Республиканы Байрамукъланы Халимат атлы ара библиотекасында Эбзеланы Кёккёзню джашы Шахарбийни 105-джыллыгъына аталгъан джыйылыу болду. Аны къысха сёз бла библиотеканы директору Хапчаланы Салых ачды.

Библиотеканы къуллукъчусу Текеланы Люаза Шахарбийни джашаууну, творчествосуну юсюнден хапар айтды. Драматург, композитор, режиссёр, актёр, сурат салыучу Эбзе улу бизни маданиятда, санатда, уллу ыз къойгъанын, кеси керти дуниягъа кетсе да, аны чыгъармалары бюгюн да миллетни тин байлыгъын ёсдюрюуде себеб болуб тургъанларын чертди.

Андан сора «Къарачай - алан халкъ» регионал джамагъат организацияны тамадасыны орунбасары Боташланы Сулейман сёлешиб, бу онглу адамны аты бла не джашагъан юйюнде мемориал къанга, не башха аны аты бла айтылгъан бир джукъ болмагъанын билдирди. Джыйылгъанланы ол затха эс бёлюрге чакъырды. «Джамагъат организацияла, творчество союзла къолгъа алсала, къысха заманны ичинде бу иш тынарыгъына ишек джокъду», - деди Боташ улу. Андан сора сёлешген КъЧР-ни халкъ джазыучусу Аппаланы Билял аны оюмун тюзге санады. Мындан бёлек заманны алгъа, джашагъан юйюню къабыргъасына салыргъа мемориал къанга хазырланыб, керексиз чурумла бла ол иш толмай къалгъанын, ол сурат республиканы Культура министерствосуна берилгенин, аны излерге, табаргъа кереклисин чертди.

КъЧР-ни халкъ поэти Мамчуланы Дина Шахарбийни творчествосуну бюгюн да уллу магъанасы болгъанын юлгюге келтириб айтады. Филология илмуланы доктору Эрикгенланы Фатима, «Огъурлу» пьесагъа кёре салыннган спектаклледе ойнагъан белгили актёрларыбыз - РФ-ны махтаулу артистлери Хапчаланы Роза, Ёртенланы Борис, Гочияланы Люба дагъыда башхала - сёлешдиле.

Шахарбийни джырлары джырландыла, назмулары азбар айтылдыла, пьесаларындан къуралгъан спектаклледен юзюкле кёргюзюлдюле.

Джыйылыуну аягъында республикада Табигъатны сакълау управлениени баш эксперти, КъЧР-ни махтаулу кърал къуллукъчусу, эл мюлк илмуланы кандидаты Эбзеланы Манаф джыйылгъанлагъа тукъумну атындан разылыгъын билдирди.

ДОБАЙЛАНЫ Б.

Питчан  балк.  подставка из  двух   перекрещенных  палок  для  стрельбы  из  ружья.

Покун  зоол.  годовалая  косуля.

Покун  джулдуз  астр.  козерог.

Порма  разг.  Странный//странно;  сен  бир  ~  адамса  ты  какой-то  странный  человек.

Пугура  балк.  размельчённая  сухая  лекарственная  трава.

Пулгу  мучная  пыль  на  жерновах.

Пулда  место  спины  животного  над  передними  ногами.

Пура балк. 1) труха//трухлявый, гнилой  2)  дупло;  терек  дупло   дерева.

Пусу  карач.  дряблый (о мышцах).

АМАН-КЪОЛ-ДЖОЛУ/АМАН-КОЛ-ДЖОЛУ/, дорога в верх. ручья Топуракъ-суу в бас. р. Акъ-суу, близ гор. Нальчика; аман «плохой»; къол «балка»; джол «дорога».

АМАН-КЪУЛАКЪ/АМАН-КУЛАК/: 1) балка и овраг в бас. р. Учкулан; 2) балка и ручей, прав. прит. р. Кичи-Балыкъ (другое название балки – Чегет  кулак); аман «плохой»; къулакъ «балка».

АМАН-КЪУЛАКЪ-АЯГЪЫ/АМАН-КУЛАК-АЯГЫ/, местн. у устья балки Аман-Къулакъ на прав. бер. р. Кичи-Балык; аман «плохой»; къулакъ «балка»; аягъы «устье».

АМАН-КЪУЛАКЪ-АЯГЪЫ-ДОРБУН/АМАН-КУЛАК-АЯГЫ-ДОРБУН/, пещера близ устья балки Аман-Къулакъ, на прав. бер. р. Кичи-Балыкъ; аман «плохой»; къулакъ «балка»; аягъы «устье»; дорбун «пещера».

АМАН-КЪЫЗЫЛ/АМАН-КЫЗЫЛ/, местн. на лев. бер. р. Учкулан-Ичи, прав. прит. р. Учкулан; аман «плохой»; къызыл «красный».

АМАН-МИЙИК-ЧАТ, местн. в бас. р. Учкулан; аман «плохой»; мийик «высокий»; чат «щель», «пах», «верховье ущелья».

Ючкекенде Къамиш Къулакъ тийреде 11-чи номерли 9-джыллыкъ школну мекямы тарлыкъ этгени амалтын аны орнуна джангы мекям ишлеуню юсюнден сёз бу арт джыллада джюрюр ючюн къалмай эди.

Тарлыкъ этмей да къалай къаллыкъ эди ол? 1926-чы джыл ишлениб, хайырланыугъа берилген эди. Аны кърал ишлемеген эди. Ючкекен элде джашагъанла, кими ат арбасын, кими ёгюз арбасын джегиб, таш-агъач ташыб, сюеген эдиле школну мекямын. Ал джыллада ол ал башланнган школ эди. Артдан 7-джыллыкъ, 9-джыллыкъ школ болгъан эди. Мында окъугъан сохтала, 9 классны бошасала, андан ары школда окъургъа излеселе да, мадарлары болмай, школ джашауну къоюб, училищелеге, техникумлагъа кетиб къалыучан эдиле. Ючкекенде башха орта школла кёбдюле, аланы бирине джюрюмей, орта усталыкъ берген окъуу заведениелеге нек барыб тургъандыла ала деген соруу да чыгъады былайда. Тогъуз джылны бир школда окъуб, эки джылны башха школлагъа юреналмай, кириб тургъандыла Гитче Къарачай районда эмда анга джууукъ орналгъан шахарлада окъуу заведениелеге.

Анга технология колледжни, школланы огъары классларыны окъуучулары, интеллигенцияны келечилери, творчество къуллукъчула келген эдиле.

Баш библиотекарь Дащук Галина Васильевна поэтни джашау джолундан, чыгъармачылыкъ ишинден хапар айтды. Окъуу заведениеледен келгенле Р. Гамзатовну назмуларындан, джырларындан къуралгъан музыка композицияны кёргюздюле. КъЧР-ни халкъ джазыучусу Аппаланы Билял, аны бла Черкесскеде, Москвада, Дагъыстанда, Элистада талай кере тюбешгенин билдире, бир къауум адамлыкъ шартларын эсине тюшюрдю. КъЧР-ни халкъ поэти Шебзухова Лариса, Р. Гамзатовну творчествосуна уллу багъа бере, саулай дунияда поэзиягъа магъанасы болгъанын чертди, анга аталгъан назмуларын окъуду.

Джыйылыугъа келгенле поэтни китабларындан къуралгъан кёрмючге къарадыла.

(БИЗНИ КОРР.).