Къачан да болуучусуча, быйыл да каникулланы кёзюуюнде сабийлени солууларына эс бёлюннгенди. Республиканы школларыны сан биринден къалгъанында лагерле ачылгъандыла. Къуру Гитче Къарачай районда ала сегиз бардыла. Анда халкъ окъуу бёлюмню тамадасы Тамбийланы Умар билдиргенден, алагъа джюрюген сохталаны не джаны бла да излемлерин баджарыргъа 1323000 сом джоюм этилликди. Аны джартысы республикадан келгенди, джартысын да район кеси бергенди.
Биз Гитче Къарачай районну Ючкекенде 7-чи номерли орта школунда ол иш къалай къуралгъанына къарадыкъ.
Кенг арбаз ариу джарашыб эди. Тартыула, джырла джарыкъ эшитиле эдиле. Сохтала, къауум-къауум болуб, тюрлю-тюрлю спорт эришиуледе бир-бирлерин хорларгъа кюреше эдиле.  Алагъа да бир кесек къараб, лагерни тамадасы Тамбийланы Альмирагъа хапар сордукъ.
- Озгъан джылладача, быйыл да 80 сабий джюрюйдю, - деди ол. – Кеслери да 1-5-чи класслада окъугъанла, уллу юйдегиледен джашчыкъла бла къызчыкъладыла. Эртденбла сагъат сегизден атлай келедиле. Ол кёзюуге хант юйде шапала да ашарыкъла хазыр этедиле. Эртденнги хантдан сора бары да зарядкагъа чыгъадыла. Кюнорталыкъны да мында ашайдыла. Сабийле булджургъа, ойнаргъа, эришиулеге къошулургъа хар не таблыкъ да къуралгъанды. Аланы тышында да автобусубуз бла экскурсиягъа элтебиз. Сабийлени хар нелерине да тогъуз воспитатель, физрук, психолог къарайдыла…
Лагерь бла шагъырей болгъандан сора биз эртдеден таныгъан Борлакъланы Альбина алайгъа келиб къалады. Ол бу школну бошагъанды. Къарачай шахарда университетде баш билим алыб къайтыб, устаз болуб, 20 джылны ишлегенди. Эки джылдан бери школну директоруду. Окъуу джылны къалай ашыргъанларыны, устазланы, сохталаны, мекямларыны юслеринден сордукъ.
- Джаш тёлюге билим берген, ариу халиге  юретген 80 устаз барды. Асламысы кёбден бери ишлеген сынамлы, сохтала, атала-анала да бек сыйларын кёрген адамладыла.
Сёз ючюн, Къубаланы Мариям КъЧР-ни махтаулу устазыды, «Эресей Федерацияны халкъ окъуууну сыйлы къуллукъчу» деген атны да джюрютеди. Борлакъланы Роза да ол атха тыйыншлы болгъанланы бириди. Къалгъанла да былачаладан юлгю ала, къыйын, алай а огъурлу ишлеринде бет джарыкълы болуб келедиле. Окъуучуланы юслеринден айтсакъ, бизни школгъа 725 сабий джюрюйдю. Быйыл 40 сохта бошаб чыкъды. Аланы 14-сю медаллагъа тыйыншлы болдула. Бостанланы Джамиля бла Мариям, Сылпагъарланы Тимур бла Далина дагъыда башхала бизни бек къууандырдыла. Тогъузунчу классда 67 окъуучу бар эди. Аладан да 14-сю айырмагъа бошагъандыла. Талайы Тюркде, Москвада дагъыда башха джерледе келишиб, орта окъуу заведениеледе билим алыргъа кетерикдиле.
- Школну юч мекямы барды, кеслери да эртде ишленнгенледиле, - деди келир окъуу джылгъа хазырланыуну юсюнден айта, коллективни тамадасы. – Бири бек тозурагъаны амалтын джабылгъанды, экисине джюрюйдюле сабийле. Бусагъатда алагъа сыйыныб турабыз. Окъуу джылгъа ууакъ-тюек ремонтлары этилликдиле. Школгъа джангы мекям ишлерге мурат этедиле. Ол федерал программагъа къошулгъанды.
 
АППАЛАНЫ Билял.
 
{jcomments}