Къарачайлыла эл мюлкде джашауларын таб къурар мурат бла кёб тюрлю зат чыгъарыб хайырланнгандыла.

Бизни миллетни селекционерлери да къадырны ат бла эшекден къурагъандыла. Ат бла эшекни бир джерде бир джыл чакълы бирни тагъыб, бир-бирине илешдириб, бир-бирине къошуб, къадыр туудургъандыла. Алай байтал бла аджир эшекден болады. Къадыр кеси кесинден тёлю бермейди. Эркегин тишисине къошсанг да аладан джукъ туумайды.

Хасанланы Альберт Къарачай шахарда 6-чы номерли орта школну сохтасыды, алай а фахмулу сабий болгъаны себебли, аны кёбле таныйдыла. 2013-чю джыл ол 1-чи классха барыб башлагъанды. Биринчи классда огъуна назмуну ариу окъугъаны бла шахарны школларыны арасында 1-чи оруннга чыгъыб, ызы бла Черкесскеде республикан конкурсха къошулгъанды. Былайда да 2-чи орунну алгъанды. Альберт 2-чи классда окъугъан заманда шахарны сохталарыны арасында илму-тинтиу конкурс баямланады. Хасан улу, анга да тири къошулуб, кесини фахмусун танытады. Аны «Лимон» деген тинтиу ишине биринчи орун бериледи.

Кёб да турмай Альберт тамада эгечи Лейла бла Волгоградха джол тутады – анда «Ералаш» тележурналны съёмкаларына джораланнган кастингге къошуладыла, былайда да сабийле хорламлы боладыла, сайлау турдан ётедиле. Сау джылны аланы профессионал режиссёрла бла актёрла актёр усталыкъгъа юретедиле. Окъугъанлары бла бирге ала тюрлю-тюрлю съёмкалагъа къошуладыла. Баш эмда кёбчюлюк ролланы ойнайдыла.

 

 

Ортабайланы Ибрагимни джашы Тохтар культура-джарыкълыкъ ишледе джетишимлери бла республикада, андан тышында да кёб джерде белгили адамды. Ол сахнагъа биринчи кере чыкъгъанлы быйыл 45 джыл болду. Аны бла байламлы, газетни къуллукъчусу Аппаланы Билял Тохтар бла ушакъ этгенди.

- Ол джылланы узагъына бир-бирибизни таныйбыз, сахнада ал атламларынг, къараучула къалай тюбегенлери да эсимдедиле. Ушагъыбызны аллында сабий джылларынгдан хапар айтсанг эди.

Семенланы Азретни джашы Ракайны «Узатама сеннге къолуму» деб биринчи назму китабы чыкъды. Биз, окъуучула, аллай затны сансыз этиб да къоюучанбыз. Бу алай этерча тюлдю. Китабда назмула керти да фахмулу джазылгъандыла, дерикме мени сартын. Китабны аллында: «Барлыкъ джеринге барыр ючюн джолгъа чыкъ», - дейди, аягъында да: «Билмегенинги юретме», - дейди. Былагъа нарт сёзле десем да уллу джангыллыкъ тюлме.

Багъалы редакция!

Озгъан ёмюрню 80-чы джылларындан бери айланыб къарагъанда, белгили джазыучуларыбыз Байрамукъланы Халимат, Хубийланы Осман, Семенланы Азрет, Сюуюнчланы Азамат, Къагъыйланы Назифа, Батчаланы Мусса, Къобанланы Ахмат, Чотчаланы Магомет, Кёбекланы Билял, Лайпанланы Сеит, Биджиланы Идрис, Джаубаланы Хусей, Тюрклюланы Альберт, Созарукъланы Юсуф дагъыда башхала дуниядан кетдиле. Аллах рахмат этсин барысын да.

Аллахды билген, энди, ана тилибизде джазгъанла бек таркъайгъан болурла. Бюгюнлюкде РФ-ны Джазыучуларыны союзуну члени болгъан ненча къарачайлы барды? Мадар бар эсе, аланы атларын тукъумларын газетни бетинде басмаласагъыз деб, тилекчиме. Ана тилде джазгъанла алкъын бир бёлек бар эселе, Аллах айтса, тилибиз эриб кетмез эди деб, къайгъырыб джазгъанлыгъымды.

Аджиланы Хасан.

 

Хурметли Аджиланы Хасан!

Ана тилибизге къайгъыргъаныгъыз ючюн бек сау болугъуз! Аллахха шукур, ана тилде джазгъанла алкъын таркъаймагъандыла. Алагъа къууанабыз. Бизни бек учундургъан а, джаш тёлюбюздю. Сёз ючюн, Байрамкъулланы Науруз 1993-чю джыл, Байчораланы Шамил 1991-чи джыл, Ёзденланы Шамил 1990-чы джыл туугъандыла. Аланы ана тилде бёлек китаблары да чыкъгъандыла. Москвада быйыл дуния джарыгъын кёрген «Современная литература народов России ПОЭЗИЯ антология» деген китабда, бу юч джаш адамны, къарачай тилде да, орусчагъа кёчюрюлюб да бёлек назмулары басмаланнгандыла.