КЪОЗУ КЪУЛАКЪ (ЩАВЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ)
Мийиклиги бир метрге джетген кёбджыллыкъ хансды. Ашалгъан хансды да, кимге да белгилиди. Къозу къулакъны саптагъайы узун ызлыды. Тюб тамыры бла баш тамырлары алай уллу болмайдыла. Чапыракълары кёзюулю ёседиле.
Саптагъайны тюз башы кёб бутакълыды, гюллери бла бирге кёрюнюшю сибирткиликчады. Чакъгъан хычаман-никкол (май-июнь) айлада этеди. Кеси да мылы джайлыкълада, чегет майданлада, ауушлада ёседи, бачхалада битдириледи. Саптагъайыны да, чапыракъларыны да татыуу мыстыды, хант бла да къабыл этиледи, мыстылыгъы ючюн кёб ашаргъа джарамайды. Ашхында хантны эритирге, ётню чыгъарыргъа болушады, къан тамырланы бегитирге джарайды. Бурну, тиш эти, ашхыны къанаса да тохтатыргъа болушады. Къан тюкюргеннге, сууугъу болгъаннга да къозу къулакъ чапыракъны мардасыз ашаргъа джарамайды. Ол себебден бир мардада хайырланнганыгъыз игиди.

МУРТХУ (КАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ)

Мийиклиги 2 метрден 6 метрге дери джетген кёкенди. Бир-бирде аны терекге да санайдыла. Муртхуну къабугъу къонгур-кёксюлдюм бетлиди. Кёб бутакълыды, ала кеслери да джаландыла, къуру бууун-бууунунда кёзюулю эки-эки чапыракъла ёседиле, бутакъланы тюз башларында саптагъайны юслеринде боладыла гюллери. Чапыракълары къалакълача болуб, къош-къош, хар бууундан, узун болмагъан саблада ёседиле. Бутакъларындан энгишге бюгюлюбдюле, къыйырлары уллу тишлечадыла, джарыкъ-джашил бетлидиле. Гоккалары ийислидиле, сибирткича, бирге джыйылыбдыла. Джемиши къызылды, урлугъу джангызды, хычаман айда чагъады, къыркъар айда бишеди.

 ЛЫБЫТА, КЪАЗ-АЯКЪ (ЛЕБЕДА РАСКИДИСТАЯ,
МАРЬ БЕЛАЯ)


Бирджыллыкъ, джазлыкъ ёсюмдю, мийиклиги 150 сантиметрге джетеди. Тамырындан кёлтюрюлген саптагъайы къызылдым бетлиди, бутакълыды. Чапыракълары гаккы тюрюслюдюле, къыйырлары тишлидиле, юслерине ун себилгенча акъсылдымдыла, къызыл тамгъачыкълары бла гоккалары бутакъланы учларында битедиле. Джашил бетлидиле.
Лыбыта элия-къыркъар айлада чагъады. Урлугъу бек ууакъды, алай а кёбдю, таб, юч мингнге дери болады, сыйдамчыкъладыла. Лыбыта джер айырыб ёсген ханс тюлдю. Талалада, бачхалада, багушлада, суу ашагъан джерледе, ырхы ызлада, ёзен суу джанлада аслам болады. Кёбюсюне лыбытаны чапыракъларын, джангы джетеклерин аш айырыб, аш джарашмайын, марда бла ашагъанлагъа теджейдиле. Семиз адамла азаргъа сюйселе, алагъа да джарайды.

Врачланы кёргеним сайын Владимир Трошин джырлагъан бир джырны тизгинлери къулагъыма келгенча болама: «Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах...»
Бу гитче статьячыкъда бир кёзюуледе мен кесим тамадалыкъ этген школну бошагъан, кюнча джарыкъ къызны, Тебуланы Маргаританы, юсюнден айтыргъа излейме. Къарачай шахарны 5-чи номерли школун бошай, профтехучилищеде производство практикасындан тёрт багъаны алгъанына разы болмай, кабинетге кириб: «Мен практикамы бешге билеме. Тёрт салгъанларына разы тюлме. Хазырланыб, беш алмай къоярыкъ да тюлме. Сиз къалай дейсиз?» - деди Рита. «Кесинге база эсенг, хазырлан да, джангыдан зачётунгу бер», - деб, кёл бердим. Маргарита зачётун да бешге бериб, школну айырмагъа бошаб чыкъды. Кесини врач болур муратына уллу талпымакълыгъы болгъан къыз, Курск шахарда кърал медицина университетге кирди. 2012-чи джыл ординатураны бошаб, ол шахарда «Лечебное дело» факультетде окъууун да, устазладан махтау таба, тамамлады.

Кёк  чай   бот.  иван-чай,  чабрец.
Кёк  чакъынджик   бот.  голубая  сорока.
Кёк  чёб башы   бот.  аконит.
Кёк  чибин   зоол.  синяя  мясная  муха.
Кёкшуу  серый.
Кёкшуу гокка   бот.  василёк.
Кёкюн   то же, что  гяхиник  мурава.
Кёлбер   референдум.
Кёлденджазма   сочинение.
Кёлек   рубашка, сорочка:  ич  ~  нижняя  сорочка, нательная  рубашка; дженгсиз  ~  безрукавка;  къарачай  ~ рубашка, сшитая в карачаевском  традиционном  стиле;  тыш  ~  сорочка, рубашка;  чындай  ~  вязанный  шерстяной  или  пуховый  свитер.
Кёлекке  карач. 1) тень ж. // теневой; терек ~  тень  от дерева;  мутхуз ~  полутень ж.;  орамны  ~ джаны теневая  сторона  улицы; кесинги ~нгден  юркерге  пугаться (шарахаться)  своей  тени (т.е. бояться  всего)
 2) призрак;  аны  къуру  ~си  къалгъанды  он стал,  как  призрак (т.е.  худой, тощий)   3) перен.  защита, покровительство; биреуню ~синде  джашаргъа жить  под  чьим-л. покровительством;  бири биринге ~  болургъа  быть  друг  другу  защитой.
Кёлкем  воинский  значок ( иготавливали  из  меди  или  бронзы. Старинные  карачаево-балкарские  воины  носили  на левой  стороне груди).
Кёлкётюр  вдохновляющий, воодушевляющий.