъатлыкъ этгенди.
Гюрюкланы Алий-Солтан 1892-чи джыл Ташкёпюрде туугъанды. Ол уллу, кеси къыйыны бла джашагъан юйдегиде ёсгенди. Он сабийни эм уллулары болгъанды Алий-Солтан, ол себебден ишден къоркъмагъанды, не уллу, ауур ишни да тындырыргъа болуму, хыйсабы да джетгенди. Тири, билимге эс бёлген Алий-Солтан, Майкопда чегетчилик техникумгъа киреди да, аны бошаб, туугъан джуртуна къайтады.

 Къарачай-малкъар халкъны белгили джырчысы Ёзденланы Адурхайны джашы Абугалий туугъанлы быйыл 120 джыл болады.
Бу белгили джыл сан бла Абугалийни эт адамларын, аны джырларын, хапарларын сюйген адамланы алгъышлай, Абугалийни да джатхан джери джумушакъ болсун, кенг болсун деб, Аллахдан тилейбиз. Аны бла бирге, халкъыбызда белгили адамланы Абугалийни юсюнден джазгъанларын эмда аны кеси джазгъан эки хапардан къуралгъан «Гассы» деген чыгъармасын «Къарачай» газетни окъуучуларына теджейбиз.

Семенланы Зарема.
БЕЛГИЛИ АДАМЛАНЫ АЙТЫУЛАРЫ
Халкъны не тукъум болумда да,   кече-кюн демей, джакълаб, кюрешгенле кёб болгъандыла. Аллай ашхы адамланы бири болгъанды Батчаланы Солтанны джашы Ислам.
Ол 1878-чи джыл апрелни 17-де Къарт-Джуртда Солтанны урунууну сюйген джигер юйдегисинде туугъанды. 1890-чы джыл Къарт-Джуртда устаз Башлаланы Шамаил аны диннге окъутханды. География бла математикадан биринчи билим бергенди. Андан сора 1893-чю джыл Ташкёпюрде устаз Кипкеланы Рамазан дерсле бергенди. Билимин андан ары ёсдюре, 1895-чи джыл атасы Нарсанагъа элтеди. Анда латин алфавитге юренеди. Арадан юч джыл озуб, 20 джылында, Борлакъланы Зекерьяны къызы Къыбле бла джашауун бир этеди. Алагъа 3 къыз бла 2 джаш тууадыла. Уллу джашы Хасан комсомолчу дружинниклени ячейкаларыны тамадасы болады. Къызы Хауа - эл Советни депутаты - Ворошилов атлы колхозда бригадагъа тамадалыкъ этиб тургъанды. Тутхан ишин деменгили толтуруб, атын махтау бла айтдырыб ишлегенди. Джашы Хамзат - комсомолну, Коммунист партияны члени - халкъын, Джуртун сакълай, гитлерчи фашистле бла джигитлик танытыб сермешгенди. Къурулуш санагъатда техник-инженер болуб ишлегенди. Къалгъанла да атларын айтдырыб уруннгандыла.

 Къоркъмазланы Лариса, Боташланы Азаматны къызы, Сарытюз элде туугъанды, анда окъугъанды. Орта билим алгъандан сора, Къарачай-Черкес педагогика институтха окъургъа киреди да, аны 1976-чы джыл джетишимли тауусуб, чыгъады. Дипломун алгъанлай, келиб, кеси окъугъан школда урунуу джолун башлайды. 1979-чу джылда уа, Лариса, кесича устаз бла, Къоркъмазланы Борис бла джазыуун бир этеди. Алай бла анга Къызыл Къала элде ишлерге керек болады. Борис ол заманнга школ ишде керекли сынам алыб тургъан устаз, Ларисагъа кёл бериб, болушуб тургъанды.
Джангы къуралгъан устаз юйдеги бир-бирин ангылаб, школну шох юйюрлю коллективине къошулуб, бюсюреулю ишлеб башлайды. Юч сабийлери да болады. Юслеринде уллу адамлыкъ шартлары болгъан Борис бла Лариса сабийлерин да ариу халили этиб, иги билим бериб ёсдюредиле. Ала уллу болгъанларында аталарыны, аналарыны усталыкъларын сайлайдыла, анга кёре да тыйыншлы билим аладыла. Ючюсю да математикадан устазлыкъны тыйыншлы кёредиле. Алай а билимлерине кёре ишлегенле уллу къызлары Зухра бла джашлары Дахирдиле. Зухра ал кёзюуде ёсген элинде ишлеб турады 4-5 джыл заманны. Андан сора тышына чыгъады да, Джангы Джёгетей элде орта школда ишлерге кёчеди. Дахир сайлагъан ишине, кеси окъугъан школуна кертилей къалгъанды.