Сакъманчы  человек, который  пасет, ухаживает  за  сакманом, обеспечивает  приём  ягнят  отказавшимися  матками.

Салкъай  бездельник, тунеядец.

Саламелик  (-ги) вет. геморогическая  септисемия.

Салар  зоол. протоптер.

Саласкюр  карач. пренебр.  детина,  верзила, великан.

АНДЫРЧЫ-БАШЫ, верш. (3913 м) на сев.-зап. отроге ГКХ в междр. Адырсуу и Адыл-суу, балкарцы называют её Ындырчы. С кар.-балк. ындыр «ток, где молотят хлеб», ындырчы «тот, кто молотит»; баш «вершина», «верховье», «верх».

АНЗОРЛАНЫ-ЖЕРИ (ДЖЕРИ) местн. на прав. бер. р. Балык ниже села Хабаз (другое название Бийлик); Анзор – и. собств. и фам.; жер (балк.) «земля», «угодье».

АНЗОРЛАРЫ, местн. близ села Элкъуш в Малокар. р-не; Анзор – и. собств. и фам.

АНЧ-КЪОЛ/АНЧ-КОЛ/, река, прав. прит. р. Элия-Ургъан, лев. составляющая р. Джалан-Къол,  прав. прит. р. Кубани; къол «балка».

 Республиканы Байрамукъланы Халимат атлы ара библиотекасында Эбзеланы Кёккёзню джашы Шахарбийни 105-джыллыгъына аталгъан джыйылыу болду. Аны къысха сёз бла библиотеканы директору Хапчаланы Салых ачды.

Библиотеканы къуллукъчусу Текеланы Люаза Шахарбийни джашаууну, творчествосуну юсюнден хапар айтды. Драматург, композитор, режиссёр, актёр, сурат салыучу Эбзе улу бизни маданиятда, санатда, уллу ыз къойгъанын, кеси керти дуниягъа кетсе да, аны чыгъармалары бюгюн да миллетни тин байлыгъын ёсдюрюуде себеб болуб тургъанларын чертди.

Андан сора «Къарачай - алан халкъ» регионал джамагъат организацияны тамадасыны орунбасары Боташланы Сулейман сёлешиб, бу онглу адамны аты бла не джашагъан юйюнде мемориал къанга, не башха аны аты бла айтылгъан бир джукъ болмагъанын билдирди. Джыйылгъанланы ол затха эс бёлюрге чакъырды. «Джамагъат организацияла, творчество союзла къолгъа алсала, къысха заманны ичинде бу иш тынарыгъына ишек джокъду», - деди Боташ улу. Андан сора сёлешген КъЧР-ни халкъ джазыучусу Аппаланы Билял аны оюмун тюзге санады. Мындан бёлек заманны алгъа, джашагъан юйюню къабыргъасына салыргъа мемориал къанга хазырланыб, керексиз чурумла бла ол иш толмай къалгъанын, ол сурат республиканы Культура министерствосуна берилгенин, аны излерге, табаргъа кереклисин чертди.

КъЧР-ни халкъ поэти Мамчуланы Дина Шахарбийни творчествосуну бюгюн да уллу магъанасы болгъанын юлгюге келтириб айтады. Филология илмуланы доктору Эрикгенланы Фатима, «Огъурлу» пьесагъа кёре салыннган спектаклледе ойнагъан белгили актёрларыбыз - РФ-ны махтаулу артистлери Хапчаланы Роза, Ёртенланы Борис, Гочияланы Люба дагъыда башхала - сёлешдиле.

Шахарбийни джырлары джырландыла, назмулары азбар айтылдыла, пьесаларындан къуралгъан спектаклледен юзюкле кёргюзюлдюле.

Джыйылыуну аягъында республикада Табигъатны сакълау управлениени баш эксперти, КъЧР-ни махтаулу кърал къуллукъчусу, эл мюлк илмуланы кандидаты Эбзеланы Манаф джыйылгъанлагъа тукъумну атындан разылыгъын билдирди.

ДОБАЙЛАНЫ Б.

Питчан  балк.  подставка из  двух   перекрещенных  палок  для  стрельбы  из  ружья.

Покун  зоол.  годовалая  косуля.

Покун  джулдуз  астр.  козерог.

Порма  разг.  Странный//странно;  сен  бир  ~  адамса  ты  какой-то  странный  человек.

Пугура  балк.  размельчённая  сухая  лекарственная  трава.

Пулгу  мучная  пыль  на  жерновах.

Пулда  место  спины  животного  над  передними  ногами.

Пура балк. 1) труха//трухлявый, гнилой  2)  дупло;  терек  дупло   дерева.

Пусу  карач.  дряблый (о мышцах).

АМАН-КЪОЛ-ДЖОЛУ/АМАН-КОЛ-ДЖОЛУ/, дорога в верх. ручья Топуракъ-суу в бас. р. Акъ-суу, близ гор. Нальчика; аман «плохой»; къол «балка»; джол «дорога».

АМАН-КЪУЛАКЪ/АМАН-КУЛАК/: 1) балка и овраг в бас. р. Учкулан; 2) балка и ручей, прав. прит. р. Кичи-Балыкъ (другое название балки – Чегет  кулак); аман «плохой»; къулакъ «балка».

АМАН-КЪУЛАКЪ-АЯГЪЫ/АМАН-КУЛАК-АЯГЫ/, местн. у устья балки Аман-Къулакъ на прав. бер. р. Кичи-Балык; аман «плохой»; къулакъ «балка»; аягъы «устье».

АМАН-КЪУЛАКЪ-АЯГЪЫ-ДОРБУН/АМАН-КУЛАК-АЯГЫ-ДОРБУН/, пещера близ устья балки Аман-Къулакъ, на прав. бер. р. Кичи-Балыкъ; аман «плохой»; къулакъ «балка»; аягъы «устье»; дорбун «пещера».

АМАН-КЪЫЗЫЛ/АМАН-КЫЗЫЛ/, местн. на лев. бер. р. Учкулан-Ичи, прав. прит. р. Учкулан; аман «плохой»; къызыл «красный».

АМАН-МИЙИК-ЧАТ, местн. в бас. р. Учкулан; аман «плохой»; мийик «высокий»; чат «щель», «пах», «верховье ущелья».