АРХЫЗ-СЫРТЫ, склон, хр. к сев.-вост. от пос. Архыз на прав. бер. р. Б. Зеленчук; сырт «возвышенность».

АРХЫЗ-ТАЛА, поляна на правом берегу р. Архыз: тала «поляна».

АРХЫЗСКОЕ СЕДЛО, пер. в междр. Рапочай (Чабакълы) и Ревунок на прав. бер. р. Б. Зеленчук, на сев.-вост. пос. Архыз, сосед. с бас. р. Марухи; седло – синоним перевала, обычно ниже перевала.

АРЫКЪБАЙ-ЫРБЫН/АРЫКБАЙ-ЫРБЫН/, местн. на лев. бер. р. Ч.-Балк. выше села Бабугент; Арыкъбай – и. собств; ырбын (балк.) «угол, неприметное место».

АСАН-СЫРТ, возв. на лев. бер. р. Чегем; Асан – и. собств.; сырт «возвышенность».

АСИЯТ-КЕТГЕН, скала на лев. бер. р. Элкъуш в окр. гор. Кисловодска; Асият – и. собств.; кетген «сорваться», «упасть с чего-либо».

 Кёб болмай Москва областны Красногорск шахарыны Джарыкълыкъ юйюнде сурат кёрмюч ачылгъанды. Ол Шимал Кавказны суратчыларыны «Эки къанат» деген фестивалыны къурамында ишлейди. Кёрмючде Къарачай-Черкесияны иги суратчыларыны ишлери да бардыла.

«Быйыл къыркъаууз (сентябрь) айда бизни фестиваль ючюнчю кере бардырылгъанды. Ол хар джол сайын адамланы эслерин ариулукъну, фахмуну, чемерликни дуниясына бёлгенлей тургъанды. Мындан алгъа болгъан фестивалгъа уа 500 адам джыйылгъан эди. Андан бери юч джылны ичинде айтыргъа тыйыншлы биринчи класслы талай сурат иш джыйылгъанды. Бизни эксперт комиссиябыз аладан 150-ни сайлаб, кёрмючге хазыр этгенди. Бусагъатда Красногорскени Джарыкълыкъ юйюню кёрмючюнде 70 иш барды. Былайгъа андан кёб сыйынмайды», - деб, хапар айтханды «Эки къанат» фестивалны къурагъан Боташланы Расул.

Селеке  насмешка;  подшучивание  над  кем.

Селпи  первый  рой  (пчёл).

Селпин (-иу)  отскочить, отпрянуть.

Селпинд  бот.  растение с тонким  стеблем, ворсистыми листьями  и голубыми  цветами.

Селтен растительное  масло.

Семен  1. захватчик, оккупант  2.сборщик  дани. 

Семендер  зоол.  саламандра.

АРТЫ-КЪОЛ/АРТЫ-КОЛ/, балка на лев. бер. р. Аман-Къол; къол «балка».

АРТЫ-ЧЕГЕТ, лес и уроч., так же называется и река, прав. прит. р. Гиляч; чегет «лес».

АРТЫ-ХУТУР, местн. на лев. бер. р. Теберды близ аула Сынты; хутур «хутор», «поселение», близ этой местн. расположен хутор Ижаевский.

АРТЫКЪ/АРТЫК/, местн. и лес на юго-вост. аула Верхняя Мара; артыкъ «лишний», «остаток», «изобилие». Термин артыкъ «остаток» возник в тех местах, где земельные участки, распределённые между их владельцами, оставались свободными, незанятыми. Это чаще всего происходило из-за труднодоступности тех земель, которые оставались незамеченными при разделе.

 Эресей Федерацияны Джазыучуларыны союзуну члени, Къарачай-Черкесияны маданиятыны махтаулу къуллукъчусу, туризм санагъатны ветераны, Къралла арасы палатаны «Знаковая личность» деген медалы бла саугъаланнган Батчаланы Муссаны джашы Альбертге быйыл 80 джыл толгъанды.

А. Батча улу 1938-чи джыл Шам Тебердиде туугъанды.

1941-чи джыл мамыр джашау бузулуб, Уллу Ата джурт къазауат башланады. Арадан эки джыл ётюб, къарачай халкъны туугъан джеринден узакъ киши джуртлагъа кёчюредиле. Батчаланы Муссаны юйюрю Къазахстанны Джамбул областыны Мерке районуну «Хорлам» колхозуна тюшеди. Кёчгюнчюлюкде хал бек къыйын болгъанды. Ол зарауатлыкъ, артыкълыкъ Альбертни бюгюн-бюгече да эсинден кетмейди. Эркинлик берилиб, 1957-чи джыл къарачай халкъ Ата джуртуна къайтханында, Батчаланы Муссаны юйюрю да туугъан эли Огъары Тебердиге келиб тюшеди. Альберт эки джылдан Къарачай шахарда интернатны окъуб бошайды. Ол джыл огъуна Къарачай шахарда устазла хазырлагъан институтха кириб, 1964-чю джыл аны джетишимли тауусуб, орус тил бла адабиятны, къарачай тил бла адабиятны устазы болады. Таулу джаш Даусузну школунда устаз болуб бир джылны ишлейди. Андан сора аны Теберди шахарда кечеги школну завучу этиб саладыла. Алайда ишлей, сынамын ёсдюре, атын иги бла айтдырады. Аны эслеген тамадала Батча улуну Доммайда ишчилеге кечеги школ ачаргъа иедиле. Биринчи атламла къыйын болсала да, учунмакълыгъы, таукеллиги болгъан джаш уста школну къураб, аны директору болуб, тил бла адабиятдан дерсле бере ишлеб турады. Ол кюндюзгю школда да устазлыкъ ишин бардырады.