АМАН-КЪОЛ-ДЖОЛУ/АМАН-КОЛ-ДЖОЛУ/, дорога в верх. ручья Топуракъ-суу в бас. р. Акъ-суу, близ гор. Нальчика; аман «плохой»; къол «балка»; джол «дорога».

АМАН-КЪУЛАКЪ/АМАН-КУЛАК/: 1) балка и овраг в бас. р. Учкулан; 2) балка и ручей, прав. прит. р. Кичи-Балыкъ (другое название балки – Чегет  кулак); аман «плохой»; къулакъ «балка».

АМАН-КЪУЛАКЪ-АЯГЪЫ/АМАН-КУЛАК-АЯГЫ/, местн. у устья балки Аман-Къулакъ на прав. бер. р. Кичи-Балык; аман «плохой»; къулакъ «балка»; аягъы «устье».

АМАН-КЪУЛАКЪ-АЯГЪЫ-ДОРБУН/АМАН-КУЛАК-АЯГЫ-ДОРБУН/, пещера близ устья балки Аман-Къулакъ, на прав. бер. р. Кичи-Балыкъ; аман «плохой»; къулакъ «балка»; аягъы «устье»; дорбун «пещера».

АМАН-КЪЫЗЫЛ/АМАН-КЫЗЫЛ/, местн. на лев. бер. р. Учкулан-Ичи, прав. прит. р. Учкулан; аман «плохой»; къызыл «красный».

АМАН-МИЙИК-ЧАТ, местн. в бас. р. Учкулан; аман «плохой»; мийик «высокий»; чат «щель», «пах», «верховье ущелья».

Ючкекенде Къамиш Къулакъ тийреде 11-чи номерли 9-джыллыкъ школну мекямы тарлыкъ этгени амалтын аны орнуна джангы мекям ишлеуню юсюнден сёз бу арт джыллада джюрюр ючюн къалмай эди.

Тарлыкъ этмей да къалай къаллыкъ эди ол? 1926-чы джыл ишлениб, хайырланыугъа берилген эди. Аны кърал ишлемеген эди. Ючкекен элде джашагъанла, кими ат арбасын, кими ёгюз арбасын джегиб, таш-агъач ташыб, сюеген эдиле школну мекямын. Ал джыллада ол ал башланнган школ эди. Артдан 7-джыллыкъ, 9-джыллыкъ школ болгъан эди. Мында окъугъан сохтала, 9 классны бошасала, андан ары школда окъургъа излеселе да, мадарлары болмай, школ джашауну къоюб, училищелеге, техникумлагъа кетиб къалыучан эдиле. Ючкекенде башха орта школла кёбдюле, аланы бирине джюрюмей, орта усталыкъ берген окъуу заведениелеге нек барыб тургъандыла ала деген соруу да чыгъады былайда. Тогъуз джылны бир школда окъуб, эки джылны башха школлагъа юреналмай, кириб тургъандыла Гитче Къарачай районда эмда анга джууукъ орналгъан шахарлада окъуу заведениелеге.

Анга технология колледжни, школланы огъары классларыны окъуучулары, интеллигенцияны келечилери, творчество къуллукъчула келген эдиле.

Баш библиотекарь Дащук Галина Васильевна поэтни джашау джолундан, чыгъармачылыкъ ишинден хапар айтды. Окъуу заведениеледен келгенле Р. Гамзатовну назмуларындан, джырларындан къуралгъан музыка композицияны кёргюздюле. КъЧР-ни халкъ джазыучусу Аппаланы Билял, аны бла Черкесскеде, Москвада, Дагъыстанда, Элистада талай кере тюбешгенин билдире, бир къауум адамлыкъ шартларын эсине тюшюрдю. КъЧР-ни халкъ поэти Шебзухова Лариса, Р. Гамзатовну творчествосуна уллу багъа бере, саулай дунияда поэзиягъа магъанасы болгъанын чертди, анга аталгъан назмуларын окъуду.

Джыйылыугъа келгенле поэтни китабларындан къуралгъан кёрмючге къарадыла.

(БИЗНИ КОРР.).

Гогуйланы Михаилны къызы Луиза 2003-чю джыл Къарачай шахарда туугъанды. Тогъуз джылында школда миллет тепсеулени кружогуна джюрюб башлайды. Андан бери нёгерлерини арасында юлгюге айтылыб келеди.

Биринчи аны Тигиев Валерий юретиб башлагъан эди. Къызчыкъгъа миллет тепсеулени сюйдюрген да ол болгъанды. Эки джылны алгъа аны «Кавказ» деген сабий халкъ ансамблге аладыла. Анда уа Эресей Федерацияны маданиятыны махтаулу къуллукъчусу, Къарачай-Черкесияны, Тегейни халкъ артисти Хугаев Эдуардны башчылыгъы бла юренеди Луиза. Ол кёзюуню ичинде ансамбль кёб тюрлю Бютеуэресей, регионал конкурслагъа, фестиваллагъа къошулгъанды. Къайсы биринден да махталыб къайтханды. Ол къараулада эм ариу тепсегенлени арасында Луизаны аты да айтылгъанды. «Хрустальные звёздочки» деген Бютеуэресей конкурсда биринчилени тизиминде бу ансамбль да Бютеуэресей сабий аралыкъ «Орлёнокга» барыргъа тыйыншлы болады.

Быйыл арттотур (апрель) айда Луизаны кесин халкъла арасы «Южная волна» деген конкурсха ийген эдиле. Анда ол гран-при эмда «Символ конкурса «Южная волна 2018» деген саугъаланы алады. Андан сора да «Время лучших» деген регионал къарауну эм фахмулуланы сайлагъан биринчи эришиуюне къошулуб, финалгъа чыгъады.

Гогуйланы Луиза мындан ары миллет тепсеулеге профессионал дараджада юренир мурат этеди.

 БАЙРАМУКЪЛАНЫ Руслан.

 

Быйыл аууз-герги (октябрь) айны 19-дан 21-не дери Кипрни Лимассоле деген шахарында «Тravel FilmFest-2018» атлы джолоучулукъну юсюнден этилген документли кинолагъа багъа берген Халкъла арасы кинофестиваль болду. Фестивалгъа 43 къралдан кинематографистле къошулгъан эдиле.

Ол эришиуге режиссёр Владимир Шахбаз (Нестеров) бизни республиканы юсюнден алгъан «Карачаево-Черкесия.25» деген документли фильмин элтген эди. Фестивалны ахыр сюреминде «Карачаево-Черкесия.25» Канаданы, АБШ-ны, Нидерландланы, Португалияны, Вьетнамны кинорежиссёрлары салгъан фильмледен эсе онглу болуб, кесини номинациясында биринчи оруннга чыкъды!