Къарачай-малкъар адабиятны мийик кёгюнде кесине энчи орун алгъан, къуру Къарачай-Черкесия бла да къалмай, Россиягъа, андан тышына да сёзюн эшитдирген, миллетибизни джарыкъ джулдузларыны бири Байрамукъланы Халимат, Башчыны къызы, туугъанлы быйыл 100 джыл толгъанды. Сёз бла сурат сала билген, тизгини бла уллу хапарны айталгъан, бир назму бла ёмюрню ачыкълаялгъан Халимат, къаламыны учу бла атын поэзияны дуниясына алтын харифле бла джаздыргъанды.
Байрамукъланы Халимат 1917-чи джыл августну 15-де Хурзук элде туугъанды. 1932-чи джыл школну тауусхандан сора, Микоян-Шахарда (Къарачай шахарда) медтехникумгъа киреди. Аны джетишимли бошаб, урунуу джолун Кичи Балыкъ, Къызыл Къарачай, Къызыл Октябрь элледе фельдшер болуб башлайды.
1938-чи джыл «Къызыл Къарачай» газетге ишлерге чакъырадыла. Ол джыл огъуна Халимат Микоян-Шахарда устазла хазырлагъан институтха киреди. 1939-чу джыл Джазыучуланы союзуну область бёлюмюнде консультант болуб ишлеб башлайды.
Халиматны чыгъармачылыкъ джолу басмада биринчи чыкъгъан «Джуртума» деген назмусу бла башланады.
«Кесими терегим» деген эсге тюшюрюуюнде Халимат былай джазады: «Джашау джолум. Ол халкъымы джолуду, мени бла бирге ётген тёлюню джолуду. Мен джигитлик ишле этмегенме, алай а аллай ишлеге кенгден къараб турмай къошулгъанма. Ол ишле джашауда кюн сайын бола эдиле, ликбезге барыб, къолгъа къалам алыудан башлаб, къоркъмай машинагъа биринчи кере миниуге дери… Кесим тутхан ишде, бизни литературада, алкъын болмагъан жанрла: лирикалы проза бла, сонетлени веногу бла, эссе бла, этюдла бла, проза назму бла кюрешгенме. Биринчи музыкалы комедияны («Тукъумсуз келин»), биринчи къарачай операны («Последний изгнанник») либреттоларын джазгъанма. Бу затланы этдирген – уллу халкъланы литератураларында болгъан затла бизде да болсунла деб ашыкъмакълыкъды…».


Уллу Ата джурт къазауатны кёзюуюнде Халимат медсестра болуб 2436-чы эвакогоспиталда ишлегенди, комсомол организацияны секретары болуб тургъанды. Ол джыллада поэтесса кесини фахмусуну кючю бла Ата джуртха уллу сюймеклигин, къанлы джаугъа да джюрек къаршчылыгъын танытханды.
Халимат халкъы бла бирге сюргюн къыйынлыкъны да сынагъанды. Аны «Онтёрт джыл» деген романы ол кёзюуню юсюнденди. Айхай да, ол аны кеч джазгъанды – джангыртыу башланнганында, нек десенг, совет власть бийлик этген джыллада аны юсюнден айтыргъа, джазаргъа да мадар болмагъанды. Ёзге аллай мадар чыкъгъанында, Халимат, биринчи болуб, керексизге учузлукъ-сыныкълыкъ джетиб, тарих Джуртундан Орта Азия бла Къазахстанны къум тюзлерине атылыб, кёб адамындан айырылгъан миллетини джашау джолун болгъаныча суратлаялгъанды.
Аны романы бюгюннгю «Къарачай» газетде басмаланыб башлагъанында, анга миллет уллу бюсюреу-сый да берген эди.
Сюргюнден туугъан Джуртха къайтхандан сора, Москвада Горький атлы литература институтну эмда аны Баш адабият курсларын тауусханды. Ол область китаб басмада баш редактор болуб ишлегенди, андан сора Джазыучуланы союзуну область бёлюмюне башчылыкъ этгенди – бу ишде 10-дан аслам джылны тургъанды. Кёб джаш адамгъа творчествону джолуна турургъа болушханды.
Джаш тёлюге бир тюрлю, тамада къауумгъа бир тюрлю, кимге да тенг бола билгенди Халимат. Аны акъылман сёзлери, терен магъаналы оюмлары, адамны кукасыз эркелетген сёзлери кимни да тартхандыла кесине. Халиматны берген дерслери бла поэзияны джолунда биринчи атламларын этгенле ол затланы кимден да иги биледиле.
Байрамукъланы Халиматны къайгъырыуу бла Горький атлы литература институтда къарачай-малкъар тилде кёчюрюуню (переводческое) бёлюмю да ачылады. Анда кёб джаш адам билим алыб чыкъгъанды.
30-дан аслам китабны автору – белгили поэт, прозаик, драматург, публицист - Байрамукъланы Халимат поэзияны, прозаны да талай жанрында терен фахмусун кёргюзгенди. Аны чыгъармалары орус, ингилиз, испан, француз, монгол, хинди, немча, маджар, къытай, корей, поляк, болгар, тюрк эмда СССР-де джашагъан миллетлени талайыны, бютеу да 52 тилге кёчюрюлгени себебли, аты Европаны, Азияны къралларында да белгилиди.
Халимат белгили орус назмучула А. Пушкинни, М. Лермонтовну, В. Маяковскийни чыгъармаларын къарачай тилге кёчюргенди.
Уллу Ата джурт къазауатха дери джазылгъанларыны арасында «Эки джюрек» деген бир актлы пьесасы да барды. Уллу Ата джурт къазауат башланнганында, къарачай поэтлени «Ата джурт ючюн» деген джыйым китабында Халиматны назмулары да басмаланадыла.
1957-чи джыл туугъан Джуртуна къайтхан таулу поэт тиширыуну хунерлик тереги чагъыб тебрейди.
«Таза джюрекден», «Джилтинле», «Джюрек джырлайды», «Бирге джырлайыкъ» дагъыда башха джыйым китаблада аны назмулары басмаланадыла. 1959-чу джыл джырла бла назмуладан къуралгъан «Сюйген тауларым» деген китабы да чыгъады.
Халиматны «Залихат» деген поэмасы учунмакълыкъ халда джазылгъанды. Аны бла ол кесини миллетине урушда этген джигитлигине эсгертме салыргъа талпыгъанды. Къарачайны махтаулу къызлары Эрикгенланы Залихатны, Эрикгенланы Зояны, Токъланы Шерифатны, Эбзеланы Халиматны дагъыда башхаланы къазауатда ётгюрлюклерин, аланы джазыуларын, иннетлерин, джюрек сезимлерин бу поэманы юсю бла кёргюзгенди.
Халиматны творчествосунда халкъы, джурту, патриот сезимле, адеб-намыс, бурундан келген къарачай адетле айырыб орун аладыла. Аны энчи джашаууна аталгъан назмуларында да, патриотлукъ, гражданлыкъ эмда философия назмуларында да джюрек бирча тебеди – ёхтем эмда ингил сезимли джюрек, джумушакъ эмда батыр, кимге да ачыкъ, алай а ассылыкъгъа хатер салмагъан, заман къарт эталмагъан, терек бачхача джашнай тургъан джюрек.
Сёзсюз да, Халимат къарачай-малкъар халкъны уллу джазыучуларыны бириди. Поэт Евгений Винокуров аны юсюнден былай джазгъанды: «Стихи Халимат Байрамуковой трогают своей непосредственностью, искренностью, простотой и душевностью. Байрамукова – мастер короткого, точного стихотворения, стихотворения-реплики, стихотворения-афоризмы».
Поэт Михаил Светлов Халиматха атаб бу тизгинлени джазгъанды: «На этого автора, Халимат Байрамукову, следует обратить пристальное внимание. Она обладает острым глазом художника. Халимат Байрамукова выявляет себя, как человек талантливый».
Дуниягъа айтылгъан поэт Къулийланы Къайсын, Халиматны творчествосуна уллу багъа бериб, ким да ангыларча, орус тилде былай джазгъанды: «Ваши стихи подлинны, человечны. В них я чувствую выразительность и хорошую образность. Горская мысль всегда была лаконичной и образной. Вы верны этой не умирающей горской традиции. И во многом именно эта верность придает силу и обаяние Вашим стихам. Конечно, сейчас я старался сказать Вам самое главное. Я пишу Вам, взволнованный вашими стихами. Вы талантивый человек и Ваши произведения заслуживают всяческого поощрения».
Халимат фахмусуну кючю бла кесини, миллетини атын да кенг белгили этгенди. Ол «Хурмет Белгиси», «Халкъланы Шохлукълары» деген орденле бла саугъаланнганды, «Урунууда джигерлиги ючюн» деген медалгъа да тыйыншлы болгъанды. Анга «Къарачай-Черкес Республиканы халкъ джазыучусу» деген сыйлы ат да аталгъанды.
Халиматны ич дуниясы кирсиз, ариу, кенг эмда уллу болгъанды. «Эрши тиширыу джокъду дунияда» деген назмусунда сездиреди ол аны. Аны бу сейирлик назмусу орус эмда тыш къраллы тиллеге кёчюрюлгенди. Назмугъа композитор Аслан Дауров, макъам салыб, джыр этген эди. Бюгюнлюкде ол халкъ джыр болуб бошагъанды – аны кёб джырчы джырлайды.
Къарачай адабиятны накъут-налмаз ташы Байрамукъланы Халимат 1996-чы джыл ноябрны 8-де дуниядан кетгенди. Алай а аны аты ёмюрлюкге  джашарыкъды, фахмулу джазыучугъа ёлюм джокъду. Къарачай-Черкес Республиканы кърал миллет библиотекасы 2000-чи джылдан бери Байрамукъланы Халиматны атын джюрютеди. Джыл сайын поэтни туугъан кюнюн, августну 15-де, былайда къууанч халда белгилейдиле. Быйыл Халимат туугъанлы 100 джыл толгъан кюн аны бюсту да ачылгъанды. Ол къууанчда КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озов эмда Правительствосуну членлери, депутатла, миллетни онглу адамлары, джамагъат организацияланы келечилери болгъандыла. Ала барысы да Байрамукъланы Халиматны аты ёлюмге бой салмазлыгъын чертиб сёлешгендиле. Ол затха Болгарияны Велинград шахарыны тарихинде Байрамукъланы Халимат, аны сыйлы гражданы болуб, ёмюрлюкге къалгъаны да шагъатлыкъды.
Быйыл республиканы шахарлары бла районларында Байрамукъланы Халиматны 100-джыллыгъына аталыб, тюбешиуле, джыйылыула, илму конференцияла ётгендиле. Халимат бютеу Шимал Кавказны адабиятыны атын айтдыргъан адамларыны бириди – аны чыгъармалары шохлукъну, адамлыкъны, ишленмекликни, тазалыкъны, акъылманлыкъны, чексиз фахмуну кёзлеуюдюле.


 
       МАМЧУЛАНЫ Дина. 

 

МЕНИ ДЖЮЗДЖЫЛЛЫГЪЫМ
 
Мени джюзджыллыгъым келир менсизлей.
Аны ючюннге мен къыйналмайма:
Джарым ёмюр да джетиширикди
Атынг чыгъарлай игиге, аманнга.
 
Неда тюз джашаб турур ючюннге,
(Махтау кимге да бармайды джетиб),
Меннге дери джашагъанлача,
Джашауларында кёб затла этиб.
 
Да, тюз джашаб турур ючюннге,
Тюз джашаб туруу тынч болмаса да,
Къазауатхача, киреме кюнюме,
Анданды багъалы, аз хорламым да.
 
Да, тюз джашаб турур ючюннге:
Хауа солургъа, кюлюрге, ойнаргъа,
Сен да сюерге, сени сюерге,
Сенден кимге да джылыу болургъа.
 
Да, тюз джашаб турур ючюннге,
Тюз адам болуб, тюзлей барыргъа,
Игиге иги, аманнга аман,
Деб кёзлеринден ачыкъ айтыргъа.
 
Да, тюз джашаб турур ючюннге,
Джашауну теренин ангылай, излей,
Ауланмазлыкъны аулай дунияда,
Сора джюзджыллыгъым келсин менсизлей.
                                                          1969 дж.
 
КЪАЧАН БОЛГЪАНСА
ПОЭТМИ, ДЕЙСЕ?
Къачан болгъанса поэтми, дейсе?
Билмейме. Алай а ол тууа болур,
Джюрекге къууанч, не бушуу кирсе.
Назму джаздыргъан, эшта, ол болур.
 
Болгъан болурма, эшта, мен поэт,
Эшитген кюнюмде джылы сёзлени,
Болгъан болурма, эшта, мен поэт,
Джангы кёрген кюн туугъан джерлени.
Меннге чегетле, суула сёлешген
Кюнледе болгъан болурма поэт,
Адамла меннге ичлерин тёкген
Кюнледе болгъан болурма поэт.
Туугъан Джуртум джангыдан туугъан
Кюнледе болгъан болурма поэт,
Аны юсюне джау бомба къуйгъан
Кюнледе болгъан болурма поэт.
 
Окъ джараланы бакъгъан кюнюмде
Болгъан болурма, эшта, мен поэт.
Хорлам келген кюн, Майны кюнюнде,
Болгъан болурма, эшта, мен поэт.
 
Менден хар ким да джыр сакълагъаны
Себебли болгъан болурма поэт,
Болмай къалыргъа джюрегим къоймай,
Болгъан болурма, эшта, мен поэт.
                                                            1966 дж.

 
     КЪАРАЧАЙ ТАУЛА
 Туугъан къарачай тауларым мени,
Тебретгенсиз сиз бешигими.
Сабийлигим да ёсюб былайда,
Уллу болгъанды халкъны къойнунда
Къуш къанатланы бергенди халкъым,
Аула деб, меннге дунияны башын.
Джанымча сюйген ёзенле, къолла,
Бергенсиз меннге эжиуле, джырла.
Бергенсиз сизден мен тилегенни:
Кючню, къарыуну, халал джюрекни.
Игисе деб, меннге айта эселе,
Сен юретгенсе мени игиге.
Къонакъ ашыра биле эсем мен —
Адамгъа сый бер, сюй, дегенсе сен.
Къайры барсам да, халкъым биргемед —
Джолум болгъаны аны ючюннгед.
Сени блады джюрегим, ишим,
Сенсе ёмюрге да, сен — джан юлюшюм.
Уллу къралда уллуса, халкъым,
Аны блады джашауунг, антынг.
Москва, 1962 дж.
 
БИЛМЕЙМЕ
Не ючюн сюеме халкъымы?
Бу сорууну берселе,
Этеллик тюлме джууаб.
Билмейме,
Сюемеми хауаны, сууну.
Аласыз а къалай джашарма? Айт.
 
Ана тилим, не ючюн сюеме сени?
Бу соруугъа этеллик тюлме джууаб.
Анамдан бек сюймегенме кишини,
Алай некме? Къайдан билейим, айт.
 
Не ючюн сюеме, туугъан джерим, сени?
Этеллик тюлме бу соруугъа джууаб.
Тилим бла джаларчама хар элинги.
Алай некме? Къайдан билейим, айт.
 
ТУУГЪАН ЮЙЮМ
 Боран сибире эди сени къышхыда,
Джаз джылыта эди къарт санларынгы,
Тау джелчик сени топуракъ башынгда
Чайкъаучан эди кёк хансларынгы.
 
Къайдаса энди, туугъан къарт юйюм,
Танышлыкъ тутхан къыйынлыкъ бла,
Тири тураенг, туугъан къарт юйюм,
Мен сени бла болгъан заманда.
Къартлыкъ кемирмей тураед, сени
Сыйлы от джагъангда сууумай кюлюнг.
Алай а ачы урушну джели
Айырды бизни, джокъ болду юйюрюнг.
Мен кёб айландым узакъ джерледе,
Алгъын джол бла келдим къайтыб.
Энд сюелеме сени кюлюнгде —
Джылайма, къуру джеринге джатыб.
                                                              1957 дж.

                              ***
Туугъан тауларым, сизге джыр этмеген
Джокъду сиз туугъан кюнледен бери.
Базманнга салсакъ, дженгерик эди
Аланы саны сизни он кере.
Бир-бир джырлары джашарыкъдыла,
Ёмюрден ёмюрге кёче, джангылай.
Кёкню кёлтюрюб тургъан деу таула,
Бир-биринге уа тёзесиз къалай?!
                                                           1965 дж.
                              * * *
О, джерим, сууум, тауум, Хурзугум! -
Деб бюгюн назму джазаргъа, къайда!
Аллынгда хантынг, адебинг-намысынг
Тайышыб баргъан бу дунияда.
Джашау да керек тюлд,
Ашау да керек тюлд,
Джазаргъа бюгюн тюл эсе керек.
Ашыкъ уруучу,
Учунуб туруучу,
Не ючюн урсун энд аллай джюрек?
Алай а, тохта,
Къарачы халкъгъа!
Теренди къайгъысы аны -
Бир-бирин танымай,
Не ангыламай,
Къоркъуулу болуб джаны.
Ёзге бир адам,
Джазгъанымы окъугъан,
Бар эсе мени халкъымда,
Биягъынлай,
Кече джукъламай,
Чыгъарма стол джанында.
                                                         1992 дж.
 
 АНА ТИЛИМ
Джау джагъылгъанча, джумушакъ тилим,
Туугъан кюнюмде туугъанса меннге,
Сени юсюнг бла дюн-дунияны
Сюйгенме, санайма халкъыма тенгнге.
 
Сенден уллу да болурла тилле,
Сау адам улу орналгъан джерде,
«Анам» деб мен а, ауузуму джарыб,
Биринчи кере айтханма сенде.
 
Аны ючюндю ачыу болгъаны
Къарачайлы сени къыйдырса,
Бир киши тилде сёлешген кибик,
Тили бюлдюргю эте, чайнаса.
 
Бу затха джюрегим инджий, къыйнала,
Кёб сагъыш келеди мени кёлюме:
Къаллай сыфатда джетер экен деб,
Ана тилим келлик тёлюге?
 
Тюгю, джамы да тюшюбмю къалыр,
Татыуу кетиб, ма бюгюнлюкден,
Кёлюн чыгъарыб атармы экен
Алда тёлюню ана тилинден?!
 
Бизбиз джууаблы аны аллында,
Борч салынады хар бирибизге:
Балын, тузун да таркъайтмай тилни,
Джетдирирге деб, келлик тёлюге.
 
Къанатлары да кючлюден кючлю
Бола, шахарда, элде да бирден,
Къарнашы бла - орус тил бла -
Джашаб турурлай этерге тенгден.
                                                             1977 дж.
 

АТАГЪЫЗ МЕНИ АТЫМЫ КЪЫЗЧЫКЪЛАГЪА
Кимни атын эсе да атагъандыла меннге,
Ол тиширыу ким болгъанды, къайдам.
Ким эсе да бизни юзюгюбюзде
Джашагъанды, айыб алмай адамдан.
Алай болмаса, атын ёмюрде
Атарыкъ тюл эдиле манга.
Мен ушар ючюн хар неде
Ол джашаб кетген тиширыугъа.
Ол джашагъанды джашар ючюн деб,
Сабий ёсдюре, юйню джылыта.
Мен а дагъыда кёб затны излеб
Джашайма, дуниягъа сёзюмю айта.
Ол тиширыу джазыууна бой салыб,
Сёз чыгъармай джашагъанды ауузундан.
Мен а кеси джазыууму къолгъа алыб,
Атлаб барама таулагъа таудан.
Ол тиширыу ариу болгъан болур
(Кёрмегенме, танымайма, къайдам).
Мен, аныча, ариу тюл эсем да,
Насыб бла уа онглума андан.
О, джашаб кетген тиширыу,
Сен да джюрютгенсе биреуню атын,
Алай а экигиз да онгмагъансыз -
Замансызлай къалгъансыз сыныб, къатыб.
Бир-бирибизге ушамайын къалгъанбыз,
Мени джазыуум сенден башха.
Экибиз эки заманда туугъанбыз,
Сени атынг джашнаб менде башлаб.
Атагъыз мени атымы къызчыкълагъа,
Атымы джангыча джарытырла.
Мен этелмей къалгъан затны ала
Джангы ызгъа, джангы джолгъа салырла.
                                                            1985 дж.
КЪОР БОЛАЙЫМ
МЕН АЛЛАЙ КЮННГЕ
Бюгюн да туууб келеди кюн,
Не къоюб кетер экен ол элиме?..
Оджакъладан чыгъарса огъур тютюн,
Къор болайым сора мен аллай кюннге.
Булут басмай, кёк ариулай къалса,
Саудан да орун бола кюннге,
Терс адам да бюгюн тюзге бурулса,
Къор болайым сора мен аллай кюннге.
Ауругъанны аурууун алыб кетсе,
Сабий тууса бир ашхы юйдегиге.
Иги адамгъа бир иги келин келсе,
Къор болайым мен аллай кюннге.
Мени да тюшсе босагъамдан,
Татлы адамым, ышара-кюле.
Къууанч хапар айтса джашауундан,
Къор болайым мен аллай кюннге.
Биреулен кёблени да къууандырса,
Джюрюшю белгили болуб кенгнге.
Иги халкъны иги адамы, деб айтдырса,
Къор болайым сора мен аллай кюннге.
Джазыучуланы чыгъармалары
Джангы айча, таза сюймеклик тууса
Бюгюн кимни болса да джюрегинде,
Сабийчик да ал атламын башласа,
Къор болайым сора мен аллай кюннге.
Джукъ да болмай кетди эсе да бюгюн кюн,
Бушуу къоюб кетмеди эсе элге,
Да, кёб бергенди, кёб, аны ючюн,
Къор болайым сора мен аллай кюннге.
                                                             1979 дж.
ЭРШИ ТИШИРЫУ
ДЖОКЪДУ ДУНИЯДА
Эрши тиширыу джокъду дунияда,
Къарай билгеннге, эслей билгеннге.
Башхагъа кёрюнмей тургъан ариулукъ
Илиниб къалады эркиши кёзге.
Чарх бурулгъанча, бурула заман,
Тохтамай барады эниб ёмюрге.
Эрши тиширыу джокъду дунияда,
Насыбы тутмагъан а тюбейди, ёзге.
 
Кюн таякъладан джашнай, бурулгъан
Джерни юсюнде, кёкню тюбюнде,
Эрши тиширыу джокъду чыртданда
Сюйюлгенледе, не сюйгенледе.
 
Къыйынлыкъгъа да биледи тёзе,
Бел къатдырады джетген заманда.
Анадан ариу джокъду балагъа,
Сора эрши тиширыу джокъду дунияда.
 
Джууадыла джангурла джолну,
Букъу басмазлай аягъынг сени.
Эрши тиширыу джокъду, билеме,
Къатында эсе, эркиши тенги.
 
Бушуу кюнде да атмайд тиширыу
Сюймеклигин джюрекден кенгнге.
Эрши тиширыу болмайды чыртда
Ариулукъну кёре билгеннге.
                                                          1977 дж.
СЫЙРАТ КЁПЮР
Сууурады сууукъ, къыш ай келгинчи,
Джер джатады аякъ тюбде, къалтырай.
Джаны саулай,
Соруу кюню джетгинчи,
Сыйрат кёпюрге барады Къарачай.
Хапары джокъ, бу азабны чегерча
Не гюнахха кирген болур былай...
Джаны саулай,
Соруу кюню джетгинчи,
Сыйрат кёпюрге барады Къарачай.
Ол кёпюрю ишленнгенди Волгагъа,
Алкъын андан ётмегенди бир джан.
Оюлурун-оюлмазын сынаргъа,
Ол кёпюрге уруллукъду Къарачай.
Сакълайдыла мурдарла кёпюр джанны,
Эшелонну аллына ашыгъыб къарай...
Джууукълашыб, буруб келеди аллын,
Сыйрат кёпюрден джукъ сезмей, Къарачай...
Тёгерек да, къымсыз болуб, къоркъууда,
Къалтырайды хауа, чибин аулай.
Джукъ да сезмей, бара турады джолда...
Не болады, не къалады Къарачай?!.
Барады ол джыламукъгъа батылыб,
Джаны саулай, ахырат азаб чеге...
Аллах былай нек къойгъанды да атыб,
Нек чамланды Къарачайгъа, неге?
Сыйрат кёпюр Соруу кюн къуруллукъду
Деб, Къур’анда айтылады алай.
Сеннге уа ол бусагъатлай боллукъду,
Бара тураса сен анга, Къарачай.
Джукъ да тюлсе, джукъ да тюл мурдарлагъа,
Кёпюрню сынарыкъ бир затса къуру...
Аллах нек къараб турады алагъа,
Терсликни кюл нек этмейди, уруб?!
Кърал ючюн къан тёгюше джашлары,
Сабийлери, къартлары уа джылай.
Къымылдагъан - къуру тиширыулары,
Сыйрат кёпюрге барады Къарачай.
Джетди эшелон! Кирди келиб кёпюрге!
Джырылдайла кёпюрню аркъаулары...
Тюшюбмю кетед бусагъат тюбюне?!
Тюбюнде уа - Волганы толкъунлары...
Кёпюр а, ма, тиреди аякъларын,
Ол хыйсабсыз ауурлукъну кёлтюрдю.
Гюнахлары болмагъан бу джанланы
Джазыкъсынды ол къыямат кёпюрю.
Алай а не, этсе этсин, ёзге
Сыйрат кёпюр халкъгъа кёпюрлей къалды -
Кими илине, кими кете тюбюне,
Онтёрт джылны халкъ тагъылыб джашады.
Онтёрт джылмы? Огъай, энтда алайбыз,
Люу-люу эте, къыл кёпюрню юсюнде,
Бир оноугъа келишелмей барабыз,
Къоркъуу басыб, халкъны кечеде-кюнде.
Кимни сакълайд бюгюн аджал, бугъунуб,
Кимге келе турады болджалсызлай?..
Къылы юзюлюб,
Сыйрат кёпюрден къуюлуб,
Кетиб барамы турады Къарачай?..
                                                             1991 дж.
 
 
{jcomments}