Къарачай-Черкес Республикада «Къарачай-Черкесияны акъылтокъмакълары» деген телевизион-гуманитар олимпиаданы VI-чы регионал этапы башланнганды.

 Айхай да, республиканы эм иги сохталары анда ангыларын-билимлерин кёргюзюрюкдюле.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, «Акъылтокъмакъла» деген программаны къурагъан эмда бардыргъан МГИМО атлы халкъла арасы журналистиканы дуния адабият бла бла маданият факультетини тамадасы, профессор Юрий Вяземский бла тюбешиб, бизни республикада бу тукъум олимпиаданы бардырыргъа келишгенди. Аны баш мураты фахмулу, билимли сабийлени ачыкълаб, алагъа джол бериудю, - дегенди КъЧР-ни Окъуу бла илму министерствосуну келечиси.

Бу олимпиаданы кёзюулю регионал этапы Къарачай-Черкесияда 2019-чу джылны абыстол (ноябрь) айындан башлаб, 2019-чу джылны хычаман (май) айына дери бардырыллыкъды.

Бу эришиулеге Къарачай-Черкес Республиканы 10-чу классларыны сохталары къошулургъа боллукъдула. Сёзсюз да, аланы орус тилден, тыш къраллы тилледен, тарихден, обществознаниеден, адабиятдан, дуния маданиятдан, экономика бла праводан билимлери терен болургъа керекди.

Олимпиадагъа къошулургъа излегенле кеслерини заявкаларын 2018-чи джыл абыстол (ноябрь) айны 20-дан 27-не дери берирге боллукъдула.

 

 
{jcomments}