ФАТАР КЪЫТАЙ ТАМЫР (КАЛАНХОЭ ПЕРИСТОЕ)

Дайым джашиллей тургъан, мийиклиги метрден артыкъ ёсюмдю. Къышы-джазы да исси джерледе Азияда, Африкада, Австралияда дагъыда башха къраллада битеди. Бизде къуру фатарда, юйде ёсдюредиле. Сууукъну келтюрмейди. Тамыры, бутакълары къысхадыла, саптагъайы тюз ёрге ёседи, къалын чапыракълары бек суулудула. Аланы къыйырлары тишлидиле. Гоккалары джоппу джыйылыбдыла. Урлугъу гитче чапыракъчыкъларыдыла, ала топуракъгъа тюшгенлей, тамыр байлаб башлайдыла.

Дарманнга фатар къытай тамырны сууун хайырландырадыла. Саптагъайын да, чапырагъын да джуууб, 5-10 градус джылы хауада 7 кюнню тутуб, андан сора ууакълаб, сыгъыб, сууун чыгъарыб, аны да къалын къумач бла сюзюб, сюзюлмени 20 такъыйкъаны къайнатыб, 20 процентли аракъы къошуб, ууакъ мияла сауутчукълагъа къуюб, башын иги бегитиб къойсагъыз, бир джылны тутаргъа боллукъду.

Эски джарагъа, джангы джаралагъа, кюйдюрген джеригизге, териде, эмчек эмизикде джарылгъанлагъа, ауузунда чапыргъанлары, тиш этлерини сууугъу болгъанлагъа фатар къытай тамырны сууун мелте этиб, хар ол къыяулу джеригизге салыгъыз, ауузугъузну юч-тёрт кере чайкъагъыз.

 
{jcomments}