Бюгюнлюкде бизни республикада алчы технологиялы медицина болушлукъ этерча болум къуралыбды.
Саулукъ сакълауну коллегиясыны мындан алда бардырылгъан уллу джыйылыуунда 2018-чи джылны борчларын эмда былтыргъа эсеблени сюзгендиле. Анга КъЧР-ни Правительствосуну Председателини заместители Суюнов Джанибек, саулукъ сакълауну министри Шаманланы Казим, Парламентни комитетини тамадасы Елена Червонова эмда район, шахар медицина учреждениелени баш врачлары къошулгъандыла.
- Барыбызны да баш борчубуз бюгюнлюкде медицина болушлукъну кимге да джарарча тыйыншлы дараджада  къурауду. Дунияда джюрюген джорукълагъа, бюгюннгю стандартлагъа келишдирирге керекбиз аны. Адамланы джашау болумларын игилендириу – олду приоритетли борчубуз.
Къарачай-Черкесияда алчы технологиялы медицина болушлукъну къураргъа, аны мюлк тамалын бегитирге не тюрлю таблыкъла да  бардыла. Мындан ары да джюрюшню сериуюн этмезге керекбиз, - дегенди саулукъ сакълауну министри Шаманланы Казим. Анга шагъатлыкъ этген мисалны айта, Шаман улу арт юч джылда бизде адамланы ёмюрлери орта тергеу бла 1,5 джылгъа созулуб, 2017-чи джылда 75,94  джылгъа джетгенди.
Туууб къошулгъанланы кёбейтирге, ёлюб къорагъанланы азайтыугъа джораланнган регионал комплексли планла себеблик этгендиле ол затлагъа. Джамагъатны саулугъун эмда демография болумну игилендирир джанындан бардырылгъан иш сабий табхан тиширыуланы арасында ёлюмню аз этерге болушханын чертгенди дагъыда ол. Республиканы эм узакъ эллерини къайсы бири да медицина учреждениеле бла баджарылыбдыла. Ол да санагъатны материал техника базасыны бегий баргъанын кёргюзтеди.
Коллегияны кенгешинде дагъыда талай ашхы юлгюле сагъынылгъандыла. Алчы технологиялы онкология аралыкъны, кёб профилли сабий больницаны къурулуш ишлерини тамамлана кетгенлери аллай юлгюледиле. Бара тургъан джылны борчларын сюзген сагъатда да джыйылыуда инновацион технологияланы кёб сагъыннгандыла.
 
ЁЗДЕНЛАНЫ Якъуб.
 
 
{jcomments}