Бу кюнледе Къарачай-Черкес республикан сабий больницаны анестезиология-реанимация бёлюмю къуралгъанлы 25 джыл болгъан юбилейин белгиледиле.

Къууанч джыйылыугъа бу бёлюмню ишчилеринден сора да, башха медицина къуллукъчула, КъЧР-ни Правительствосуну келечилери, республикада профсоюзланы медицина джаны бла къуллукъчулары, больницаны ол бёлюмюнде ауруб джатхан сабийлени аналары, аталары дагъыда башхала къошулгъан эдиле. Республикан больницаны сабий бёлюмюню баш врачы Лайпанланы Тамара джыйылыуну алгъышлау сёзле бла ачыб, бу бёлюмню тарихини юсюнден хапар айтды.

Алгъынладача болмай, арт джыллада больница дарман-дары бла, аны кибик башха керекли затла бла иги танг баджарылгъанды. Аны черте, биргесине ишлеген коллектив керти билимлери болгъан, тёзюмлю, уста, сынамлы медикледен къуралгъанын да айтды ол. 25 джылны ичинде бу больницада кёб тюрлениуле болгъандыла, кеси да дженгил айныб барады. Талай джылны бу больницада ишлеген медицина къуллукъчула учреждениени ичинде бюгюннгю излемлеге кёре джангы мадарла бла къалай хайырланнганларыны юсюнден хапар айтдыла джыйылгъанлагъа.

КъЧР-ни саулукъ сакълау министрини орунбасары Кипкеланы Тамара Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни атындан бу медицина учреждениеде ишлегенлени байрамлары бла алгъышлаб, ишде махтау бла атларын айтдыргъан талай медицина къуллукъчугъа Саулукъ сакълау министерстводан Хурмет грамотала бла Бюсюреу къагъытла берди.

- Сабийле саулукъларын бакъгъан бу больница бюгюнлюкде иги джанына тюрленнгени барыбызгъа да ачыкъ кёрюнюб турады. Ол мадарланы къурар ючюн хар бир керекли затына да эс бёлгенлей, не джаны бла да болушлукъ этгенлей тургъанды Башчыбыз Темрезланы Рашид. Бюгюнлюкде бютеу Шимал Кавказда бу да эм онглу сабий больницаланы бирине саналады. - Бизни барыбызны да баш борчубуз сабийлени саулукъларын сакълауду, бегитиудю, багъыуду. Хар ананы эм уллу къууанчы сабийини саулукълу тургъаныды. Аны унутмазгъа керекбиз. Кесини ишин бек сюйген адам не тюрлю къыйын санагъатда да керти уста болмай къаллыкъ тюлдю. Мындан ары да ишигизде бет джарыкълы болуб, уллу джетишимле этеригизни излейме. Кесигизге, юйдегигизге да саулукъ-эсенлик, узакъ ёмюр теджейме, - деди Кипкеланы Тамара.

Сабий больницаны тамадасы Лайпанланы Тамара да биргесине ишлегенлеге сый, махтау бериб, разылыгъын билдириб сёлешди.

Бу больницада ишлеген медицина къуллукъчуланы алгъышларгъа Профсоюзланы республикан советини председатели Тебуланы Ахмат да келген эди. Дагъыда анда саулукъларын багъыб, бегитиб кетген бир къауумуну эмда бусагъатда ауруб джатхан сабийлени аталары, аналары да алагъа джюрек разылыкъларын билдирдиле. Ала сабийлерини джанларын сау къалдыргъанларын, къыйын кёзюуде кеслерине да ариу сёзлери дарман бола себеблик этгенлерини юслеринден, врачланы къыйынлары уллу болгъанларын чертиб айтдыла. Хакъ кёллери бла ишлеринде джууаблылыкъны сезген, сабийлени саулукъларына сакъ болгъан врачлагъа махтау, бюсюреу этиб, тыйыншлы багъа бериб кёбле сёлешдиле.

 

БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 

 
{jcomments}