Военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии в очередной раз безвозмездно сдали кровь на нужды медицинских учреждений.

После предварительного медицинского обследования и проведения специального анализа росгвардейцы пополнили банк донорской крови. Мобильная станция переливания крови по государственной программе развития добровольного донорства развернулась прямо на территории Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республики.

ЧАПХЫН ХАНС, ИЙИСЛИ ХАНС (ЧАБРЕЦ)

Кёбджыллыкъ, джарым кёкеннге саналгъан, мийиклиги 15-20 сантиметрге джетген ёсюмдю. Чапхын хансны бизни джерледе 15 тюрлюсю барды, бир-биринден айырыб джыяргъа боллукъ тюлдю, асыры ушашдан. Ол себебден дарманнга барысын да бирча хайырландырадыла. Саптагъайы джерге джайылыб ёседи да, джерге тийген джеринден тамырчыкъла битедиле. Саптагъайы асыры къатыдан джарым кёкен дейдиле. Кесинден да кёб бутакъла айырыладыла, къызыл-къонгур бетли, хар бирини баш джитилеринде джуммакъ джыйылыб, къызыл-агъыракъ бетли, ууакъ гоккалары боладыла. Гоккаларыны ортасы бла 5-шер джибек, халычыкълача чыгъыб, къыйырлары да экиге айырылыб, чапыракъчыкълагъа ушайдыла. Чапыракълары джашилдиле, юслеринде гитче чунгурчукълары, тёгереклери бла джити къылчыкълары боладыла. Тамырчыкълары ууакъ ингичгедиле, алай терен да кирмейдиле. Дарманлыкълары да джокъду.

 Бу кюнледе Къарачай-Черкес республикан сабий больницаны анестезиология-реанимация бёлюмю къуралгъанлы 25 джыл болгъан юбилейин белгиледиле.

Къууанч джыйылыугъа бу бёлюмню ишчилеринден сора да, башха медицина къуллукъчула, КъЧР-ни Правительствосуну келечилери, республикада профсоюзланы медицина джаны бла къуллукъчулары, больницаны ол бёлюмюнде ауруб джатхан сабийлени аналары, аталары дагъыда башхала къошулгъан эдиле. Республикан больницаны сабий бёлюмюню баш врачы Лайпанланы Тамара джыйылыуну алгъышлау сёзле бла ачыб, бу бёлюмню тарихини юсюнден хапар айтды.

 ЭБЗЕ КЪОЗУ КЪУЛАКЪ

(ЩАВЕЛЬ ВОРОБЬИНЫЙ, КИСЛИЦА КАВКАЗСКАЯ)

Кёбджыллыкъ, къалын баш бутакълы, мийиклиги 20-40 сантиметрге джетген хансды. Тамыры джыджымгъа ушашды, кёб бутакълыды. Тюб тамырындан бир неда талай саптагъай ёседи. Ала тюздюле, тюбюнден башлаб, бутакъла ёседиле, саптагъай да, бутакъла да ызлыдыла, гоккалары баш джанларында сибирткилечадыла. Джайны узунуна чагъыб турады, урлугъу джылтырауукъ ючкюл мор бетлиди. Эбзе къозу къулакъ джол джанлада, ауушлада, майданлада, сыртлада, нарат чегетледе ёседи.

Бу ханс дарманлыкъгъа эркин джюрютюлмейди. Кёбюсюне эбзе къозу къулакъ сиелмегеннге, тиширыуланы хайызлары мардасыз болса, ичи ётгеннге бередиле.

 Миллетибизни келечилери Эресей Федерацияны кёб джеринде тюрлю-тюрлю санагъатлада джетишимли урунуб, атларын сый эмда махтау бла айтдырадыла.

Аллай адамланы бириди Бытдаланы Махарны джашы Заур.

Школну тауусхандан сора ол Ставрополда кърал медицина академияны багъыу факультетине киреди. Студент джылларында огъуна пластика хирург болургъа излеб, адамланы бетлерине операция этиб, алагъа кеслери излегенча тюрсюн берирге талпымакълыгъы анга тынгы бермейди. Ол себебден 1996-чы джыл Заур анга керекли билимни алыр иннет бла стоматологияны ара илму-тинтиу институтуну базасында РМ АПО-ну ординатурасыны реконструктивно-восстановительная хирургия бла косметология кафедрасына киреди. Анга ол кёзюуде профессор А. И. Неробеев башчылыкъ этгенди.