Багъалы редакция!

Озгъан ёмюрню 80-чы джылларындан бери айланыб къарагъанда, белгили джазыучуларыбыз Байрамукъланы Халимат, Хубийланы Осман, Семенланы Азрет, Сюуюнчланы Азамат, Къагъыйланы Назифа, Батчаланы Мусса, Къобанланы Ахмат, Чотчаланы Магомет, Кёбекланы Билял, Лайпанланы Сеит, Биджиланы Идрис, Джаубаланы Хусей, Тюрклюланы Альберт, Созарукъланы Юсуф дагъыда башхала дуниядан кетдиле. Аллах рахмат этсин барысын да.

Аллахды билген, энди, ана тилибизде джазгъанла бек таркъайгъан болурла. Бюгюнлюкде РФ-ны Джазыучуларыны союзуну члени болгъан ненча къарачайлы барды? Мадар бар эсе, аланы атларын тукъумларын газетни бетинде басмаласагъыз деб, тилекчиме. Ана тилде джазгъанла алкъын бир бёлек бар эселе, Аллах айтса, тилибиз эриб кетмез эди деб, къайгъырыб джазгъанлыгъымды.

Аджиланы Хасан.

 

Хурметли Аджиланы Хасан!

Ана тилибизге къайгъыргъаныгъыз ючюн бек сау болугъуз! Аллахха шукур, ана тилде джазгъанла алкъын таркъаймагъандыла. Алагъа къууанабыз. Бизни бек учундургъан а, джаш тёлюбюздю. Сёз ючюн, Байрамкъулланы Науруз 1993-чю джыл, Байчораланы Шамил 1991-чи джыл, Ёзденланы Шамил 1990-чы джыл туугъандыла. Аланы ана тилде бёлек китаблары да чыкъгъандыла. Москвада быйыл дуния джарыгъын кёрген «Современная литература народов России ПОЭЗИЯ антология» деген китабда, бу юч джаш адамны, къарачай тилде да, орусчагъа кёчюрюлюб да бёлек назмулары басмаланнгандыла.