Кёбекланы Ахматны джашы Сапар джашаууну асламысын къуллугъуна  берген керти адамладанды.
Ол бусагъатда Къарачай шахарда джашайды. Аны республикабызда кёб адам таныйды, хурметин кёреди, ол джашаууну 60 джыл чакълы бирин ветеринар къуллукъгъа берген мийик квалификациялы устады.
Сапар 1936-чы джыл Сары-Тюзде туугъанды. Кёчгюнчюлюкню заманында Джамбул областда орта школну бошагъанды. Эркинлик берилиб, туугъан джурту Къарачай-Черкесиягъа къайтхандан сора алгъы бурун зооветеринар техникумну, андан сора Ставрополь эл мюлк институтну ветеринар факультетин тауусханды. Иги окъугъаны анга хайыр болуб, студент джылларында огъуна каникуллагъа элге келген сагъатында ауругъан, аман ханс ашаб, къарынлары кёбген малланы сау этиб тургъанды.
Ол окъуу учреждениени бошагъандан сора, таулу джаш билимин андан ары ёсдюрюр мурат бла 1971-чи джыл Москвада ветеринар академияны педагогика факультетине кириб, аны да айырмагъа бошайды. Усталыгъыны юсю бла кёб джерде ишлегенди. Астрахань областда «Никольский» совхозну баш ветеринар врачы, Къыбыла Донецк трестни «Бешевский» совхозуну баш ветеринар врачы, Адыге-Хабль районну баш ветеринар врачы болуб тургъанды. Арт джыллада Коста-Хетагурово элни ветеринар участок пуктуну тамадасы болуб ишлегенди. Ол джыллада Сапар Восток хуторгъа, Орджоникидзе посёлокга да къарагъанды. Ол тёгерекде 800 тууар малны тюрлю-тюрлю аурууладан бакъгъанды. Къан алгъанды, дарман салгъанды, аягъы чыкъгъаннга-сыннганнга, бузоу табалмагъаннга къарагъанды. Аны бла да къалмай, 700 атны, кёб къанатлыны, итни, киштикни кёз туурада тутуб, алагъа ветеринар болушлукъ табдыргъанлай тургъанды.
Къайда ишлесе да, адамладан сый табыб ишлегенди. Инджилиб келген адамгъа, кече-кюн демей, барыб къараб, ауругъан малны багъыб тургъанды. Уллу тёзюмю, адамлыгъы, ишленмеклиги болгъан адамды.
Аны джашауунда этген сейир затларыны бири кенгуругъа операция этгениди. 90-чы джыллада Москвадан Къарачай шахаргъа зоопарк келген эди. Аны кесини ветфельшери болады. Алай а джукъ эталмайды, тюз диагноз да салалмайды. Кенгуру а ауруб, къалтыраб, температурасы кёлтюрюлюб, халы аманнга кетеди. Зоопаркны ишчилери, Къарачай шахарны ветстанциясына барыб, болушлукъ излейдиле. Ветстанцияны тамадасы алагъа Кёбек улуну теджейди. Сапар анга къарагъаны бла операция этерге кереклисин ангъылайды. Алай а кенгуруну джыгъаргъа къыйынды. Анга къалай этсин? Зоопаркны ишчилери аны джыгъар мурат бла юсюне атыладыла. Ол къуйругъу бла уруб, биреуленни къолун сындырады. Сапар а, бойнундан тутуб, аны тынч этеди. Кенгуруну ичинде иринлеген джери болады. Сапар, аны табыб, иринин тышына джибереди, тазалаб бошагъанындан сора, джарасына керекли дарманланы джагъыб, мамукъ салыб, байлайды. Аны ол этген ашхы ишин шахарчыла бюгюн да унутмайдыла.
Кёбек улу, бусагъатда солууда болса да, ал сафдады. Адамла эртде замандача, анга келгенлей турадыла. Ол да, 80 джылдан атлагъанында да алагъа болушургъа кюрешеди. Джаш адамлагъа сынамын бериб юретеди. Баш категорялы ветеринар врачха, Кёбекланы Сапаргъа, адамлагъа джараб, ветеринар къуллукъда кёргюзген аламат джетишимлери ючюн, «Къарачай-Черкесияны махтаулу ветеринар врачы» деген сыйлы ат аталгъанды.
Ол юй бийчеси Лида бла бирге эки сабий ёсдюргенди. Бела Къарачай-Черкес кърал университетде ишлейди, доцентди. Джашы да ол университетни  экономика факультетин бошагъанды.
Сапар бусагъатда туудукъларына къууана джашайды. Ингир болса, шахарны паркына чыгъыб, нарат, къайын тереклени сейирликлерине къарай, таза хауаны солуй, ариулукъгъа эси кетиб, Аллахха шукур этеди.
 
        Узеирланы Хусеин.
 
{jcomments}