Адамла медицина-социал экспертиза (МСЭ) этиу бла байламлы кёб затны юсюнден сорадыла. Алагъа МСЭ-ни тамадасы, баш эксперти Аргунова Зурида Мухамедовна быллай джууабла бергенди.

Соруу: Мен республиканы аралыгъындан узакъда орналгъан районда джашайма. Бусагъатда саулугъум къолайсызгъа айланнганды да, рахат халда тургъанлай да тылпыууму толу алалмайма. Меннге берилген группаны бошалыр заманы джетиб келеди, комиссиягъа барырча мадарым а джокъду. Быллай болумда не мадар болсун?
Джууаб: Сиз, саулугъугъузну аманнга айланнганы бла байламлы МСЭ-ни бюросуна келаллыкъ тюл  эсегиз, медицина-социал экспертизаны юйюгюзге барыб этерге да боллукъду. Ол иш медицина организацияны МСЭ-ге элтиб берирге деб джазгъан  къагъытыны ал бетинде «на дому» деб бегитиледи. Ма ол заманда комиссия юйюгюзге барыб тындырлыкъды ол ишни.


Соруу:  Мен алты джылны мындан алда белими аурутхан эдим да, аны ючюн меннге II-группалы сакъатлыкъ берилген эди, юч джыл ётгенден сора уа, ёмюрюмю узагъына дери созгъан эдиле группада турлукъ заманымы. Бусагъатда уа, белими тренажёрлада ийлеб, аурууун дарманла бла сындырыб, бассейнде джюзюб, джууунуб, саулугъуму бираз игиге бургъанма да, кесими ишге джарарча кёреме. Энди группадан къалай чыгъаргъа боллукъду?
Джууаб: Сизге переосвидетельствованиеден амалсыз ётерге керекди. Адамны сакъатлыгъын белгилеу джорукъну 39-чу пунктунда былай джазылады: «Сакъатлыгъы болгъан адамны группада турур заманы белгилениб кёргюзюлмегени болса, ол адамны кесини тилеги бла неда медицина организация берген направлениеге кёре аны саулугъуна джангыдан тинтиб къарайды МСЭ-ни комиссиясы. Комиссия ол адамны чархында уллу тюрлениулери эмда башха къыяулары барды деб ангыласа уа, анга кёре оноу этеди».
Соруу: Мен I-чи группалы сакъатма. Бусагъатда республикадан тышында илму-тинтиу институтда кесими саулугъума къарата турама. Сакъатлыгъыма берилген заман бошала турады. Мен къалай этейим?
Джууаб: Къагъытларыгъызны (МСЭ-ге элтирге деб берилген направление бла медицина документлеригизни) кесигиз келелмегенигиз амалтын сизни келечигиз келтириб берирге боллукъду бюрогъа. Бюрону оноууна кёре сизни излемегенлей медицина-экспертиза да этилликди.

 
{jcomments}