Миллетни атын сый бла айтдыргъанла аны алчы уланлары бла къызларыдыла. Хубийланы Роза аланы бириди.
Таулу къыз кёчгюнчюлюкню заманында Къыргъызияда туугъанды. Сабийлигинден ачлыкъны, джаланнгачлыкъны да сынагъанды.
Къыйын болумда джашасала да, бу юйюрде адеб-намыс, миллетни ашхы адетлери, маданияты толу сакъланнгандыла. Киши джерде сабийле сюйгенлерича окъургъа мадар табмасала да, тырмашыб кюрешгендиле. Роза да, уллула баджаргъан ишлени къарыууна кёре эте, школда иги окъугъанды. Эшитген, билген макъамларын эсге алыб, хаман джырлагъанлай тургъанды. Алай бла музыканы джарыкъ джолунда биринчи атламла этиб башлагъанды.
Эркинлик берилиб, халкъ бла бирге джуртуна къайтхандан сора Ючкекенде орта школда билим алады, алайда музыка школну да бошаб, Минводы шахарда музыка училищени фортепиано бёлюмюне тюшеди. Аны тауусуб, Адыгей университетни музыка-педагогика факультетине окъургъа киреди. Ол анда уллу билимлери болгъан устазладан юренеди. Бютюн да классика музыкагъа терен эс бёледи. Фортепианода, несин да унутуб, джюрек къылларын джырлатыб, алай ойнайды. Розаны фахмусуну уллулугъуна, билимини теренлигине тыйыншлы багъа бериб сёлешгендиле уллу композиторла. Аланы арасында Ногъайлыланы Маджит да барды.
Музыканы бек сюйген ашхы къыз бусагъатда Ючкекенни музыка школуну директору къуллукъну толтурады. Былайда хар зат таб джарашханды.  Музыканы сюйгенле мында билим алырча мадар табадыла. Ол башчылыкъ этген музыка школ районда, республикада да кесича школланы арасында игилени бирине саналады.
Роза къурагъан ашхы коллектив музыканы керти сюйген, фахмулу адамланы бирикдиреди. Аланы асламысы кёб джылланы кеслерин музыкагъа толу бериб, сюйюб ишлейди. Сабийлеге музыканы сейирлик дуниясыны тахсаларын ачадыла. Уллу композиторланы джашау джолларындан айта, классика чыгъармаларын юретедиле.
Сабийле, музыка школда фортепианодан сора да, гитарада, скрипкада, аккардионда, къобузда согъаргъа, джырларгъа юренедиле. Скрипканы сокъгъан башхаладан къыйын болса да, билимли устазладан сабийле къыйналмай юренедиле. Былайыны сохталары джаш скрипачланы араларында бардырылгъан республикан конкурсда алчы орунланы алгъанлары анга толу шагъатлыкъ этеди.
Халкъ, классика музыкала сейирдиле, чокъуракъ сууча, тазадыла. Аны толусу бла хар адам да ангылаб баралмайды. Роза башчылыкъ этген коллективни фахмулу устазлары уа, сабийлени ингил сезимлерин уята, байындыра, чемерликлерин ёсдюредиле.
Коллективге таб башчылыкъ эте билген, уллу адамлыгъы, ишленмеклиги болгъан огъурлу тиширыу Хубийланы Роза фортепианода ариу ойнагъандан, сабийлеге дерс бергенден сора да кеси да музыка джазады. Аны талай джыйым фортепиано чыгъармасы барды. Джырлагъа джазылгъан макъамлары кёбдюле. Розаны юч энчи китабы чыкъгъанды. «Фортепианные произведения» деген биринчи китабы фортепиано чыгъармаладан къуралгъанды. «Цвети и пой мой край родной» деген экинчи китабы къарачай, орус тилледе джазылгъанды. «Фортепианный цикл» деген ючюнчю китабы Г. Д. Андерсонну «Дюймовочка» деген таурухуну макъамына джазылгъанды. Ол бусагъатда джырладан, фортепиано чыгъармаладан къуралгъан эки джангы китабын басмагъа хазырлагъанды.
«Алма терегинден узакъ кетмейди» дейдиле. Розагъа да музыкагъа сюймеклик атасы бла анасындан келеди. Адамла айтхандан, аланы фахмулары музыкагъа терен  болгъанды, джырлагъан да этгендиле.
Розаны атасы Тамбийланы Биясланны джашы Мусса Союзну заманында партияны район комитетинде эл мюлк бёлюмню тамадасы болуб тургъанды. Тутхан ишин бишириб этген, джууаблылыгъын терен сезген адам эди.
Анасы Байрамукъланы Шаухалны къызы Зоя Ставрополь крайны сабий туберкулёз больницасыны баш врачы болуб тургъанды. Башхалагъа болушса, джюреги къууана, игилик этерге ашыгъыб джашагъан огъурлу тиширыу эди.
Адеб, намыс мийик маданият уя салгъан юйдегиде Руслан, Солтан бла бирге ёсгенди Роза. Баш иеси Хубийланы Назбий, таза джюрекли, тюз иннетли, огъурлу адамды. Музыка школну кереклисине къарай, аны не тюрлю джумушун, ишин да эте джашайды.
Халкъына таза къуллукъ этиб, аны маданият байлыгъына эсленирча  юлюш къошхан Роза фахмулу, онглу адамларыбызны бириди.
 
ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.
 
{jcomments}