Быйыл августну 15-си Къарачай-Черкес Кърал миллет библиотекагъа артыкъ да сыйлы кюн болуб ётдю. Ол кюн  бу джарыкълыкъ учреждение эки къууанчны белгиледи. Аланы бири библиотеканы 95-джыллыгъы бла, бири да уллу джазыучу Байрамукъланы Халиматны 100-джыллыгъы бла байламлы эдиле.
Алагъа аталыб баргъан уллу къууанчха республикан властланы келечилери, белгили джамагъат-политика къуллукъчула, алимле, джазыучула, журналистле, артистле, Байрамукъланы тукъумну къартлары келген эдиле.

  

Августну 14-де Нарсана шахарда къарачай миллетни культурасына аталгъан байрам болду.

Ол «Гостеприимный Кисловодск-2017» деген этно-культура фестивалны ышыгъы бла бардырылгъан ишди. Мероприятиени къурагъанла Нарсананы администрациясыны курорт бла туризмни юслеринден управлениеси, культураны хакъындан комитет, къарачай джамагъат организацияла, байрам джарыкъ халда ётер ючюн, кёб къыйын салгъандыла. Ол кюн шахарны курорт бульварында, нарзан ванналаны  къатында, къууанчха къараргъа мингле бла адамла джыйылгъан эдиле. Аллында КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни атындан республикада туризмни, курортланы эмда джаш тёлю политиканы министри Эрикгенланы Анзор хошкелди сёз айтды. Бюгюнлюкде анда джашагъан къарачай диаспора шахарны ёсюмюне магъаналы юлюш къошханын чертиб сёлешди ол. Аны кибик шахар администрацияны, андагъы миллет организацияланы башчылары да къонакъбай тёренчи «хош келигиз» дегенни айтыб джылы сёлешдиле.

Онтёрт джылны тыш джуртлада зор кюнлени сынадыкъ,
Джаханимни азабларын бу дунияда сынадыкъ.
Ачлыкъ, ауруу, джаланнгачлыкъ кёбюбюзню джутдула,
Тюзлюк хорлаб, сау къалгъанла Кавказгъа джол тутдула.

                                                          (Ёзденланы Ш.)
 
Къарачайны къара кюнлерини юсюнден айтылыр, джазылыр ючюн къалмагъанды. Аны юсюнден джырла, назмула, китабла, кинола да бардыла. Мен да кесими къарт атам бла къарт анамы кёчгюнчюлюкде кёрген, чекген къыйынлыкъларыны юсюнден джазаргъа излейме. 1943-чю джыл, ноябрны 2-де саулай къарачай халкъны ёмюрле бла джашаб келген джуртундан зор бла Орта Азия бла Къазахстаннга кёчюредиле. Мени къарт анам Мамчуланы Наныугъа (ата тукъуму Сюйюнчладанды) олсагъатда он джыл болгъанды. Ала юйдегилери бла Тёбен Марада джашагъандыла. Кёчген кюнлерини юсюнден хапар айтса, къарт анам джыламай къоймай эди.