Мындан алда джыллада 3-ден 7 джылгъа дери къауум сабийлени сабий садлагъа джарашдырыу проблема джаш юйдегилени къыйнар ючюн къалмай эди. Алай болса да, Россияны Президенти Владимир Путинни май указларын толтуруугъа таяна, КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, ол проблемалагъа къайгъырыб, бизни республикада ол къауум сабийле барысы да сабий садла бла баджарылгъандыла. Аны бла байламлы дагъыда бирси соруулагъа КъЧР-ни окъуу бла илму министри Инна Кравченко джууаб берди.
- Бизни республика джамагъатны сабий садла бла байламлы излемлерин баджарыуда Россияны ичинде бюгюнлюкде алчы регионланы бирине саналады. Къарачай-Черкес Республикада 2012-чи джылдан бери бютеулей да 49 сабий учреждение ишленнгенди. Аланы ичлеринде джангы ишленнген сабий садла эмда деменгили ремонт этилиб, заманны излемине кёре хар нелери да таб джарашдырылгъандыла. Бюгюнлюкде школгъа хазырлагъан 6837 сабийге орун ачылгъанды. Алай демеклик, джыллары 3-ден 7-ге дери сабийлени школгъа дери юретиу 100 процентге баджарылгъанды, - деди Инна Кравченко.
Министр айтхандан, бюгюнлюкде школгъа дери окъутуу бла 129 билим берген сабий организация (аланы 3-сю энчиледиле), «Школа+детский сад» форматлы школлада гитчелени юретген 64 группа, бек гитчеликден юретген 5 аралыкъ эмда бир юйдеги къауум (семейная группа) кюрешедиле.
- Школгъа дери билим берген программа бла ишлеген организациялагъа 21936 (52 процент) сабий джюрюйдю. Аланы 82 проценти джыллары 3-ден 7-ге дери къауумдула. Джыллары 3-ге джетмеген гитчечикле уа ясли бла къуру 72 процентге баджарылгъандыла. Аны амалтын, сабий кёб туугъанын да эсге ала, хар джыл сайын 6 мингден аслам сабий къошулуб барады, яслиледе орунла джетишмегенле бардыла. Бусагъатда яслилеге кёзюу сакълаб тургъан сабийлени саны 660-ха джетеди.
Садикле бла, яслиле бла да республиканы толу баджарыр ючюн «Дорожная карта» бла, КъЧР-ни Башчысыны 2015-чи джыл чыкъгъан указы бла башха билим бериуге джораланнган бирси документле бла белгиленнген планнга кёре, 2019-чу джылгъа дери энтда 17 объект ишленирге эмда реконструкция этилирге керекди. Алай этилсе энтда 1464 сабийге орун ачыллыкъды. Алада бек гитчеле да (3 джылгъа дери) къауум да боллукъду, - деди КъЧР-ни окъуу бла илму министри Инна Кравченко.
БАТЧАЛАНЫ Фатима.
 
{jcomments}